Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải bệnh viện

Được đăng lên bởi Dinh Lang
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp Khoa CNSH - MT
SV: Lª Ngäc Quúnh MSSV: 505303048
1
®Æt vÊn ®Ò
Trong m«i trêng sèng nãi chung vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng vµ cung cÊp níc
s¹ch lµ v« cïng quan träng. §ång thêi víi nhiÖm vô nµy viÖc th¶i vµ xö lý níc
th¶i ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn thÓ nh©n lo¹i.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp níc
ta, t×nh h×nh « nhiÔm m«i trêng còng gia t¨ng tíi møc b¸o ®éng. Do nÒn c«ng
nghiÖp míi ph¸t triÓn cha cã sù quy ho¹ch tæng thÓ, ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña nhiÒu
xÝ nghiÖp bÖnh viÖn cßn khã kh¨n hoÆc do chi phÝ ¶nh hëng tíi lîi nhuËn nªn
hÇu nh chÊt th¶i cha ®îc xö lý mµ th¶i th¼ng ra m«i trêng. MÆt kh¸c níc ta
lµ níc ®«ng d©n, cã mËt ®é d©n c cao, do tr×nh ®é nhËn thøc cña con ngêi vÒ
m«i trêng cha cao nªn lîng chÊt th¶i (r¾n, láng, khÝ) th¶i ra m«i trêng ngµy
cµng nhiÒu dÉn tíi sù « nhiÔm trÇm träng cña m«i trêng sèng, ¶nh hëng tíi sù
ph¸t triÓn toµn diÖn cña ®Êt níc, søc khoÎ, ®êi sèng cña nh©n d©n còng nh
quan cña khu vùc.
HiÖn nay hÇu hÕt c¸c bÖnh viÖn ®Òu cha cã hÖ thèng xö lý níc th¶i ®Æc biÖt
lµ c¸c bÖnh viÖn ë tuyÕn huyÖn, ë vïng s©u vïng xa. T¹i Hµ Néi, nhiÒu bÖnh viÖn
lín còng kh«ng xö lý níc th¶i, Hµ Néi cã sè lîng bÖnh viÖn, c¬ së y tÕ ®øng
thø nh× sau TP HCM. Theo Së Tµi nguyªn - M«i trêng vµ Nhµ ®Êt Hµ Néi: hiÖn
42 BV vµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh cÇn ph¶i cã hÖ thèng xö lý níc th¶i. Tuy
nhiªn, ®Õn thêi ®iÓm nµy, míi 12 bÖnh viÖn (c¶ c«ng vµ t) cã hÖ thèng xö lý
níc th¶i theo yªu cÇu.Nh vËy níc th¶i cha xö lý ®îc th¶i th¼ng vµo m«i
trêng cho nªn c¸c chÊt « nhiÔm, vi khuÈn g©y bÖnh vÉn tån t¹i vµ g©y ra nh÷ng
dÞch bÖnh khã lêng ¶nh hëng tíi søc kháe céng ®ång. ViÖc n©ng cÊp vµ x©y
dùng hÖ thèng xö lý níc th¶i bÖnh viÖn lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn
®Ò bøc xóc hiÖn nay vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh, ng¨n
chÆn nguån l©y lan « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i trêng.
Xử lý nước thải bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải bệnh viện - Người đăng: Dinh Lang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Xử lý nước thải bệnh viện 9 10 716