Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải

Được đăng lên bởi quisilicat41
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

Chương 2: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG
PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC
2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP
CƠ HỌC
Phương pháp này được sử dụng để tách các tạp chất không hòa tan và một phần các chất ở
dạng keo ra khỏi nước thải. Các công trình xử lý cơ học bao gồm:
2.1.1. Thiết bị chắn rác:
− Thiết bị chắn rác có thể là song chắn rác hoặc lưới chắn rác, có chức năng chắn giữ
những rác bẩn thô (giấy, rau, cỏ, rác…), nhằm đảm bảo đảm cho máy bơm, các công
trình và thiết bị xử lý nước thải hoạt động ổn định. Song và lưới chắn rác được cấu tạo
bằng các thanh song song, các tấm lưới đan bằng thép hoặc tấm thép có đục lỗ… tùy
theo kích cỡ các mắt lưới hay khoảng cách giữa các thanh mà ta phân biệt loại chắn
rác thô, trung bình hay rác tinh.
− Theo cách thức làm sạch thiết bị chắn rác ta có thể chia làm 2 loại: loại làm sạch bằng
tay, loại làm sạch bằng cơ giới.
2.1.2. Thiết bị nghiền rác:
Là thiết bị có nhiệm vụ cắt và nghiền vụn rác thành các hạt, các mảnh nhỏ lơ lửng
trong nước thải để không làm tắc ống, không gây hại cho bơm. Trong thực tế cho thấy việc sử
dụng thiết bị nghiền rác thay cho thiết bị chắn rác đã gây nhiều khó khăn cho các công đoạn
xử lý tiếp theo do lượng cặn tăng lên như làm tắc nghẽn hệ thống phân phối khí và các thiết bị
làm thoáng trong các bể (đĩa, lỗ phân phối khí và dính bám vào các tuabin…. Do vậy phải cân
nhắc trước khi dùng.
2.1.3. Bể điều hòa:
Là đơn vị dùng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự biến động về lưu lượng và tải lượng
dòng vào, đảm bảo hiệu quả của các công trình xử lý sau, đảm bảo đầu ra sau xử lý, giảm chi
phí và kích thước của các thiết bị sau này.
Có 2 loại bể điều hòa:
− Bể điều hòa lưu lượng
− Bể điều hòa lưu lượng và chất lượng
Các phương án bố trí bể điều hòa có thể là bể điều hòa trên dòng thải hay ngoài dòng thải xử
lý. Phương án điều hòa trên dòng thải có thể làm giảm đáng kể dao động thành phần nước thải
đi vào các công đoạn phía sau, còn phương án điều hòa ngoài dòng thải chỉ giảm được một
phần nhỏ sự dao động đó. Vị trí tốt nhất để bố trí bể điều hòa cần được xác định cụ thể cho
từng hệ thống xử lý, và phụ thuộc vào loại xử lý, đặc tính của hệ thống thu gom cũng như đặc
tính của nước thải.
2.1.4. Bể lắng cát:
Nhiệm vụ của bể lắng cát là loại bỏ cặn thô, nặmg như: cát, sỏi, mảnh thủy tinh, mảnh kim
loại, tro, than vụn… nhằm bảo vệ các thiết bị cơ khí dễ bị mài mòn, giảm cặn nặng ở các công
đoạn xử lý sau.
Bể lắng cát gồm những loại sau:
− Bể l...
Bài ging K thut x lý nước thi – Thc s Lâm Vĩnh Sơn
Trang 27
Chương 2: X LÝ NƯỚC THI BNG
PHƯƠNG PHÁP CƠ HC
2.1. KHÁI NIM V PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯỚC THI BNG PHƯƠNG PHÁP
CƠ HC
Phương pháp này được s dng để tách các tp cht không hòa tan và mt phn các cht
dng keo ra khi nước thi. Các công trình x lý cơ hc bao gm:
2.1.1. Thiết b chn rác:
Thiết b chn rác có th là song chn rác hoc lưới chn rác, có chc năng chn gi
nhng rác b
n thô (giy, rau, c, rác…), nhm đảm bo đảm cho máy bơm, các công
trình và thiết b x lý nước thi hot động n định. Song và lưới chn rác được cu to
bng các thanh song song, các tm lưới đan bng thép hoc tm thép có đục l… tùy
theo kích c các mt lưới hay khong cách gia các thanh mà ta phân bit loi chn
rác thô, trung bình hay rác tinh.
Theo cách thc làm sch thiết b chn rác ta có th chia làm 2 loi: loi làm s
ch bng
tay, loi làm sch bng cơ gii.
2.1.2. Thiết b nghin rác:
thiết b có nhim v ct và nghin vn rác thành các ht, các mnh nh lơ lng
trong nước thi để không làm tc ng, không gây hi cho bơm. Trong thc tế cho thy vic s
dng thiết b nghin rác thay cho thiết b chn rác đã gây nhiu khó khăn cho các công đon
x lý tiế
p theo do lượng cn tăng lên như làm tc nghn h thng phân phi khí và các thiết b
làm thoáng trong các b (đĩa, l phân phi khí và dính bám vào các tuabin…. Do vy phi cân
nhc trước khi dùng.
2.1.3. B điu hòa:
đơn v dùng để khc phc các vn đề sinh ra do s biến động v lưu lượng và ti lượng
dòng vào, đảm bo hiu qu ca các công trình x lý sau, đảm bo đầu ra sau x
lý, gim chi
phí và kích thước ca các thiết b sau này.
Có 2 loi b điu hòa:
B điu hòa lưu lượng
B điu hòa lưu lượng và cht lượng
Các phương án b trí b điu hòa có th là b điu hòa trên dòng thi hay ngoài dòng thi x
lý. Phương án điu hòa trên dòng thi có th làm gim đáng k dao động thành phn nước thi
đi vào các công đon phía sau, còn phương án điu hòa ngoài dòng thi ch gim được mt
phn nh s dao động đó. V trí tt nht để b trí b điu hòa cn được xác định c th cho
tng h thng x lý, và ph thuc vào loi x lý, đặc tính ca h thng thu gom cũng như đặc
tính ca nước thi.
2.1.4. B
lng cát:
Nhim v ca b lng cát là loi b cn thô, nmg như: cát, si, mnh thy tinh, mnh kim
loi, tro, than vn… nhm bo v các thiết b cơ khí d b mài mòn, gim cn nng c công
đon x lý sau.
B lng cát gm nhng loi sau:
B lng cát ngang: Có dòng nước chuyn động thng dc theo chiu dài ca b
. B
thiết din hình ch nht, thường có h thu đặt đầu b.
B lng cát đứng: Dòng nước chy t dưới lên trên theo thân b. Nước được dn theo
ng tiếp tuyến vi phn dưới hình tr vào b. Chế độ dòng chy khá phc tp, nước
va chuyn động vòng, va xon theo trc, va tnh tiến đi lên, trong khi đó các h
t
cát dn v trung tâm và rơi xung đáy.
Xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải - Người đăng: quisilicat41
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Xử lý nước thải 9 10 914