Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải

Được đăng lên bởi phamhung-vlthhd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.

Một số phương pháp xử lý nước thải

2.1 Phương pháp cơ học.
Phương pháp này thường là giai đoạn sơ bộ, ít khi là giai đoạn kết thúc quá trình xử lý nước thải sản
xuất. Phương pháp này dùng để loại các tạp chất không tan (còn gọi là tạp chất cơ học) trong nước. Các
tạp chất này có thể ở dạng vô cơ hay hữu cơ. Các phương pháp cơ học thường dùng là: lọc qua lưới,
lắng, xyclon thủy lực, lọc qua lớp vật liệu cát và li tâm. Các tạp chất cơ học, các chất lơ lửng lắng có kích
thước và trọng lượng lớn được tách khỏi nước thải bằng các công trình xử lý cơ học.

2.2 Phương pháp hóa học
2.2.1

phương pháp trung hòa

Dùng để đưa môi trường nước thải có chứa các axit vô cơ hoặc kiềm về trạng thái trung tính pH=6.5 –
8.5. Phương pháp này có thể thực hiện bằng nhiều cách: trộn lẫn nước thải chứa axit và nước thải chứa
kiềm với nhau, hoặc bổ sung thêm các tác nhân hóa học, lọc nước qua lớp vật liệu lọc có tác dụng trung
hoà, hấp phụ khí chứa axit bằng nước thải chứa kiềm…
2.2.2

Phương pháp keo tụ tạo bông

Dùng để làm trong và khử màu nước thải bằng cách dùng các chất keo tụ (phèn, PAC..) và các chất
trợ keo tụ để liên kết các chất rắn ở dạng lơ lửng và keo có trong nước thải thành những bông có kích
thước lớn hơn dễ lắng trong bể lắng.
2.2.3

Phương pháp ozon hoá

Là phương pháp xử lý nước thải có chứa các chất hữu cơ dạng hoà tan và dạng keo bằng ozon. Ozon dễ
dàng nhường oxy nguyên tử cho các tạp chất hữu cơ.

2.2.4

Phương pháp điện hóa học

Thực chất là phá hủy các tạp chất độc hại có trong nước thải bằng cách oxy hoá điện hoá trên cực anôt
hoặc dùng để phục hồi các chất quý (đồng, chì, sắt…). Thông thường 2 nhiệm vụ phân hủy các chất độc
hại và thu hồi chất quý được giải quyết đồng thời.

2.3 Phương pháp xử lý sinh học
Thực chất của phương pháp này là dựa vào khả năng sống và hoạt động của các vi sinh để phân hủy –
oxy hóa các chất hữu cơ ở dạng keo và hoà tan có trong nước thải.

Những công trình xử lý sinh học được phân thành 2 nhóm:

Những công trình trong đó quá trình xử lý thực hiện trong điều kiện tự nhiên: cánh đồng tưới,
bãi lọc, hồ sinh học… thường quá trình xử lý diễn ra chậm.

Những công trình trong đó quá trình xử lý thực hiện trong điều kiện nhân tạo: bể lọc sinh học
(bể Biophin), bể làm thoáng sinh học (bể aerotank),… Do các điều kiện tạo nên bằng nhân tạo mà quá
trình xử lý diễn ra nhanh hơn, cường độ mạnh hơn.

Các quá trình xử lý sinh học chủ yếu được ứng dụng để xử lý nước thải:

Quá trình hiếu khí:

Tăng trưởng lơ lửng: quá trình bùn hoạt tín...


 !"#$% !%&'()*+
),-./ !!,%012!,3* 4
!,5/6-!708)4-.9()#
:# ;<#()7=>)7?@4!,#,:5%$
7*AA%B"C0*+
5
*)2
D./@0*5E70 F%G@7G*!*)HIJKLM
NL5/<>"CG)9*OE7E
%G@7)# F"P)Q@?5#()7=>)5-R*)
 #,R%$E"CE%G@S
%T R! "0
D./@* 7%@)"C-.,%T R1U#V437,
*A%T R/Q%&,*:6-!7%T 5* 8"05%$
-W:* "/:
X Y 
Z5E,8)-! 7-!%T "C Y [Y -W
- )Q !,8)
\>5
]<,;!,!5* "C  > *Q<0
 F-./R^,()1^#+#:S3]0>@7R?;,
!7)^,()A()&^
X
]<,;-<7 %_7 !;7/?;M
5,8)6-!%T 7 5* 
Xử lý nước thải - Trang 2
Xử lý nước thải - Người đăng: phamhung-vlthhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Xử lý nước thải 9 10 750