Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG ĐƯỜNG ỐNG TRÊN INVENTOR

Được đăng lên bởi Nguyen Tan Tai
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4328 lần   |   Lượt tải: 32 lần
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG (TUBE & PIPE)
Vài nét về Tube & Pipe.
Autodesk Inventor Professional Tube & Pipe cung cấp các đặc tính cho việc
thiết lập các loại đường ống,kết nối chúng thành hệ thống kín nhờ các co nối
ống nối hoặc hàn chúng lại với nhau….Khi hệ thống đường ống này được
hoàn thành trên môi trường lắp ráp,các thông tin về chúng sẽ được kết xuất
dễ dàng trên bảng vẽ lắp ráp hoặc phân rã dưới nhiều dạng dữ liệu khác
nhau.
Các loại ống và co nối, khớp nối trong Tube & Pipe được tiêu chuẩn hóa
chặt chẽ. Trong quá trình thiết kế đường ống, chương trình sẽ tự động cung
cấp cho bạn một vài giải pháp cơ bản hoặc bạn cũng có thể tự tạo những
phương án thủ công.

Tube & Pipe được tích hợp trên môi trường lắp ráp, chứa những công cụ
thiết kế hệ thống :
+Đường ống cứng (rigid pipes)

+Ống uốn( Bent Tubes)

+Dây mềm dẻo (flexible hoses)

Thiết kế hệ thống đường ống Tube&Pipe
Để tạo ra mốt hệ thống đường ống, ta thực hiện 3 bước cơ bản :
+Chọn tiêu chuẩn cho kiểu ống và các thành phần liên quan( khớp nối , loại
ren ,co nối..) phù hợp
+Tạo đường dẫn cho hệ thống đường ống
+Chèn kiểu ống đã chọn vào đường dẩn đã tạo.

Hoặc :

Các Thao tác tạo hệ thống đường ống mới :
 Bước 1:
Khởi động môi trường Tube&Pipe.
+Tube & Pipe được tích hợp trong môi trường lắp ráp Assembly .Tạo một
môi trường lắp ráp mới hệ Inch
+Chèn cụm lắp ráp AirSystemAssy từ đường dẫn : Program Files\Autodesk
Inventor 2009\Tutorial Files\Tube & Pipe .

+Trong môi trường lắp ráp, trên cửa sổ lệnh Assembly Panel ,kích chọn biểu
tượng
Nhập các yêu cầu trong bảng Create Tube&Pipe
Run và chọn OK để kích hoạt môi trường tạo đường ống.

*Tube&Pipe Runs File Name: Tên của cụm đường ống lắp ráp được tạo.
Tên này gồm hai thành phần được cách nhau bởi dấu chấm.Thành phần đầu
tiên chỉ môi trường lắp ráp hiện hành,thành phần thứ hai là tên của hệ thống
đường ống hiện thị trên thanh trình duyệt Browser Panel.

*Location for Tube &Pipe Run: Vị trí lưu trữ cụm đường ống được lắp ráp.
*Run File Name: Tên của một chuỗi đường ống trong cụm đường ống được
lắp ráp.
Tên này cũng gồm hai thành phần, thành phần đầu tiên của môi trường lắp
ráp hiện hành,thành phần thứ hai chỉ tên của chuỗi đường ống sắp tạo.

*Location For Run File: Vị trí lưu trữ chuỗi đường ống .
Chú ý : Trong một cụm đường ống được lắp ráp có thể chứa một hoặc nhiều
chuỗi đường ống.
+Khi môi trường Tube & Pipe được kích hoạt, cửa sổ lệnh Assembly Panel
được thay thế bằng cửa sổ lệnh Tube & Pipe .

Bước 2:

Tạo một cụm đường ống với New Rou...
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG (TUBE & PIPE)
Vài nét về Tube & Pipe.
Autodesk Inventor Professional Tube & Pipe cung cấp các đặc tính cho việc
thiết lập các loại đường ống,kết nối chúng thành hệ thống kín nhờ các co nối
ống nối hoặc hàn chúng lại với nhau….Khi hệ thống đường ống này được
hoàn thành trên môi trường lắp ráp,các thông tin về chúng sẽ được kết xuất
dễ dàng trên bảng vẽ lắp ráp hoặc phân rã dưới nhiều dạng dữ liệu khác
nhau.
Các loại ống và co nối, khớp nối trong Tube & Pipe được tiêu chuẩn hóa
chặt chẽ. Trong quá trình thiết kế đường ống, chương trình sẽ tự động cung
cấp cho bạn một vài giải pháp cơ bản hoặc bạn cũng có thể tự tạo những
phương án thủ công.
XÂY DỰNG ĐƯỜNG ỐNG TRÊN INVENTOR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG ĐƯỜNG ỐNG TRÊN INVENTOR - Người đăng: Nguyen Tan Tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
XÂY DỰNG ĐƯỜNG ỐNG TRÊN INVENTOR 9 10 272