Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải thuộc da

Được đăng lên bởi thanhhai-duynguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý nước thải xi mạ
1. Tổng quan về nước thải xi mạ
Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng
hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao. Chúng là độc chất tiêu diệt các sinh vật phù du,
gây bệnh cho cá và biến đổi các tính chất lý hoá của nước, tạo ra sự tích tụ sinh học đáng
lo ngại theo chiều dài chuỗi thức ăn. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến đường ống dẫn nước,
gây ăn mòn, xâm thực hệ thống cống rãnh, ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng, vật nuôi,
canh tác nông nghiệp, làm thoái hoá đất do sự chảy tràn và thấm của nước thải.
Nước thải từ các quá trình xi mạ kim loại, nếu không được xử lý, qua thời gian tích tụ và
bằng con đường trực tiếp hay gián tiếp sẽ tồn đọng trong cơ thể con người và gây các
bệnh nghiêm trọng như viêm loét da, viêm đường hô hấp, eczima, ung thư,…
2. Đặc trưng của nước thải xi mạ
Nước thải từ quá trình xi mạ có thành phần đa dạng về nồng độ và pH biến đổi rộng từ 2
– 3 đến 10 – 11.
Đặc trưng chung của nước thải ngành xi mạ là chứa hàm lượng cao các muối vô cơ và
kim loại nặng. Tuỳ theo kim loại của lớp mạ mà nguồn ô nhiễm có thể là Cu, Zn, Cr,
Ni,… và cũng tuỳ thuộc vào loại muối kim loại được sử dụng mà nước thải có chứa các
độc tố như xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các chất hữu cơ ít có trong nước thải xi mạ,
phần chủ yếu là chất tạo bông, chất hoạt động bề mặt … nên BOD, COD thường thấp và
không thuộc đối tượng xử lý. Đối tượng xử lý chính là các ion vô cơ mà đặc biệt là các
muối kim loại nặng như Cr, Ni, Cu, Fe, …
Bảng chất lượng nước thải ngành xi mạ
Stt

Chỉ Tiêu

Đơn Vị

Giá Trị

QCVN 24:2009, cột B

1

pH

-

4,5

5,5 – 9

2

BOD

mg/l

200

50

3

COD

mg/l

350

100

4

SS

mg/l

300

100

5

Cr6+

mg/l

31,4

0,1

6

Cr3+

mg/l

8,2

1

7

Cl-

mg/l

58

3. Quy trình công nghệ xử lý nước thải xi mạ

600

4. Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải xi mạ
Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lý nước thải.
Dòng thải được đưa vào hầm tiếp nhận. Song chắn rác (SCR) được đặt tại đường ống
trước hầm tiếp nhận nhằm loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn như: giấy, gỗ, nilông, lá
cây … để bảo vệ các máy móc thiết bị ở các công đoạn xử lý nước tiếp theo. Nước thải
được bơm qua bể điều hòa.

Tại bể điều hòa, máy khuấy trộn chìm sẽ hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích
bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu. Bể điều hòa có chức năng
điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào hệ thống xử lý.
Nước thải ở bể điều hòa được...
X lý nước thi xi m
1. Tng quan v nước thi xi m
Nước thi ca ngành xi m phát sinh không nhiu, nng độ các cht hu cơ thp nhưng
hàm lượng các kim loi nng li rt cao. Chúng là độc cht tiêu dit các sinh vt phù du,
gây bnh cho cá và biến đổi các tính cht lý hoá ca nước, to ra s tích t sinh hc đáng
lo ngi theo chiu dài chui thc ăn. Ngoài ra còn nh hưởng đến đường ng d
n nước,
gây ăn mòn, xâm thc h thng cng rãnh, nh hưởng đến cht lượng cây trng, vt nuôi,
canh tác nông nghip, làm thoái hoá đất do s chy tràn và thm ca nước thi.
Nước thi t các quá trình xi m kim loi, nếu không được x lý, qua thi gian tích t
bng con đường trc tiếp hay gián tiếp s tn đọng trong cơ th con người và gây các
bnh nghiêm trng như viêm loét da, viêm đường hô hp, eczima, ung thư,…
2. Đặc trưng ca nước thi xi m
Nước thi t quá trình xi m có thành phn đa dng v nng độ và pH biến đổi rng t 2
– 3 đến 10 – 11.
Đặc trưng chung ca nước thi ngành xi m là cha hàm lượng cao các mui vô cơ
kim loi nng. Tu theo kim loi ca lp m mà ngun ô nhim có th là Cu, Zn, Cr,
Ni,… và cũng tu thuc vào loi mui kim loi được s dng mà nước thi có cha các
độc t như xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các cht hu cơ ít có trong nước thi xi m,
phn ch yếu là cht to bông, cht hot động b mt … nên BOD, COD thường thp và
không thuc đối tượng x lý. Đối tượng x lý chính là các ion vô cơđặc bit là các
mui kim loi nng như Cr, Ni, Cu, Fe, …
Bng cht lượng nước thi ngành xi m
Stt
Ch Tiêu Đơn V Giá Tr QCVN 24:2009, ct B
1
pH
-
4,5 5,5 – 9
2
BOD
mg/l
200 50
3
COD
mg/l
350 100
4
SS
mg/l
300 100
5
Cr
6+
mg/l
31,4 0,1
6
Cr
3+
mg/l
8,2 1
Xử lí nước thải thuộc da - Trang 2
Xử lí nước thải thuộc da - Người đăng: thanhhai-duynguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xử lí nước thải thuộc da 9 10 815