Ktl-icon-tai-lieu

Xi măng Pooclăng hỗn hợp

Được đăng lên bởi Kao Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ro

Treu cHuAr.r eudc ctA

TCVN 626CI : 2009
Xuil bin l6n 2

xr r\flANG

psoc LANc H6n Hop - yEu cAu xY lHuAr
- Specifications
Portland blended
""r"nt

FtA NOt

- 2009

TcVN 6260 , ioog

Ldi n6i deu
TCVN 6260 : 2009 thay thd TCVN 6260 : 1992.

TcvN 6260 : 2009 do Vi6n Vdt li6u xdy dung - 86 XAy dung bi6n soan, 86 X6y
dung dd nghi, Tdng cr,rc Ti6u chudn Do ludng chdt ludng thdm dinh, 86
Khoa hoc

vi

COng ngh6 c6ng bd.

TtEu cHUAN ou6c ctA

TCVN 6260 : 2009
Xudl bin l6n 2

Xi m5ng po6c

ling h5n hgp - y6u c6'u k! thuqt

Portland blended cements

1

Pham

TAi li6u viQn

c6c

Specifications

vi ap dgng

Ti,6u chudn ndy 6p dqng cho

2

-

loaixi mdng po6c ldng hdn hop th6ng dyng.

din

vi€n ciSn sau la cdn thidt khi ap dung ti€u chudn nay.
odi v6i c1ctai li6u vien din c6 ghi
nim cong bd thi iip dung b6n duoc n6u. Ddi v6i c6c tai ti6u vi6n
dan kh6ng ghi nim cong bd thi 6p
dung phidn bin m6i nhd't, bao gdm c6 b6n sfia edi (ndu
c6).
tdri li6u

TCVN 141 :2A08 Xi ming - phuong phrip ph6n tich ho6
hoc.
TcvN 4030 : 2003 xi ming - phuong ph6p xac dinh d6
min.

TcvN 4787 :2001 (EN 196-T: 1989) Xi ming - phuong phdp tdy
m5u vir chudn bi m5u.
TCVN 5438: 2OO4 Xi mdng - Thu6t ngfidinh nghia.
TCVN 5439 : 2004 Xi m6ng - ph6n toai.

TcvN 6016 : 199s (rso 679 : 1989) Xi ming - phudng ph6p th&X6c dinh d6
TCVN 6a17 : 1995 (lso 9597 : 19s9) Xi mdng - Phuong phap
thr? - X6c dinh
dn o-inh.

b6n.

thdi gian d6ng kdt va d6

TCVN 6882:2001 phu gia khodng cho xi mdng.
TCVN 7711 :2007 Xi ming po6c ling h6n hop b6n
sun ph6t.
TCXD 168 : 1989 Thach cao ding dd s6n xudt xi ming'.

3

Quy dinh chung

3'1 Xi mdng po6c lang h6n hop th6ng dung lir chdt kdt dinh thuf, duoc duoc
s6n

xudt bing cach
nghidn min h5n hop clanhke xi mdng po6c ling v6i m6t
lugng thqch cao cdn thidt vd c6c phu gia
kho5ng, co thd s& dung phu gia c6ng ngh6 (ndu cdn)
trong qu6 trinh nghidn hoic bing c6ch tron ddu
c6c phu gia kho6ng di nghidn min v6ixi mdng po6c ling.

TCVN 6260 : 2009

oxit
ming po6c ring h6n hgp c6 hdm lugng magie
3.2 cranhke xi mdng po6c ring ding dd s6n xudt xi
(MgO) kh6ng l6n hdn 5 %.

3.3

phr,r gia kho6ng

mdn c6c yeu cdu c0a
dd sAn xudt xi mdng po6c lang h6n hgp phai thoa

phr,r gia trong s6n xudt xi mdng'
TCVN 6gg2 : 2001 vir quy chudn sft dung

*cactieuchudnTCXDviTCNs6dtJpcchuydnaditnannTCVNhodcQCVN

b6o (
rLrgng l
tinh chdt c0a xi m'ng, v0a vi b6 t6ng; ham
qu6n xi ming nhurrg kh6ng rirm 6nh hu6ng xdu t6i

3.4 phrl gia c6ng

van chuydn' d6ng bao va/ho{c
nghQ gdm c6c chdt cai thi6n qu6 trinh ngh...
ro
Treu
cHuAr.r
eudc
ctA
TCVN
626CI :
2009
Xuil
bin
l6n
2
xr r\flANG
psoc
LANc H6n Hop
-
yEu
cAu xY lHuAr
Portland
blended
""r"nt
-
Specifications
FtA
NOt
-
2009
Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Người đăng: Kao Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xi măng Pooclăng hỗn hợp 9 10 75