Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống thoát nước quốc lộ 1 A

Được đăng lên bởi dangxuantinh9999
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c6N_GrBlNH
sla

orEm

BUdc rHr6r

rE

:

xAY DUNG HE TH6NG THoAr Nudc

:
:

ouAN i2 - rP. n6 cni urtn
rnrEr rE eiru vE rnr c6r'rc

ou6c

LO 1A

oU DtJoNG

LE THI ntENG DEN

oudno ncuvEru vAN ouA) - c6t

Xe lu: loqi xe b6nh s6t va banh hoi, hoqc lu rung xe phai 6 trong tinh trqng ho4t
dong tdt, c6 khA ndng chqy tii ddng thdi ph6i hoqt d6ng vdi rdc d0 pho hqp dd
giAm thidu sr,/ chuydn dich cria h6n hqp bC t6ng nhr/a sd hlgng, loai vd trgng
lijqng theo c6c quy phqm hiQn hdnh.

o

Thdi tidt: Khong drjgc rai vdt liQu nhrJa dddng trong khi mua hay c6 suong mir
trr] khi c6 quy dlnh ri6ng, bd met drlOc r6i ph0 t6n ph6i kh6 vd sqch.

r

BAo v6 c6c c6ng trinh hiQn tqi: M6y m6c thidt bi xAy dr/ng s0 dqrng tr€n mdt
dudng dang thi c6ng kh6ng duqc tdm hu h6ng cdc ldp kdt cdu mft dddng de
thi c6ng. NhUa dudng phai dugc duqc giU sqch vA kh6ng bi nhiSm bdn trong
thdi gian chd ph0 l6n c6c tdp tiilp rheo. Nhd thdu c6 th6 cho ph6p di tqi tr6n
ldp dinh b6m nhr.rng ph6i chiu mgi r0i ro vd phAi dugc ky sLr tu vdn chdp thuQn,
bdt ki' vat liQu nhr.ra drldng b! nhi6m bdn thl Nha thdu ph6i tdm s4ch drip fng
y6u cdu crla k! su tu vdn gi6m s6t, n€lu kh6ng dugc Nha thdu ph6i tqJ dd b6 vd
thay thd bXng ldp khric bing kinh phi cOa mtnh.
Ldp vdt liQu nhua dudng: Met dudng nhga phAi rAi sao cho dQ ddy vd dQ ttdm
chqt c0a ldp dAm bAo yGu cdu thidt kd vd cdc quy trinh quy phqm hi€n hdnh.

o

vit

"/o

7. Ham ldong chung bui, bUn, s6t, %
8. Ham ldong s6t cuc,

9. OO dfnh b6m crla de vdi

Cic chl ti6u

Ldo mAt tr6n

1. Cudng d6 n6n cfia dri g6c, MPa
- Oe m6c ma, bi6n chdt
- DA trdm ffch

2. DQ hao mon khi va dAp trong m6y Los

Ldp mat dudi

1/3) (.),

70

4. Ham luOng hat mdm ydu, phong hod

,

nhdt la 2 m6t vd),

Phudng phrip thfl
TCVN 7572-10: 2006 (cen cf
chr?ng chl thf nghiem kidm tra
coa noi s6n xudt dA dem s0
duno cho c6no trinh)

>100

>80

>80

>60

<29

<35

TCYN 7572-12:20Q8

<15

<15

TCVN 7572-13 :2006

s10

<15

TCVN 7572-17:2006
TCVN 7572-18 :2006

7o

6. D6 n6n dap coa cuQi s6i drjqc xay v6,

TGVN 7572-1 1 : 2006

D:Vilgiec\t:ongqudbl\Cilg\Ihi*k BPT

s0,25

:cdp

T.ThuJdMiilh+Bia

TCVN 7572-

I
I

:2006
:2006

TCVN 7504 :2005

3

mm theo quy dinh tai Bang 1, Bang 2 ttd xric dinh

(.-): Tnrdng hqp ngu6n d6 dam dU dinh sf, dung dd chd tao b6 t6ng nhua c6 dQ dinh bem v6i nhUa dudng
nh6 hdn cdp 3, cdn thidt phAi xem x6l c6c Ai6i ph6p, hoic s0 dqng chdt phu gia teng kh6 nEng dinh brim

(r)

dim

tr) ngudn kh6c dam b6o ct6 dfnh bem.

vicc tua chgn

Cdt trong bE tong nhr,Ia n6ng:

.

C...
c6N_GrBlNH
: xAY DUNG
HE TH6NG
THoAr
Nudc
ou6c LO 1A
oU
DtJoNG
LE THI ntENG
DEN oudno
ncuvEru
vAN
ouA)
-
c6t rniu
z: xAy
DUNG HC
rH6NG rHoAr
Nudc
BEN
pHAt
ruyEN
sla
orEm
: ouAN i2
-
rP.
n6 cni
urtn
BUdc rHr6r
rE : rnrEr
rE eiru vE
rnr c6r'rc
ndy
phai
duqc trang
bi mQt
ph6u
ti€lp
nhi6n ti6u
c6 d0
dung tich thich
hqp
cho vi6c
rai
ddu. Khi
dd h6n hgp,
mriy rai
BTN
phai
c6 kha n6ng
hoqr dQng vdi
tdc
dQ tidn
phO
hgp vdi
viQc rAi h5n
hqp
theo
y6u
cdu.
Nhd thdu
phAi
cung cdp
ddy d0
c6c
dr;ng
cr; cdn thidt nhu:
bat
dd
che mua,
bao v€
c6c hqng muc
khric kh6i
bi
dinh
nh{a
dudng trong
qu6
trinh
thi
c6ng.
(4)
Xe lu:
loqi xe
b6nh s6t va
banh hoi,
hoqc
lu rung
xe
phai
6 trong tinh
trqng
ho4t
dong tdt, c6 khA
ndng
chqy tii
ddng thdi
ph6i
hoqt
d6ng vdi rdc
d0
pho
hqp
dd
giAm
thidu
sr,/ chuydn
dich
cria h6n hqp
bC t6ng
nhr/a
sd hlgng,
loai vd
trgng
lijqng
theo
c6c
quy phqm
hiQn
hdnh.
Vlll.s.3
YGu
cdu chung
Tril
khi c6 nhiing
quy
dinh khric
tpqc
duqc ky
stJ trl vdn
chdp thudn,
tilt
ca c6c
c6ng viQc
cd sr) dr,rng
vdt liQu
nhfa
dr-idng
phai
tu6n
theo mr;c
dlch thi
c6ng
drJdi
dAy:
,
'
o Thdi
tidt: Khong
drjgc rai vdt
liQu
nhrJa
dddng trong
khi
mua hay c6
suong
mir
trr]
khi c6
quy
dlnh ri6ng,
bd met
drlOc r6i
ph0
t6n
ph6i
kh6 vd sqch.
r BAo
v6 c6c
c6ng trinh
hiQn tqi:
M6y
m6c thidt
bi xAy
dr/ng
s0 dqrng tr€n
mdt
dudng dang thi
c6ng kh6ng
duqc
tdm
hu h6ng
cdc ldp
kdt cdu mft
dddng
de
thi c6ng.
NhUa
dudng
phai
dugc duqc
giU
sqch vA
kh6ng
bi nhiSm
bdn trong
thdi
gian
chd
ph0
l6n
c6c tdp
tiilp rheo.
Nhd
thdu
c6 th6
cho
ph6p
di tqi
tr6n
ldp
dinh b6m nhr.rng
ph6i
chiu mgi r0i
ro vd
phAi
dugc ky
sLr tu vdn
chdp thuQn,
bdt ki' vat
liQu nhr.ra
drldng
b! nhi6m
bdn thl
Nha thdu
ph6i
tdm
s4ch
drip fng
y6u
cdu
crla k! su tu vdn
gi6m
s6t, n€lu
kh6ng
dugc Nha
thdu
ph6i
tqJ dd
b6 vd
thay thd
bXng ldp
khric
bing kinh
phi
cOa
mtnh.
o Ldp
vdt liQu
nhua
dudng: Met
dudng nhga
phAi
rAi
sao cho
dQ ddy vd
dQ ttdm
chqt
c0a ldp
dAm bAo
yGu
cdu thidt
kd vd
cdc
quy
trinh
quy
phqm
hi€n
hdnh.
VIII.5.4
Y€u
cdu vit lieu
o
C6c
chi
ti6u
cd ly
quy
dlnh
cho d6
ddm trong
b6 tOng
nhqra r6i
n6ng
Cic
chl
ti6u
BTNC
Phudng
phrip
thfl
Ldo mAt tr6n
Ldp mat
dudi
1.
Cudng
d6
n6n
cfia
dri
g6c,
MPa
-
Oe m6c
ma,
bi6n chdt
-
DA trdm
ffch
>100
>80
>80
>60
TCVN
7572-10:
2006
(cen
cf
chr?ng
chl thf nghiem
kidm tra
coa noi
s6n xudt
dA dem
s0
duno
cho c6no trinh)
2.
DQ hao
mon khi
va dAp trong
m6y Los
Angeles,
%
<29
<35
TCYN
7572-12:20Q8
3. HAm
ldong
hat thoi
det
(ti
E
1/3)
(.),
70
<15
<15
TCVN
7572-13
:2006
4.
Ham luOng
hat
mdm
ydu, phong
hod
,
o/o
s10
<15
TCVN
7572-17:2006
5. HAm luong
hat
cu6i s6i
bi dap vd
(it
nhdt
la 2
m6t vd),
7o
TCVN
7572-18
:2006
6. D6 n6n
dap
coa cuQi
s6i drjqc xay v6,
TGVN 7572-1
1 : 2006
D:Vilgiec\t:ongqudbl\Cilg\Ihi*k
BPT T.ThuJdMiilh+Bia
+MuclucUol2-t2-2oTKBWCOLLAcol2-BEN\HAITUnENrcy3.Doc
Page
17
ot 28
"/o
7. Ham
ldong
chung
bui,
bUn, s6t,
%
s2
<2
TCVN 7572-
I
:2006
8. Ham
ldong
s6t
cuc, 7o
<
0.25
s0,25 TCVN 7572-
I :2006
9. OO
dfnh
b6m
crla de vdi
nhda
dddno('*).
cdD
>c5o3
:cdp
3 TCVN
7504
:2005
(-):
s0 dung
sang mdt
vu6ng vdi
cdc kich
c6
>
4]s
mm theo
quy
dinh
tai Bang
1, Bang 2
ttd xric
dinh
hem
luqng
thoi
det.
(.-):
Tnrdng
hqp ngu6n
d6
dam dU
dinh sf, dung
dd chd tao
b6 t6ng
nhua
c6 dQ dinh
bem v6i nhUa
dudng
nh6
hdn
cdp 3,
cdn thidt
phAi
xem x6l
c6c
Ai6i
ph6p,
hoic
s0
dqng chdt
phu
gia
teng
kh6 nEng
dinh
brim
(xi
ming,
v6i,
phq
gia
h6a
hac) ho6c
sr?
dung de dim
tr) ngudn
kh6c
dam b6o
ct6 dfnh bem.
vicc tua
chgn
gqfplap
ndo
do Tu
vdn
gi6m
s6t
quydt
dinh.
(r)
Cdt
trong
bE tong
nhr,Ia n6ng:
.
C6t dDng
dd
chd tao
bO t6ng nhr/a
td
cdt thi6n
nhi6n,
cdt xay,
hoac h6n
hqp
c6t thi6n
nhi6n
vd
c6t xay.
o
C6t
thi€n nhi6n
kh6ng
drjgc tan tap
chdt h0u
cd
(96,
than ...).
o
C6t
xay
phAi
drJgc
nghidn td
d6
c6 crJdng
d6 n6n
kh6ng
nh6 hon
crJdng
d6
n6n
c0a
dai dirng
dd s6n
xudt ra
d6 ddm.
. CAt
sit dr,rng
cho
bE t6ng
nhga
crit
(BTNC
4,75)
phAi
c6
hdm
tr.lgng
nEm
gifia
hai
cd sdng
4,75 mm-1
,18
mm
kh6ng
drrdi 1B
%.
r
Cdc chi ti€u
cd ly
cfra
c6t
phAi
thoA
m5n
c6c
y6u
cdu
quy
dinh tqi BAng
sau
Bgt
khodng
trong
b6 t6ng
nhga n6ng
:
r B6t
khoSng
ld
san
phdm
duoc nghidn
trr
dd c6c
b6 n6t
(dri
v6i
can xit,
dolomit...),
c6
cudng
d9 n6n
c0a d6
gdc
ldn hdn
20 Mpa,
ti xl
bazo
c(ra ld
luyQn
kim
hoqc
ld xi
mdng.
o Dd
c6c
b6 ndt
ding
sAn xudt
bEt khodng
ph6i
sqch, kh6ng
t5n
c6c
tqp
chdt
htru
co, ham luqng
chung
bqi bin s6t
kh6ng
qud
5olo.
(2)
Chl ti€u
auy
dlnh
Phudng
phrip
thrl
1. M6
dun
d0 ldn
(MK)
>,
TCVN
7572-2:2006
2. He
s6 duong
ldOng
cdt
(ES),
06
AASHTO
T176
-
Cdt thi6n nhi6n
-
CAt xay
>80
>50
3. Ham luong
chung
bpi, biln,
s6t, %
<3
TCVN7572-8:2006
4.
Ham luong
s6t cqc,
o/o
<
0.5
TCVN7572-8:2006
5. O6
g6c
canh c0a
crit
(d6
rSng
c0a c6t
6
trang
thiii
chua ddm
ndn),
"/"
-
BTNC
ldm ldp
mat
tren
-
BTNC lem
l6p
met
du6i
>43
>40
TCVN
8860-7:2011
Xây dựng hệ thống thoát nước quốc lộ 1 A - Trang 2
Xây dựng hệ thống thoát nước quốc lộ 1 A - Người đăng: dangxuantinh9999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Xây dựng hệ thống thoát nước quốc lộ 1 A 9 10 704