Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Được đăng lên bởi Là Chính Mình
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
13/07/2015 11:41:34 AM
Sự hấp thụ hóa học không những phụ thuộc
vào tốc độ khuếch tán của chất khí vào trong
chất lỏng mà còn phụ thuộc vào tốc độ
chuyển hóa các chất - tốc độ phản ứng của
các chất.
>> Các chất hấp phụ sử dụng trong công nghệ
xử lý khí thải
>> Xử lý hơi và khí thải bằng phương pháp hấp
phụ (2)
Nguyên lý
Cơ sở của phương pháp là dựa trên sự tương tác
giữa chất cần hấp thụ (thường là khí hoặc hơi)
với chất hấp thụ (thường là chất lỏng) hoặc dựa
vào khả năng hòa tan khác nhau của các chất
khác trong chất lỏng để tách chất. Tuỳ thuộc vào
bản chất của sự tương tác nói trên mà người ta
chia thành sự hấp thụ vật lý hay sự hấp thụ hóa
học.

Hấp thụ vật lý
Là quá trình dựa trên sự tương tác vật lý thuần
túy; nghĩa là chỉ bao gồm sự khuếch tán, hòa tan
các chất cần hấp thụ vào trong lòng chất lỏng và
sự phân bố của chúng giữa các phần tử chất
lỏng. Ví dụ như sự phân bố của khí hoà tan giữa
các phân tử chất lỏng: NH3/aceton, CO/benzen,
trimetylamin/dầu hoả, sự hoà tan của khí
SO3/H2SO4.
Độ hòa tan của một chất cần hấp thụ trong lòng
chất lỏng luôn luôn là một hàm của nhiều biến
số. Nếu gọi D là độ tan thì ta có thể biểu diễn nó
như sau.
D = f (x1, x2.... xj. T, S, P, kD…)
trong đó:
x: là nồng độ của các chất khí hoặc hơi trong
chất lỏng.
T: là nhiệt độ làm việc.

S: là diện tích tiếp xúc giữa hai pha.
P: là áp suất riêng phần của hơi hoặc khí trong
pha khí.
kD: là hệ số khuếch tán của chất được hấp thụ
trong pha lỏng.
Ta có thể biểu diễn quá trình hấp thụ qua sơ đồ
sau:

trong đó: ∆H là nhiệt hòa tan của khí; A là
hằng số; R là hằng số khí = 8,31 kj/kmol.độ.
Thực tế quá trình hấp thụ trên là quá trình động,
trên bề mặt tiếp xúc giữa các pha luôn luôn có

quá trình cân bằng xảy ta và sự chuyển dịch cân
bằng. Do vậy đòi hỏi phải quan tâm đến quá
trình chuyển pha (từ pha khí sang pha lỏng, các
phản ứng xảy ra khi có tiếp xúc pha, quá trình
chuyển chất vào sâu trong lòng chất lỏng cũng
như các ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến cân
bằng vật chất trên ranh giới phân cách pha). Vì
thế, quá trình hấp thụ sẽ tăng khi diện tích tiếp
xúc hai pha tăng và nhiệt độ làm việc giảm;
riêng hiệu suất xử lý thì còn phụ thuộc nhiều
vào áp suất riêng phần của khí hoặc hơi và nồng
độ của chúng trong pha lỏng.
Để tăng hiệu quả xử lý, người ta thường dùng
các kiểu thiết bị làm tăng diện tích tiếp xúc tối
đa, truyền nhiệt tốt và hạn chế sự tăng của chất
điện ly trong pha lỏng (đối với trường hợp chất
bị hấp thụ là khí). Có các kiểu thiế...
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
13/07/2015 11:41:34 AM
Sự hấp thụ hóa học không những phụ thuộc
vào tốc độ khuếch tán của chất khí vào trong
chất lỏng còn phụ thuộc vào tốc độ
chuyển hóa các chất - tốc đ phản ứng của
các chất.
>> Các chất hấp phụ sử dụng trong công nghệ
xử lý khí thải
>> Xử lý hơi và khí thải bằng phương pháp hấp
phụ (2)
Nguyên lý
Cơ sở của phương pháp là dựa trên sự tương tác
giữa chất cần hấp thụ (thường là khí hoặc hơi)
với chất hấp thụ (thường là chất lỏng) hoặc dựa
vào khả năng hòa tan khác nhau của các chất
khác trong chất lỏng để tách chất. Tuỳ thuộc vào
bản chất của sự tương tác nói trên mà người ta
chia thành sự hấp thụ vật lý hay sự hấp thụ hóa
học.
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ - Người đăng: Là Chính Mình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ 9 10 647