Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

Được đăng lên bởi Trần Văn Tuấn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
\	[

Báo cáo chuyên đề

Công Nghệ Sinh học Môi trường

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRONG XỬ LÝ DẦU TRÀN BIỂN

Người thực hiện:

NHÓM 4 – LỚP DH07MT
Bùi Thanh Hải- 07127039
Đỗ Ngọc Hải- 07127038
Nguyễn Thị Loan- 07151057
Nông Văn Linh-07127074
Lưu Thế Phương- 07131146
Trương Ngọc Phương- 07127119
Nguyễn Văn Thịnh- 07127158
Đặng Thị Thu Thương- 0712716

10, 2009

Công nghệ sinh học môi trường

Xử lý sự cố tràn dầu

MỤC LỤC
I. Giới thiệu ................................................................................................................1
II. Nội dung ................................................................................................................3
2.1. Tổng quan.........................................................................................................3
2.1.1. Hiện trạng dầu tràn trên biển.............................................................................3
2.1.2. Nguyên nhân tràn dầu. ......................................................................................4
2.1.3. Các loại dầu thường được vận chuyển trên biển...............................................5
2.1.4. Các vụ tràn dầu trên thế giới. ............................................................................5
2.1.5. Các vụ tràn dầu ở Việt Nam..............................................................................8
2.1.6. Hậu quả của tràn dầu......................................................................................11
2.1.6.1. Đối với môi trường...........................................................................11
2.1.6.2. Đối với sinh vật. ...............................................................................11
2.1.6.3. Đối với kinh tế, xã hội và con người................................................13
2.2. Sơ lược về dầu mỏ.........................................................................................14
2.2.1. Định nghĩa......................................................................................................14
2.2.2. Thành phần, tính chất hoá học của dầu mỏ....................................................14
2.2.2.1. Các hợp chất hydrocacbon của dầu mỏ...........................................15
2.2.2.2. Các chất phi hydrocacbon ...............................................................23
2.2.2.3. Các kim loại trong dầu mỏ...............................................................29
2.2.2.4. Các chất nhựa và ...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
\[
Báo cáo chuyên đề
Công Ngh Sinh hc Môi trường
NG DNG CÔNG NGH SINH HC
TRONG X LÝ DU TRÀN BIN
Người thc hin: NHÓM 4 LP DH07MT
Bùi Thanh Hi- 07127039
Đỗ Ngc Hi- 07127038
Nguyn Th Loan- 07151057
Nông Văn Linh-07127074
Lưu Thế Phương- 07131146
Trương Ngc Phương- 07127119
Nguyn Văn Thnh- 07127158
Đặng Th Thu Thương- 0712716
10, 2009
Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật - Người đăng: Trần Văn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật 9 10 334