Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải chứa dầu mỡ

Được đăng lên bởi lehoang1307
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2036 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xử Lý Nước Thải Chứa Dầu
Động Thực Vật
1.VU Ngọc Hiệp
2.Hoàng Xuân Hùng
3.Ngô Quốc Long
4.Giản Triệu Nhật Tân
5.Hồ ĐÌnh Quí
6.Vũ Huy Duy
7.Trần Viết Sinh
8Nguyễn Huỳnh Sáng
9.Nguyễn Công Hậu
10.Đặng Văn Hà
11.Đặng Văn Trường
12.Hồ Sĩ Đợi
13.Nguyễn Hồng Anh
14.Lương Giang Thế Cường
15.Dương Tấn Phát
16.Nguyễn Thế Cương

Nội Dung
∗ Đặc trưng của nước thải chứa dầu.
∗ Ảnh hưởng của nước thải chứa dầu.
∗ Các phương pháp xử lý.
∗ Thuyết minh quy trình xử lý đại diện.
∗ Ưu nhược điểm của qui trình.

Đặc Trưng Của Nước Thải Chứa
Dầu.
∗ Nước thải dầu động - thực vật chủ yếu phát sinh từ công
đoạn rửa dầu, một phần từ khâu giải nhiệt dầu, chứa hàm
lượng lớn các chất hữu cơ, dầu mỡ và SS. Các chất hữu
cơ này làm giảm, ức chế đến sự phát triển của các loài
thuỷ sinh, sự phát triển của cây trồng, vật nuôi. Hiện diện
trong các nguồn nước, chúng bị phân hủy vi sinh giải
phóng ra các chất khí CO2, CH4, H2S gây mùi hôi thối
trong môi trường.

∗ Dầu thường tồn tại ở 4 dạng :
 Dạng tự do: ở dạng này dầu thường nổi lên thành từng màng.
 Dạng nhũ tương hóa học: là dạng tạo thành các tác nhân hóa học
( xúc ăn da,xà phòng,chất tẩy rửa...) làm thay đổi sức căng bề
mặt & làm ổn định hóa học dầu phân tán.
 Dạng nhũ tương cơ học: có 2 dạng tùy theo kích thước hạt dầu:
●

Vài chục micromet: độ ổn định thấp.

●

Loại nhỏ hơn: độ ổn định cao, như dạng keo.

 Dạng hòa tan: phan tử hòa tan như các chất thơm.

∗ Lượng DO, BOD, COD cũng là các chỉ tiêu xác định độ
nhiễm bẩn. Chất rắn lơ lửng (SS) cũng là tác nhân gây
ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh, đồng thời
gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục của nguồn
nước) và gây bồi lắng dòng chảy. Các chất dinh dưỡng
(N,P) với nồng độ cao gây ra hiện tượng phú dưỡng
nguồn nước, rong tảo phát triển làm suy giảm chất lượng
nguồn nước. Nồng độ ô nhiễm đặc trưng của nước thải
dầu thực vật thể hiện cụ thể ở bảng sau.

∗ Click to edit Master text styles
∗ Second level
∗ Third level
∗ Fourth level
∗ Fifth level

∗ Click to edit Master text styles
∗ Second level
∗ Third level
∗ Fourth level
∗ Fifth level

Ảnh Hưởng Của Nước Thải Nhiễm
Dầu
a) Đối với môi trường:
∗) Làm thay đổi tính chất lí – hóa của nước.
∗) Tăng độ nhớt, giảm lượng oxy hấp thụ vào nước...
b) Đối với vi sinh vật:
∗) Làm giảm khả nâng hô hấp - quang hợp của vsv.
∗) Ảnh hưởng đến việc trao đổi chất.
∗) Ảnh hưởng đến sức khỏe – hệ tiêu hóa của vsv...
c) Đối với kinh tế xã hội & con người:
∗) Tốn kém tiền bạc để làm sạch môi trường.

∗ Ảnh hưởng đến cảnh quan môi tr...
Xử Lý Nước Thải Chứa Dầu
Động Thực Vật
1.VU Ng c Hi p
2.Hoàng Xuân Hùng
3.Ngô Qu c Long
4.Gi n Tri u Nh t Tân
5.H ĐÌnh Quí
6.Vũ Huy Duy
7.Tr n Vi t Sinh ế
8Nguy n Huỳnh Sáng
9.Nguy n Công H u
10 ng Văn Hà
11.Đ ng Văn Tr ng ườ
12.H Sĩ Đ i
13.Nguy n H ng Anh
14.L ng Giang Th C ngươ ế ườ
15.D ng T n Phátươ
16.Nguy n Th C ng ế ươ
xử lý nước thải chứa dầu mỡ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải chứa dầu mỡ - Người đăng: lehoang1307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
xử lý nước thải chứa dầu mỡ 9 10 499