Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý bụi gỗ

Được đăng lên bởi Đại PK
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nhóm 12: Hồ Thanh Đại, Võ Thanh Liêm, Hoàng Đình Tuấn Kiệt

GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

MỤC LỤC

Đồ án môn học: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

Page 1

Nhóm 12: Hồ Thanh Đại, Võ Thanh Liêm, Hoàng Đình Tuấn Kiệt

GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

MỞ ĐẦU
I.Mục tiêu đề tài
Hiện nay, Bụi thuốc lá thải ra môi trường không khí gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và người sống
xung quanh khu vực đó, làm cho không khí ô nhiễm nghiêm trọng.
Vì thế để giải quyết vấn đề trên, mục đích của đề tài là đưa ra các giải pháp xử lý bụi hiệu quả.
II. Phương pháp
Vì kích thước hạt bụi là d <1 µm nên đề xuất phương án thiết kết thiết bị lọc bụi túi vải nhằm thu hồi bụi và xử lý
hiệu quả bụi của ngành sản xuất này.
Sử dụng máy vấn Max 3 và Max 9, với các thông số yêu cầu sau:
1.Yêu cầu hút trên các miệng hút có sẵn trên máy vấn Max 3.
Số kí hiệu trên bản vẽ Đường kính họng hút Tốc độ hút (m/s)
(mm)
1
100
20~22
2
75
18~20
3
60
25

Áp suất tĩnh yêu cầu
(kg/m2)
45
25
60

2.Yêu cầu hút trên các miệng hút có sẵn trên máy vấn MAX - 9;
Số kí hiệu trên bản vẽ Đường kính họng hút Tốc độ hút (m/s)
(mm)
4
75
25
5
125
20
6
125
18

Áp suất tĩnh yêu cầu
(kg/m2)
60
45
25

Đồ án môn học: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

Page 2

Nhóm 12: Hồ Thanh Đại, Võ Thanh Liêm, Hoàng Đình Tuấn Kiệt

GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

3.Lượng bụi sinh ra trên máy vấn :
+ Máy MAX - 3:
3,3 kg/h.máy.
+ Máy MAX - 9:
7,2kg/h.máy.

4.Độ phân tán của bụi:
0~1 m
1~10 m
20 %
30%

10~50 m
25%

50~100 m
20%

>100 m
5%

5. DANH MỤC CÁC BẢNG
Baûng 1: Baûng toång hôïp löu löôïng tính toaùn caùc ñoaïn vaø nhaùnh oáng
Baûng 2: Caùc toån thaát cuïc boä treân tuyeán chính
Baûng 3: Caùc toån thaát cuïc boä treân caùc nhaùnh thuoäc tuyeán chính
Baûng 4: Tính toaùn khí ñoäng
Tuyeán chính 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Baûng 5: Tính toaùn khí ñoäng
Tuyeán phuï 1a-3a-4a-5a-6-7a-8a-9a-10a-11a-12a-13a-14a-15a-16a-17a-18a
6. Danh mục bản vẽ
Bản vẽ 1: Sơ đồ không gian bố trí hệ thống ống dẫn bụi
Bản vẽ 2: Sơ đồ mặt bằng bố trí hệ thống ống dẫn bụi
Bản vẽ 3: Sơ đồ mặt cắt bố trí hệ thống ống dẫn
Bản vẽ 4: Sơ đồ chi tiết thiết bị lọc túi vải

Đồ án môn học: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

Page 3

Nhóm 12: Hồ Thanh Đại, Võ Thanh Liêm, Hoàng Đình Tuấn Kiệt

GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
I.TÍNH TOAÙN LÖU LÖÔÏNG HUÙT
1. Löu löôïng huùt taïi moãi maùy
Löu löôïng huùt cuûa moãi ñaàu huùt theo coâng thöùc:

Trong ñoù: v: Vaän toác doøng khí thaûi trong oáng, choïn v = 21m/s

F: tieát dieän cuûa ...
Nhóm 12: Hồ Thanh Đại, Võ Thanh Liêm, Hoàng Đình Tuấn Kiệt
GVHD: Huỳnh Ngc Anh Tun
M C L C
Đồ án môn học: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn Page 1
Xử lý bụi gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý bụi gỗ - Người đăng: Đại PK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Xử lý bụi gỗ 9 10 201