Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ảnh DICOM

Được đăng lên bởi khoi-nguyen-truong1
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lời mở đầu
Việc ứng dụng tin học vào môi trường y tế hiện nay vô cùng đa dạng. Từ các hệ
thống thông tin y tế như hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống thông tin chẩn
đoán bằng hình ảnh, bệnh án điện tử cho đến việc hình thành các thuật ngữ mới
như “ Telemedicine” - y học từ xa; “Teledoctor” - bác sĩ từ xa.
Tuy đã được phổ biến ở nhiều nước từ lâu, nhưng đến gần đây Việt Nam mới chú
ý đến lĩnh vực này. Khá nhiều dự án đã được triển khai để tin học hóa các bệnh
viện, đưa máy tính vào phục vụ cho việc khám chữa bệnh nhằm nâng cao hơn
nữa chất lượng cuộc sống của người dân.
Chính từ những yêu cầu thực tế đó, dựa trên các kiến thức đã tìm hiểu được về các
hệ thống thông tin y tế, nhất là hệ thống truyền thông và lưu trữ ảnh, với các mã
nguồn mở được cung cấp bởi các trường đại học, tổ chức phi chính phủ, người viết
đã thực hiện đề tài ”Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán Y khoa theo chuẩn
DICOM”.
Do đó, mục tiêu của đề tài được đề ra là:
+ Nghiên cứu và trình bày tổng quan về cấu trúc của chuẩn DICOM
+ Ứng dụng chuẩn DICOM và một số mã nguồn mở để thiết kế xây dựng phần
mềm cho phép người sử dụng xem ảnh và xem thông tin ảnh DICOM, chỉnh sửa
ảnh, ghi chú, phóng to, thu nhỏ…

2

Chương I: Tổng Quan
1.1 Lý do thực hiện đề tài:
1.1.1 Đặt vấn đề:
y Với sự phát triển của mạng máy tính và Internet, trong lĩnh vực y khoa đã
hình thành khái niệm Telemedicine hay e-Health
y Thực chất đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp
dịch vụ, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân bị giới hạn về khoảng cách địa
lý
y Hình thành nên lĩnh vực khoa học mang tính liên ngành, đó là Medical
Informations, hay Health Informations.
y Ngành khoa học kết hợp giữa:
¾ Khoa học thông tin (Information Science),
¾ Khoa học máy tính (Computer Science)
¾ Chăm sóc sức khoẻ (Health Care)

1.1.2 Tình hình thế giới:
y Khu vực Châu Á, ở Nhật Bản sau khi chính phủ giải toả các ràng buộc pháp
lý liên quan:
¾ Không được phép điều trị và cho thuốc nếu không trực tiếp với bệnh
nhân
¾ Chưa có chi bảo hiểm ý tế cho dịch vụ Telemedicine
y Telemedicine đã phát triển nhanh và mạnh
y Ở Nhật Bản, nǎm 1998, đã có 155 hệ Telemedicine, trong đó:
¾ 68 hệ Teleradiology (chẩn đoán từ xa),
¾ 26 hệ Telepathology (khám bệnh từ xa),
¾ 23 hệ chẩn đoán hình ảnh,
¾ 20 hệ chǎm sóc y tế từ xa (Home health),
¾ 6 hệ Telemedicine trong nhãn khoa,
¾ 3 hệ trong nha khoa
¾ 9 hệ khác.

3

y Từ năm 1997 đến 2004, Nhật Bản có 1.006 dự án về Telemedicine.
y Đến 2004 có 348 dự án đi vào hoạt động, trong đó
¾ Hầu hết ph...
1
Li m đầu
Vic ng dng tin hc vào môi trường y tế hin nay vô cùng đa dng. T các h
thng thông tin y tế như h thng thông tin bnh vin, h thng thông tin chn
đoán bng hình nh, bnh án đin t cho đến vic hình thành các thut ng mi
như “ Telemedicine” - y hc t xa; “Teledoctor” - bác sĩ t xa.
Tuy đã được ph biến nhiu nước t lâu, nhưng đến g
n đây Vit Nam mi chú
ý đến lĩnh vc này. Khá nhiu d án đã được trin khai để tin hc hóa các bnh
vin, đưa máy tính vào phc v cho vic khám cha bnh nhm nâng cao hơn
na cht lượng cuc sng ca người dân.
Chính t nhng yêu cu thc tế đó, da trên các kiến thc đã tìm hiu được v các
h thng thông tin y tế, nht là h
thng truyn thông và lưu tr nh, vi các mã
ngun m được cung cp bi các trường đại hc, t chc phi chính ph, người viết
đã thc hin đề tài ”Xây dng ng dng h tr chn đoán Y khoa theo chun
DICOM”.
Do đó, mc tiêu ca đề tài được đề ra là:
+ Nghiên cu và trình bày tng quan v cu trúc ca chun DICOM
+ ng dng chun DICOM và m
t s mã ngun m để thiết kế xây dng phn
mm cho phép người s dng xem nh và xem thông tin nh DICOM, chnh sa
nh, ghi chú, phóng to, thu nh
Xử lý ảnh DICOM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ảnh DICOM - Người đăng: khoi-nguyen-truong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Xử lý ảnh DICOM 9 10 237