Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng

Được đăng lên bởi Bộp
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Công trình ñược hoàn thành tại

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

VÕ THANH DŨNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Văn Sơn

Phản biện 1: TS. Nguyễn Tấn Khôi

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
MẠNG TRÊN CƠ SỞ GIAO THỨC ICMP VÀ SNMP
Phản biện 2: GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số: 60.48.01

Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày
15 tháng 10 năm 2011

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng - Năm 2011

1

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng.

2

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài

lượng mạng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ mạng VPN
và ñặt biệt khách hàng huyện miền núi có ñịa hình khó khăn như ở

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các giải pháp công nghệ

các tỉnh Quảng Nam, KonTum, Đắk Lắt, Đắk Nông… qua ñó người

hạ tầng mạng truyền thông, hàng loạt các yêu cầu mới ñược ñặt ra ñối

quản trị mạng có thể phát hiện và xử lý nhanh chóng các sự cố nâng

với các vấn ñề khai thác và triển khai hệ thống trong môi trường

cao ñược chất lượng mạng cho khách hàng, ñề tài có ý nghĩa thực

mạng thực tiễn. Bài toán quản lí giám sát chất lượng mạng viễn thông

tiễn cao.

luôn là mối quan tâm hàng ñầu và là một trong những vấn ñề quan

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

trọng nhất cần giải quyết của các nhà khai thác mạng viễn thông. Tùy
thuộc vào các giải pháp công nghệ và các ứng dụng triển khai mà các
nhà khai thác lựa chọn và xây dựng các hệ thống quản lí giám sát
chất lượng mạng thích hợp ñể nâng cao hiệu quả vận hành và khai
thác mạng. Vì vậy, các giải pháp quản lí giám sát chất lượng mạng
luôn là một bài toán mang tính ñộng và sát với công nghệ mạng lưới.
Hiện tại, một số công trình tin học nghiên cứu và ñưa ra những
mô hình khả thi kèm theo các giải pháp thực hiện việc quản trị mạng

Mục tiêu:
Tìm hiểu quy trình hoạt trong ñộng hệ thống mạng IP Core,
Man-E từ Dslam ñến IP Core MPLS.
Nghiên cứu các giao thức ñịnh tuyến trong mạng VNPT
Tìm hiểu về SQL Server , ngôn ngữ lập trình VB.NET…
Nhiệm vụ:

TCP/IP như: HP Open-View Network Node Manager, Salawinds,
Ciscoworks Network Connectivity Monitor. Tuy vậy, các vấn ñề

Tìm hiểu về giao thức TCP/IP, hệ thống giao thức ICMP và

quan trọng của việc giám sát mạng trên nền Topology vẫn còn ñòi

SNMP

hỏi phải tiếp tục hoàn thiện như :

Quản lý mạng trên môi trường Java.

Đối với các thiết bị hoạt ñộng ở tần...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
VÕ THANH DŨNG
XÂY DNG H THNG GIÁM SÁT CHT LƯỢNG
MNG TRÊN CƠ S GIAO THC ICMP VÀ SNMP
Chuyên ngành: KHOA HC MÁY TÍNH
Mã s: 60.48.01
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng - Năm 2011
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: PGS. TS. Lê Văn Sơn
Phn bin 1: TS. Nguyn Tn Khôi
Phn bin 2: GS.TS. Nguyn Thanh Thy
Lun văn ñược bo v trước Hi ñồng chm Lun văn tt
nghip thc sĩ k thut hp ti Đại hc Đà Nng vào ngày
15 tháng 10 năm 2011
Có th tìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Trung tâm Hc liu, Đại hc Đà Nng.
xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng - Người đăng: Bộp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng 9 10 840