Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng giản đồ cho phương pháp FLASH PROFILE

Được đăng lên bởi Lê Minh Toàn Svd
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 28 (2013): 52-58

XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ SỞ THÍCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “FLASH PROFILE”
TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG YAOURT TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI
Dương Thị Phượng Liên1, Nguyễn Trần Thúy Ái2 và Nguyễn Thị Thu Thủy1
1
2

Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ
Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 28/03/2013
Ngày chấp nhận: 30/10/2013
Title:
Preference mapping using
“flash profile” method for
evaluation of the tropical
fruit yogurt
Từ khóa:
Phương pháp flash profile,
phương pháp thử thị hiếu,
chất lượng cảm quan, yaourt
trái cây, giản đồ sở thích sản
phẩm
Keywords:
Flash profile, preference test,
sensory quality, fruit yoghurt,
preference map

ABSTRACT
Flash profile is a quick sensory profiling technique designed to meet
industrial needs. It is based on the combination of free choice profiling
and a comparative evaluation of the whole product set. This research
applied the flash profile method associated with investigating of consumer
tastes to build the preference map for tropical fruit yogurt products.
Yogurts enriched with jams of ten tropical fruits, namely pineapple,
jackfruit, mango, papaya, red flesh dragon, palm, orange, grapefruit,
longan and sim were analyzed using the flash profile method. Besides,
products were compared for the consumer liking according to the scoring
method using the hedonic scale. Based on the combination of above results
the preference map of products was developed. Yogurts added with
jackfruit, mango, papaya or pineapple jams were of good sensory quality
and got high acceptibility from the consumers.
TÓM TẮT
Flash profile là một kỹ thuật mô hình hóa nhanh chóng đặc tính cảm quan
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu công nghiệp. Phương pháp dựa trên sự
kết hợp của cách lựa chọn tự do và đánh giá so sánh thiết lập cho toàn bộ
sản phẩm. Phần nghiên cứu áp dụng phương pháp flash profile kết hợp với
điều tra thị hiếu người tiêu dùng để xây dựng giản đồ sở thích cho các sản
phẩm yaourt trái cây nhiệt đới. Yaourt với mười loại mứt trái cây: khóm,
mít, xoài, đu đủ, thanh long ruột đỏ, thốt lốt, cam, bưởi, nhãn và sim được
phân tích chất lượng cảm quan theo phương pháp flash profile. Đồng thời,
sản phẩm được so sánh thị hiếu người tiêu dùng theo phương pháp cho
điểm sử dụng thang điểm ưa thích. Từ các kết quả nhận được xây dựng
giản đồ sở thích cho sản phẩm. Yaourt trái cây có chất lượng ...
Tp chí Khoa hc Trường Đại hc Cn Thơ Phn B: Nông nghip, Thy sn và Công ngh Sinh hc: 28 (2013): 52-58
52
XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ SỞ THÍCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “FLASH PROFILE”
TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG YAOURT TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI
Dương Thị Phượng Liên
1
, Nguyễn Trần Thúy Ái
2
và Nguyễn Thị Thu Thủy
1
1
Khoa Nông nghip & Sinh hc ng dng, Trường Đại hc Cn Thơ
2
Sinh viên ngành Công ngh Thc phm, Trường Đại hc Cn Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhn: 28/03/2013
Ngày chp nhn: 30/10/2013
Title:
Preference mapping using
“flash profile” method for
evaluation of the tropical
f
ruit yogur
t
T khóa:
Phương pháp flash profile,
p
hương pháp th th hiếu,
cht lượng cm quan, yaourt
trái cây, gin đồ s thích sn
p
hm
Keywords:
F
lash profile, preference test,
s
ensory quality, fruit yoghurt,
p
reference map
ABSTRACT
F
lash profile is a quick sensory profiling technique designed to meet
industrial needs. It is based on the combination of free choice profiling
and a comparative evaluation of the whole product set. This research
applied the flash profile method associated with investigating of consumer
tastes to build the preference map for tropical fruit yogurt products.
Yogurts enriched with jams of ten tropical fruits, namely pineapple,
jackfruit, mango, papaya, red flesh dragon, palm, orange, grapefruit,
longan and sim were analyzed using the flash profile method. Besides,
products were compared for the consumer liking according to the scoring
method using the hedonic scale. Based on the combination of above results
the preference map of products was developed. Yogurts added with
jackfruit, mango, papaya or pineapple jams were of good sensory quality
and got high acceptibility from the consumers.
TÓM TẮT
Flash profile là mt k thut mô hình hóa nhanh chóng đặc tính cm quan
được thiết kế để đáp ng nhu cu công nghip. Phương pháp da trên s
kết hp ca cách la chn t do và đánh giá so sánh thiết lp cho toàn b
sn phm. Phn nghiên cu áp dng phương pháp flash profile kết hp vi
điu tra th hiếu người tiêu dùng để xây dng gin
đồ s thích cho các sn
phm yaourt trái cây nhit đới. Yaourt vi mười loi mt trái cây: khóm,
mít, xoài, đu đủ, thanh long rut đỏ, tht lt, cam, bưởi, nhãn và sim được
phân tích cht lượng cm quan theo phương pháp flash profile. Đồng thi,
sn phm được so sánh th hiếu người tiêu dùng theo phương pháp cho
đim s dng thang đim ưa thích. T các kết qu nhn được xây dng
gin đồ s thích cho sn ph
m. Yaourt trái cây có cht lượng cm quan tt
được đa s người tiêu dùng chp nhn khi s dng các loi mt: mít,
xoài, đu đủ hoc khóm.
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Yaourt sản phẩm rất phổ biến trên toàn thế
giới (Munzur et al., 2004; Mansour et al., 1994).
Giống như sữa, yaourt được biết như một thực
phẩm ngon, giá trị dinh dưỡng và dược tính cao
(Perdigon et al., 2002). Do hàm lượng lactose thấp,
yaourt dễ tiêu hóa ngon miệng hơn so với sữa
(Nur Hossain et al., 2012). Yaourt là sản phẩm
đượcnh tnh từ q trìnhn men sữa với giống
vi khuẩn bao gồm hỗn hợp của Streptococcus
subsp. thermophilus và Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus. hai loại yaourt chính, yaourt
xây dựng giản đồ cho phương pháp FLASH PROFILE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng giản đồ cho phương pháp FLASH PROFILE - Người đăng: Lê Minh Toàn Svd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
xây dựng giản đồ cho phương pháp FLASH PROFILE 9 10 784