Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN BAN B3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA
VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC
Lê Trung Hải, Phạm Hoàng Nam
Trung tâm Tư vấn lưới điện - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
Tóm tắt: Bài báo trình bày về xây dựng mô hình trung tâm điều khiển xa và trạm biến
áp không người trực. Giải pháp kỹ thuật của trung tâm điều khiển xa và số trạm biến
áp đấu nối đến một trung tâm điều khiển, các yêu cầu kỹ thuật cho đấu nối, quản lý
và vận hành hệ thống.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện chủ trương của EVN về việc nâng cao năng lực tự động hóa lưới điện, hiện nay một
số trạm biến áp quan trọng trên lưới EVN đã được trang bị các hệ thống điều khiển bảo vệ tích
hợp bằng máy tính, và bước tiếp theo sẽ là xây dựng các trung tâm điều khiển xa để có thể quản
lý các trạm biến áp nhằm quản lý và vận hành các trạm biến áp theo nhóm và không cần nhân
viên vận hành tại từng trạm.
Xây dựng trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực thuộc lĩnh vực lưới điện
truyền tải thông minh, được đặt ra nhằm giải quyết vấn đề hiện nay là số lượng các trạm biến áp
ngày càng tăng cao, cần thiết phải nâng cao năng lực vận hành bằng các hệ thống máy tính tích
hợp, nâng cao năng lực của vận hành viên về chuyên môn, nghiệp vụ, thao tác xử lý trên máy
tính, giảm chi phí vận hành. Các trạm biến áp cần được tập trung vào một hoặc nhiều trung tâm
để dễ dàng theo dõi, quản lý vận hành, điều độ công suất trong lưới điện truyền tải, phân phối và
giảm các lỗi thao tác do vận hành gây ra.
Bài báo này sẽ tập trung xây dựng các mô hình về trung tâm điều khiển xa cho các lưới điện khu
vực theo các tiêu chí về dung lượng hệ thống, khả năng quản lý dữ liệu, số lượng trạm biến áp
có thể kết nối đến một trung tâm điều khiển xa, phân vùng quản lý các trạm biến áp của một
trung tâm điều khiển xa theo địa lý. Bài báo cũng xây dựng các tiêu chí cơ bản của một trạm
biến áp không người trực, yêu cầu để kết nối trạm biến áp không người trực đến một trung tâm
điều khiển xa, các giải pháp vận hành, bảo trì, xử lý sự cố của một trạm biến áp không
người trực.
2. VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI
TRỰC
Trung tâm điều khiển xa đóng vai trò như một hệ thống điều khiển trung tâm điều khiển các
trạm biến áp được thiết kế và lắp đặt theo mô hình không có người điều hành viên trực vận hành

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC
tại trạm. Trung tâm điều khiển xa sẽ điều khiển thao tác đóng mở thiết bị điện tại các trung tâm
điều khiển từ xa. Xu hư...
PHÂN BAN B3. Bo v và điều khin h thống điện
1
XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA
VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC
Lê Trung Hải, Phạm Hoàng Nam
Trung tâm Tư vấn lưới điện - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
Tóm tt: Bài báo trình bày v xây dựng mô hình trung tâm điều khin xa và trm biến
áp không người trc. Gii pháp k thut của trung tâm điều khin xa s trm biến
áp đu nối đến một trung tâm điều khin, các yêu cu k thuật cho đấu ni, qun
và vn hành h thng.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Thc hin ch trương ca EVN v việc nâng cao năng lực t động hóa lưới điện, hin nay mt
s trm biến áp quan trọng trên lưới EVN đã được trang b các h thống điu khin bo v tích
hp bằng máy tính, và bước tiếp theo s là xây dng các trung tâm điều khiển xa để có th qun
các trm biến áp nhm qun lý vn hành các trm biến áp theo nhóm không cn nhân
viên vn hành ti tng trm.
Xây dựng trung tâm điu khin xa trm biến áp không người trc thuộc lĩnh vực lưới điện
truyn tải thông minh, được đặt ra nhm gii quyết vấn đ hin nay là s ng các trm biến áp
ngày càng tăng cao, cn thiết phải nâng cao năng lực vn hành bng các h thng máy tính tích
hợp, nâng cao năng lc ca vn hành viên v chuyên môn, nghip v, thao tác x trên máy
tính, gim chi phí vn hành. Các trm biến áp cần được tp trung vào mt hoc nhiu trung tâm
để d dàng theo dõi, qun lý vận hành, điều độ công suất trong lưới điện truyn ti, phân phi và
gim các li thao tác do vn hành gây ra.
Bài báo này s tp trung xây dng các mô hình v trung tâm điều khiển xa cho các lưới điện khu
vc theo các tiêu chí v dung lượng h thng, kh năng qun lý d liu, s ng trm biến áp
th kết nối đến một trung tâm điu khin xa, phân vùng qun các trm biến áp ca mt
trung tâm điều khiển xa theo địa lý. Bài báo cũng xây dựng các tiêu chí bản ca mt trm
biến áp không người trc, yêu cầu để kết ni trm biến áp không người trực đến mt trung tâm
điều khin xa, c gii pháp vn hành, bo trì, x lý s c ca mt trm biến áp không
người trc.
2. VAI TRÒ CA TRUNG TÂM ĐIỀU KHIN XA VÀ TRM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI
TRC
Trung tâm điều khiển xa đóng vai trò như một h thống điều khiển trung tâm điều khin các
trm biến áp được thiết kế và lắp đặt theo mô hình không có người điu hành viên trc vn hành
XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC 9 10 158