Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ MBBR

Được đăng lên bởi doanlamnghethuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 5 lần
XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR
1.

ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP
Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt từ các khu

văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. Đặc
tính nước thải sinh hoạt thường là ổn định so với nước thải sản xuất. Nước thải sinh hoạt
ô nhiễm chủ yếu bởi các thông số BOD5, COD, SS, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ - chất béo.
Các thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp chỉ xác định được ở từng loại hình và công
nghệ sản xuất cụ thể. Nếu không xử lý cục bộ mà chảy chung vào đường cống thoát
nước, các loại nước thải này sẽ gây ra hư hỏng đường ống, cống thoát nước. Vì vậy, yêu
cầu chung đối với các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp cần phải xây dựng
hệ thống xử lý sơ bộ nước thải để nước thải sau xử lý (đạt tiêu chuẩn loại B QCVN
24:2009) thì mới cho xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thành phần và tính
chất, nồng độ của các chất bẩn trong hỗn hợp nước thải được thể hiện cụ thể ở bảng sau:
Bảng chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp

2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Nước thải phát sinh từ các nhà máy trong khu công nghiệp theo mạng lưới thoát
nước chảy vào hố thu của trạm xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị và hệ thống đường ống
công nghệ phía sau, song chắn rác thô được lắp đặt trong hố để loại bỏ các tạp chất có
kích thước lớn ra khỏi nước thải. Sau đó nước thải sẽ được bơm lên bể điều hòa. Trước
bể điều hòa đặt lưới lọc rác tinh (kích thước lưới 1 mm) để loại bỏ rác có kích thước nhỏ
hơn làm giảm SS 15%, sau đó nước thải tự chảy xuống bể điều hòa.

Tại bể điều hòa, hệ thống phân phối khí sẽ hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn
diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có chức
năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào. Nước thải từ bể điều hòa được
bơm sang bể phản ứng. Tại bể phản ứng, hóa chất keo tụ được châm vào bể với liều
lượng nhất định và được kiểm soát chặt chẽ bằng bơm định lượng hóa chất. Dưới tác
dụng của hệ thống cánh khuấy với tốc độ lớn được lắp đặt trong bể, hóa chất keo tụ được
hòa trộn nhanh và đều vào trong nước thải. Hỗn hợp nước thải này tự chảy qua bể keo tụ
tạo bông. Dưới tác dụng của chất trợ keo tụ và hệ thống motor cánh khuấy với tốc độ
chậm, các bông cặn li ti sẽ chuyển động, va chạm, dính kết và hình thành nên những
bông cặn có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần các bông cặn ban đầu, tạo điều
kiện thuậ...
XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR
1. ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

!" #!"$% &'
( )*+!"%
,#-./0123
4
562357758)58)95:;<=".>%
60,?!*+*@/A 
!"BC%-!DEB.F# *(0
5 #GH#$I*(050%JAK#5#L
;*0 #5!$;!H#:M
0!DEN.F*C!DEO*LP1Q6J
RSRTTUVA! 0!DEK$%8 ;
"5*F".P$W@*@CBC/.
Bảng chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp
2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
 #$X
# 0$!DE%8*H#5*C.-.+ 0*(0
5Y$*@Y*'$0*C.I"Z
$I%7*ZG*@.NL.C*[%8$
.C*[*'\$O]V*C.I$ZI
N 77]4^5*ZM#!0.C*[%
Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ MBBR - Trang 2
Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ MBBR - Người đăng: doanlamnghethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ MBBR 9 10 763