Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí chất thải rắn

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Sơn
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PGS. TS. Nguyeãn Vaên Phöôùc
http://www.ebook.edu.vn
Khoa Moâi tröôøng – Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
CHÖÔNG I
KHAÙI NIEÄM VEÀ CHAÁT THAÛI RAÉN
1.1 Ñònh Nghóa Chaát Thaûi Raén
Chaát thaûi raén ñöôïc hieåu laø taát caû caùc chaát thaûi phaùt sinh do caùc hoaït
ñoäng cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät toàn taïi ôû daïng raén ñöôïc thaûi boû khi
khoâng coøn höõu duïng hay khoâng muoán duøng nöõa.
Thuaät ngöõ chaát thaûi raén ñöôïc söû duïng trong taøi lieäu naøy laø bao haøm
taát caû caùc vaät chaát raén khoâng ñoàng nhaát thaûi ra töø coäng ñoàng daân cö
ôû ñoâ thò cuõng nhö caùc chaát thaûi ñoàng nhaát cuûa caùc ngaønh saûn xuaát
noâng nghieäp, coâng nghieäp, khai khoaùng,... Taøi lieäu naøy ñaëc bieät quan
taâm ñeán chaát thaûi raén ñoâ thò, bôûi vì ôû ñoù söï tích luyõ vaø löu toàn chaát
thaûi raén, coù khaû naêng aûnh höôûng raát lôùn ñeán moâi tröôøng soáng cuûa
con ngöôøi.
1.2 Toång Quan Veà Lòch söû Phaùt Trieån Vaø Quaûn Lyù Chaát Thaûi Raén
Chaát thaûi raén coù töø ngaøy ñaàu khi con ngöôøi coù maët treân maët ñaát. Con
ngöôøi vaø ñoäng vaät ñaõ khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân treân
traùi ñaát ñeå phuïc vuï cho ñôøi soáng cuûa mình vaø thaûi ra caùc chaát thaûi
raén. Söï thaûi boû caùc chaát thaûi töø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi khoâng gaây
ra vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng traàm troïng bôûi vì maät ñoä daân soá luùc
baáy giôø coøn thaáp. Beân caïnh ñoù dieän tích ñaát höõu duïng ñeå ñoàng ho
caùc chaát thaûi raén coøn raát lôùn neân ñaõ khoâng laøm toån haïi ñeán moâi
tröôøng sinh thaùi.
Khi xaõ hoäi phaùt trieån con ngöôøi soáng taäp hôïp thaønh nhoùm, cuïn daân
cö thì söï tích luõy cuûa caùc chaát thaûi trôû neân ñoùng vai troø raát quan
troïng trong cuoäc soáng. Söï thaûi boû caùc thöïc phaåm thöøa vaø caùc loaïi
chaát thaûi khaùc taïi caùc thò traán, ñöôøng phoá, truïc giao thoâng, khu ñaát
troáng daãn ñeán moâi tröôøng thuaän lôïi cho söï sinh saûn vaø phaùt trieån cuûa
caùc loaøi gaäm nhaám nhö chuoät. Caùc loaøi gaäm nhaám laø ñieåm töïa cho
caùc sinh vaät kyù sinh nhö laø boï cheùt. Chuùng mang caùc maàm beänh gaây
Xử lí chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí chất thải rắn - Người đăng: Lê Ngọc Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
Xử lí chất thải rắn 9 10 812