Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải

Được đăng lên bởi sonho.cnhh
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VËn hunh c¸c c«ng tr×nh xö lý
nqíc th¶i

1.C¸c tiªu chuÈn x¶ n‡íc th¶i

KWWSQXRFFRPYQ

N‡íc th¶i c«ng nghiÖp

Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè v‰ nång ®é
c¸c chÊt « nhiÔm TCVN 5945-1995
TT

Th«ng sè

Gi¸ trÞ giíi h¹n

D¬n vÞ

0C

A

B

C

40

40

45

6-9

5,5 - 9

5-9

1

NhiÖt ®é

2

pH

3

BOD5 (200C)

mg/l

20

50

100

4

COD

mg/l

50

100

400

5

ChÊt r¾n l¬ löng

mg/l

50

100

200

6

Asen

mg/l

0,05

0,1

0,5

7

Cadimi

mg/l

0,01

0,02

0,5

8

Ch×

mg/l

0,1

0,5

1

9

Clo d

mg/l

1

2

2

10

Crom (VI)

mg/l

0,05

0,1

0,5

11

Crom (III)

mg/l

0,2

1

2

12

DÇu mì kho¸ng

mg/l

KPHD

1

5

13

DÇu mì ®éng vËt

mg/l

5

10

30

14

Dång

mg/l

0,2

1

5

KWWSQXRFFRPYQ

Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè v‰ nång
®é c¸c chÊt « nhiÔm TCVN 5945-1995
TT

Th«ng sè

15
KÏm
16
Mangan
17
Niken
18
Photpho h÷u c¬
19
Photpho tæng sè
20
S¾t
21
Tetracloetylen
22
ThiÕc
23
Thñy ng©n
24
Tæng Nit¬
25
Tricloetylen
26
Amoniac (tÝnh theo N)
27
Florua
28
Phenola
29
Sulfua
30
Xianua
31
Coliform
32
Tæng ho¹t ®é phãng x¹ D
KWWSQXRFFRPYQ
33
Tæng ho¹t ®é phãng x¹ E

Gi¸ trÞ giíi h¹n

D¬n vÞ
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml
Bq/l
Bq/l

A

B

C

1
0,2
0,2
0,2
4
1
0,02
0,2
0,005
30
0,05
0,1
1
0,001
0,2
0,05
5000
0,1
1,0

2
1
1
0,5
6
5
0,1
1
0,005
60
0,3
1
2
0,05
0,5
0,1
10000
0,1
1,0

5
5
2
1
8
10
0,1
5
0,01
60
0,3
10
5
1
1
0,2
-

Níc thai c«ng nghiÖp
Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt «
nhiÔm trong níc thai c«ng nghiÖp thai vμo vùc níc s«ng dïng
cho môc ®Ých cÊp níc sinh ho¹t TCVN 6980-2001
TT

Q > 200 m3/s

Th«ng sè
F1

Q = 50-200 m3/s

F2

F3

F1

Q < 50m3/s

F2

F3

F1

F2

F3

1

Do mau, Co-Pt ë pH=7

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2

Mïi, cam quan

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

Kh«ng
mïi

3

BOD5 (200C)

40

35

35

30

25

25

20

20

20

4

COD, mg/l

70

60

60

60

50

50

50

40

40

5

50

45

45

45

40

40

40

30

30

6

Tæng chÊt r¾n l¬ löng,
mg/l
Asen, mg/l

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,1

0,05

0,05

7

Chi, mg/l

0,1

0,1

0,1

0,08

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

8

DÇu mì kho¸ng, mg/l

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

DÇu mì ®éng vËt, mg/l

20

20

20

10

10

10

5

5

5

10

Cu, mg/l

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

11

Zn, mg/l

1

1

1

0,7

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

12

Phèt pho tæng sè, mg/l

10

10

10

6

6

6

4

4

4

13

Clorua, Cl-, mg...
VËn hunh c¸c c«ng tr×nh xö lý
nqíc th¶i
1.C¸c tiªu chuÈn x¶ níc th¶i
KWWSQXRFFRPYQ
xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải - Người đăng: sonho.cnhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
xử lý nước thải 9 10 37