Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí số

Được đăng lên bởi 楊隨處
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: LẤY MẪU & KHÔI PHỤC
•Cơ bản về tín hiệu tương tự
•Lấy mẫu lý tưởng
•Khôi phục lý tưởng
•Định lý lấy mẫu
•Tiền lọc
•Lấy mẫu và khôi phục thực tế

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa TP.HCM
nttbk97@yahoo.com

1.1 Cơ bản về tín hiệu tương tự
•
•
•
•
•

Miền thời gian t
Miền s  Biến đổi Laplace
Miền tần số  = 2F  Biến đổi Fourier
Tổng (tích) chập (convolution)
Tín hiệu dạng sin/cos
– Phức
– Thực
– Công thức Euler

• Đáp ứng tần số và bộ lọc

1.2 Lấy mẫu lý tưởng
• Định nghĩa: lấy mẫu tuần hoàn chu kỳ Ts
• Ký hiệu: xˆ (t )  xs (t )  x(nTs )  xˆ[n]  xs [n]
Ideal sampler
Analog
signal

x(t)

x( nTs)

x(t)

sampled
signal

x( nTs)
t

t
0

Ts

• Thông số:
– Chu kỳ lấy mẫu Ts
– Tần số lấy mẫu Fs = 1/Ts

?

nTs

Lấy mẫu tín hiệu sin
1

1

0.8
0.6

0.5
0.4
0.2

0

0
-0.2
-0.4

-0.5
-0.6
-0.8

-1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
-3

x 10

1

-1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
-3

x 10

1
0.8
0.6

0.5
0.4
0.2

0

0
-0.2
-0.4

-0.5

-0.6
-0.8

-1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
-3

x 10

-1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8
-3

x 10

Tính chất lấy mẫu lý tưởng
• Chồng lấn (alias) ở miền thời gian
– Xác định tín hiệu chồng lấn của tín hiệu dạng
sin/cos

1
• Lặp phổ ở miền tần số: Xˆ ( F )   X ( F  mFs )
T m
Xˆ F  Fs   Xˆ ( F )
f

f-4fs

f-3fs

f-2fs

f-fs

Hình 1.3.2

f

f+fs f+2fs

f+3fs f+4fs

Phoå bò laëp do laáy maãu.

Taàn
soá

DTFT


xˆ (t ) 

 x(nT ) (t  nT )

n  

Xˆ ( F ) 



 j 2Ft
ˆ
x
(
t
)
e
dt








 xnT e

n  

Xˆ  f  f s   Xˆ ( f )

 j 2FnT

Sự lặp phổ
xˆ (t )  x(t ).s(t )


1  j 2Fs mt
s(t )    (t  nT )   e
T m
n  

1
Xˆ ( F )   X ( F  mFs )
T m

1.3 Khôi phục lý tưởng
• Định nghĩa
• Ký hiệu
• Thông số:

Ts

-Fs/2

H(F)

Fs/2

F

– Tần số Nyquist (tần số gấp): Fs/2
– Khoảng Nyquist [-Fs/2 Fs/2]

• Tính chất
– Fa = F mod Fs = (F ± kFs)  khoảng Nyquist
1
x(nT ) 
Fs



Fs / 2

 Fs / 2

Xˆ ( F )e 2jFnT dF

Khôi phục lý tưởng
T Yˆ ( f )

sin(t / T ) sin(f s t )
h(t ) 

t / T
f s t
Y(f+2fs)

-2fs

Y(f+fs)

-fs

boä khoâi phuïc lyù töôûng

Y(f)

-fmax 0 fmax

Y(f-fs)

fs

Y(f-2fs)

2fs

1
ˆ
ˆ
Ya ( f )  H ( f )Y ( f )  T . Y ( f )  Y ( f )
T

f

1.4 Định lý lấy mẫu
• Xác định tín hiệu khôi phục sau bộ lấy mẫu
lý tưởng và khôi phục lý tưởng
Ideal sampler
T

Ideal reconstructor
x(nT)

xa (t)

x(t)

Analog
signal

Analog
signal

-fs/2
Rate fs

fs/2

Lowpass filter
Cutoff =...
Chương 1: LẤY MẪU & KHÔI PHỤC
bản về tín hiệu tương tự
Lấy mẫu lý tưởng
Khôi phục lý tưởng
Định lý lấy mẫu
Tiền lọc
Lấy mẫu và khôi phục thực tế
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa TP.HCM
nttbk97@yahoo.com
Xử lí số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí số - Người đăng: 楊隨處
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Xử lí số 9 10 790