Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải sơn

Được đăng lên bởi thanhhai-duynguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý nước thải sơn
1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sơn 

2. Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải sơn thải hiện hữu 
Nước thải từ hố thu được bơm lên bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu
vào. Sau đó, nước thải được đưa qua bể phản ứng. Tại bể này, hóa chất keo tụ và hóa chất hiệu
chỉnh môi trường được bơm vào bể với lưu lượng nhất định. Dưới tác dụng của hệ thống xáo
trộn cường độ lớn, các hóa chất này sẽ tiếp xúc, phản ứng với các chất ô nhiễm trong nước, tạo
thành các bông cặn nhỏ li ti, phân bố khắp bể.
Các bông cặn này có tỉ trọng nhỏ, khó lắng. Do đó, để tăng hiệu suất lắng, kích thước và khối
lượng các bông cặn cần được tăng cường thêm trong bể keo tụ tạo bông. Do đó, nước thải từ bể
phản ứng chảy sang bể keo tụ tạo bông. Dưới tác dụng của hệ thống cánh khuấy với tốc độ
chậm được lắp đặt tại bể và hóa chất trợ keo tụ, các bông cặn nhỏ li ti va chạm, dính kết vào
nhau, tạo nên các bông cặn có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần kích thước và khối
lượng các bông cặn ban đầu.
Nước từ bể keo tụ tạo bông được đưa sang bể lắng. Hiệu suất bể lắng được tăng cường đáng
kể do quá trình lắng diễn ra trong môi trường tĩnh hoàn toàn. Sau thời gian lắng nhất định, nước
trong bể lắng tách làm hai phần riêng biệt: phần bùn lắng phía dưới bể được bơm sang bể chứa
bùn, phần nước trong ở phía trên bể được bơm xả thải ra nguồn tiếp nhận.
Bùn được lưu trữ tạm thời tại bể chứa bùn. Sau khoảng thời gian lưu nhất định, bùn trong bể
tách thành 2 phần: phần bùn đặc lắng xuống đáy đạt hàm lượng chất rắn khoảng 2 – 3% được

các cơ quan có chức năng thu gom và xử lý định kỳ, phần nước trong ở trên sẽ được đưa về hố
thu của trạm xử lý.
Nước sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn xả thải cho phép theo quy định hiện hành của pháp luật.

...
X lý nước thi sơn
1. Sơ đồ công ngh x lý nước thi sơn
2. Thuyết minh công ngh x lý nước thi sơn thi hin hu
Nước thi t h thu được bơm lên b điu hòa để điu hòa lưu lượng và nng độ nước thi đầu
vào. Sau đó, nước thi được đưa qua b phn ng. Ti b này, hóa cht keo t và hóa cht hiu
chnh môi trường được bơm vào b vi lưu lượng nht định. Dưới tác dng ca h thng xáo
tr
n cường độ ln, các hóa cht này s tiếp xúc, phn ng vi các cht ô nhim trong nước, to
thành các bông cn nh li ti, phân b khp b.
Các bông cn này có t trng nh, khó lng. Do đó, để tăng hiu sut lng, kích thước và khi
lượng các bông cn cn được tăng cường thêm trong b keo t to bông. Do đó, nước thi t b
phn ng chy sang b keo t to bông. Dưới tác dng ca h thng cánh khuy vi tc độ
chm được lp đặt ti b và hóa ch
t tr keo t, các bông cn nh li ti va chm, dính kết vào
nhau, to nên các bông cn có kích thước và khi lượng ln gp nhiu ln kích thước và khi
lượng các bông cn ban đầu.
Nước t b keo t to bông được đưa sang b lng. Hiu sut b lng được tăng cường đáng
k do quá trình lng din ra trong môi trường tĩnh hoàn toàn. Sau thi gian lng nht định, nước
trong b lng tách làm hai phn riêng bit: phn bùn lng phía dưới b được bơm sang b cha
bùn, phn nước trong phía trên b được bơm x thi ra ngun tiế
p nhn.
Bùn được lưu tr tm thi ti b cha bùn. Sau khong thi gian lưu nht định, bùn trong b
tách thành 2 phn: phn bùn đặc lng xung đáy đạt hàm lượng cht rn khong 2 – 3% được
Xử lí nước thải sơn - Trang 2
Xử lí nước thải sơn - Người đăng: thanhhai-duynguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xử lí nước thải sơn 9 10 840