Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí số tín hiệu - Chương 2

Được đăng lên bởi Lee Soo Young
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2: LƯỢNG TỬ HÓA
•Quá trình lượng tử hóa
•Bộ chuyển đổi D/A
•Bộ chuyển đổi A/D
•Lấy mẫu dư và định dạng nhiễu
•Dither
•Lượng tử hóa tín hiệu âm thanh

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa TP.HCM
nttbk97@yahoo.com

Quá trình xử lý tín hiệu tương tự

Analog
Input

Bộ lấy mẫu
và lượng tử
(A/D)

DSP

Bộ khôi phục
tín hiệu
tương tự
(D/A)

Bộ lấy mẫu và lượng tử
Lấy mẫu & giữ
x(t)
Tín hiệu
tương tự

x(nT)
Tín hiệu
đã lấy
mẫu

Bộ chuyển đổi
A/D
(Lượng tử)

Analog
Output

Tín hiệu đã
lượng tử
xQ(nT)
Đến
DSP
B bits/mẫu

2.1 Quá trình lượng tử hóa
• Tầm đo toàn thang R
– Đơn cực [0 R]
– Lưỡng cực [-R/2 R/2]

•
•
•
•

Số bit lượng tử B
Bước lượng tử Q = R / 2B
Mức lượng tử
Nguyên tắc lượng tử
– Rút bớt (truncating)
– Làm tròn (rounding)

2.1 Quá trình lượng tử hóa (tt)
• Sai số lượng tử e(nT )  xQ (nT )  x(nT )
–
–
–
–
–
–

1
Q
Q
Định nghĩa
p(e)  ;   e 
Q
2
2 p(e)
Tính chất
Hàm mật độ xác suất
1/Q
Trung bình sai số
Trung bình bình phuơng sai số
Sai số trị hiệu dụng erms
-Q/2
0
Q/2

• Tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR = R/Q
• Tầm động SNRdB  qui luật 6dB/bit

R
SNR  20 log10    6 B (dB)
Q

e

• Giá trị trung bình
Q/2

e  E ( e) 

 e. p(e)de  0

Q / 2

• Giá trị trung bình bình phương
Q/2

2
Q
e 2  E (e 2 )   e 2 p(e)de 
12
Q / 2

• Giá trị hiệu dụng
erms

Q
 e 
12
2

• Ví dụ: Tín hiệu được lấy mẫu với tốc độ
44kHz và mẫu được lượng tử hóa bằng bộ
chuyển đổi A/D tầm toàn thang 10V. Xác
định số bit B để sai số lượng tử hiệu dụng
phải nhỏ hơn 50 μV. Tính sai số hiệu dụng
thực sự & tốc độ bit theo bps

2.2 Bộ chuyển đổi D/A
• Định nghĩa
• Ký hiệu
• Nguyên tắc mã hóa
– Nhị phân đơn cực (tự nhiên, thông thường)
– Nhị phân lưỡng cực offset
– Nhị phân lưỡng cực bù 2

• Quan hệ giữa các nguyên tắc mã hóa
• Sơ đồ mạch thực hiện

B
bits
đầu
vào

b1
b2

MSB

b3

xQ

DAC
Analog
output
bB

LSB
R (reference)

(a) Nhị phân đơn cực thông thường (Unipolar natural binary)

xQ  R(b1 21  b2 22  ...  bB 2 B )
(b) Nhị phân offset lưỡng cực (bipolar offset binary)

xQ  R(b1 21  b2 22  ...  bB 2 B  0.5)
(c) Lưỡng cực lấy bù 2 (bipolar 2’s complement)

xQ  R(b1 21  b2 22  ...  bB 2 B  0.5)

2.3 Bộ chuyển đổi A/D
•
•
•
•

Định nghĩa
Ký hiệu
Hoạt động
Giải thuật test bit
– Nguyên tắc
– Hạn chế: chỉ đúng cho
• Rút bớt
• Mã hóa đơn cực và lưỡng cực offset

– Khắc phục
• Làm tròn: x’ = x + Q/2
• Mã hóa lưỡng cực bù 2
– Cách 1: Đảo bit MSB của mã hóa lưỡng cực offset
– Cách 2: Xét riêng bit MSB của mã hóa lưỡng cực...
Chương 2: LƯỢNG TỬ HÓA
Quá trình lượng tử hóa
Bộ chuyển đổi D/A
Bộ chuyển đổi A/D
Lấy mẫu dư và định dạng nhiễu
Dither
Lượng tử hóa tín hiệu âm thanh
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa TP.HCM
nttbk97@yahoo.com
Xử lí số tín hiệu - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí số tín hiệu - Chương 2 - Người đăng: Lee Soo Young
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Xử lí số tín hiệu - Chương 2 9 10 550