Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải rỉ rác trong hệ thống dòng chảy ngang

Được đăng lên bởi Đinh Châm
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT
KHOA MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI: Xửlí nước thải rỉ rác trong hệ thống dòng chảy ngang của
constructed wetland ởbcl xuânsơn –hà nội
GVHD:NGUYỄN HOÀNG NAM
nhóm sv thực hiện

1.ĐàoThị Thu Hà
2.Nguyễn Anh Ngọc
3.Nguyễn ĐăngSơn
4.Phạm Trọng Nghĩa

MỞ ĐẦU
•Các bãi chôn lấp rác ở Việt Nam hiện nay đang thực hiện quá trình chôn lấp hợp vệ sinh. Một số bãi rác ở các
thành phố lớn như Hà Nội (Nam Sơn), thành phố Hồ Chí Minh (Tam Tân, Gò Cát, Phước Hiệp) đã tuân thủ quy
trình thiết kế, vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh và áp dụng các biện phápkỹthuậtxây dựng hệthốngphù hợp.

•Tuynhiên vấn đề về công nghệ xử lý nước rác ở nước ta vẫn đang trên đường hoànthiện.Tại các bãi chôn lấp
vẫn còn phổ biến các hiện tượng nước ngập trong rác, không hạn chế được sự gia nhập của nước mưa vào ô
chôn lấp. Cùng với việc không phân loại rác từ nguồn nên thành phần rác thải đem đi chôn lấp rất phức tạp.
Do vậy ở các bãi chôn lấp hiện nay không kiểm soát được lưu lượng cũng như thành phần nướcrác.

•Do thành phần của nước rác rất phức tạp và công nghệ xử lý nước rác chưa thực sự được nghiên cứu một
cách bài bản để phù hợp với đặc thù nước rác tại Việt Nam, nên nhiều trạm xử lý nước thải (TXLNT) ở các bãi
rác đều không đạt được yêu cầuđềra. Điển hìnhbãichôn lấp rác Xuân Sơn, Hà Nội đã hoạt động từ năm 2000.
Tuy nhiên, nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải tại bãi chôn lấp rác Xuân Sơn chưa đạt yêu cầu xả thải
đối với một số thông số chủ yếu (COD, BOD5, N-NH4 + , tổng N, coliform).

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

•Ô nhiễm môi trường từ các nguồnnướcrỉrácởcácbãi chôn lấpđãgây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi
trườngsống,sứckhoẻcuảcon người ,song nhà nước đã bỏ ra một số chi phíkhông ít choviệcxửlý nước thải
nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để, mặt khác lượngônhiễmlại ngày càng gia tăng.

•Khácvới những công nghệ hóa lý thì công nghệ sinh học sử dụng hệ thống Đất ngập nước để xử lý
nước thải sinh hoạt là điều khá khả thi. Trên thế giới, việc sử dụng hệ thống Đất ngập nước để xử lý nước
thải đã được áp dụng và mang lại kết quả tối ưu. Ở Việt Nam cũng đã có những ứng dụng nhưng chỉ ở qui
mô tự phát. Chính vì thế, việc lựa chọn giải pháp áp dụng mô hình Đất ngập nước nhân tạo xử lý nước thải
là cần thiết. Bên cạnh đó hệ thống Đất ngập nước còn tạo thêm mảng xanh cho môi trường và tạo mỹ quan
chothiênnhiên.

•Vìlẽ đó nhóm chúng tôi đã thực hiện đềtài“xửlý nướcthảirỉ rác trong hệ thống dòng chảy
ngang của constructed wetland ở BCL Xuân Sơn”....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT
KHOA MÔI TRƯỜNG
CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI: Xửlí nước thải rỉ rác trong hệ thống dòng chảy ngang của
constructed wetland ởbcl xuânsơn –hà nội

nhóm sv thực hiện


 !"
#$%&'()
Xử lý nước thải rỉ rác trong hệ thống dòng chảy ngang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải rỉ rác trong hệ thống dòng chảy ngang - Người đăng: Đinh Châm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Xử lý nước thải rỉ rác trong hệ thống dòng chảy ngang 9 10 265