Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải thủy sản

Được đăng lên bởi Hung Mai Cong
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN 1: TỔNG QUAN
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản đã và đang đem lại những
lợi nhuận không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và của người
nông dân nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Nhưng bên cạnh những lợi ích
mà nó mang lại như giảm đối nghèo, tăng trưởng GDP cho quốc gia thì nó
cũng để lại những hậu quả thật khó lường đối với môi trường sống của
chúng ta. Hậu quả là các con sông, kênh rạch nước bị đen bẩn và bốc mùi
hôi thối một phần là do việc sản xuất và chế biến thủy hải sản thải ra một
lượng lớn nước thải có mùi hôi tanh vào môi trường mà không qua bất kỳ
giai đoạn xử lý nào. Chính điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với con
người và hệ sinh thái gần các khu vực có lượng nước thải này thải ra.
Đứng trước những đòi hỏi về một môi trường sống trong lành của
người dân, cũng như qui định về việc sản xuất đối với các doanh nghiệp khi
nước ta gia nhập WTO đòi hỏi mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh phải
cần có một hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi
trường xung quanh. Đứng trước những đòi hỏi cấp bách đó, nhóm đã tiếng
hành nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của các nhà
máy sản xuất và chế biến thủy hải sản.

1.2. Mục đích
Xử lý nước thải nhà máy A đang xét hoạt động chế biến thủy hải
sản lưu lượng trung bình là 1000 m 3/ngày đêm, với các thống số đầu vào ở
bảng 1 đạt TCVN 5945 – 2005 cột B để có thể thải vào nguồn tiếp nhận.

1

TCVN

5945

Chỉ tiêu

Hàm lượng

Thời gian thải
Lưu lượng

24

h

1000

M3/ngày đêm

trung bình
pH
COD
BOD
SS
N tổng
P tổng

-2005 (cột B)

6.9 – 7.9
1500
1050
270
120
10

5.5 – 9
100
50
100
60
6

Đơn vị

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

Bảng 1.1: Phân tích chỉ tiêu phân tích
1.3.

Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu.
 Phương pháp quan sát.
 Phương pháp sưu tầm, thống kê số liệu.

PHẦN 2: NGUỒN GỐC PHÁT SINH, THÀNH
PHẦN VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA

2

CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NGÀNH CHẾ
BIẾN THỦY HẢI SẢN
2.1.

Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm trong ngành chế biến
thủy hải sản.
Tùy thuộc vào các loại nguyên liệu như tôm, cá, sò, mực, cua… mà

công nghệ sẽ có nhiều điểm riêng biệt. tuy nhiên quy trình sản xuất có các
dạng sau:
Nguyên liệu thô

Phân cỡ, loại

Đóng gói

COD = 100 –
800 mg/L
Sơ chế (chải sạch
SS = 30 – 100
cát, chặt đầu, lặt Nước thải mg/L
dè, bỏ sống…)
Ntc = 17 - 31
mg/L

Nướng
Bảo quản lạnh
(-180C)
Đóng gói

Cán, xé mỏng

Bảo quản lạnh
(-180C)

Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm khô của công ty Seap...
PHẦN 1: TỔNG QUAN
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản đã và đang đem lại những
lợi nhuận không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam nói chung của người
nông dân nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Nhưng bên cạnh những lợi ích
nó mang lại như giảm đối nghèo, tăng trưởng GDP cho quốc gia thì
cũng để lại những hậu quả thật khó lường đối với môi trường sống của
chúng ta. Hậu quả là c con sông, kênh rạch nước bị đen bẩn và bốc mùi
hôi thối một phần do việc sản xuất và chế biến thủy hải sản thải ra một
lượng lớn nước thải mùi hôi tanh vào môi trường không qua bất kỳ
giai đoạn xử lý nào. Chính điều này đã gây ảnh ởng rất lớn đối với con
người và hệ sinh thái gần các khu vực có lượng nước thải này thải ra.
Đứng trước những đòi hỏi v mộti trường sống trong lành của
người dân, cũng như qui định về việc sản xuất đối với các doanh nghiệp khi
nước ta gia nhập WTO đòi hỏi mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh phải
cần có một hệ thống xử ớc thải nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi
trường xung quanh. Đứng trước những đòi hỏi cấp bách đó, nhóm đã tiếng
hành nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải của c nhà
máy sản xuất và chế biến thủy hải sản.
1.2. Mục đích
Xử ớc thải nhà máy A đang xét hoạt động chế biến thủy hải
sản lưu lượng trung bình 1000 m
3
/ngày đêm, với các thống số đầu vào
bảng 1 đạt TCVN 5945 – 2005 cột B để có thể thải vào nguồn tiếp nhận.
1
Xử lý nước thải thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải thủy sản - Người đăng: Hung Mai Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Xử lý nước thải thủy sản 9 10 20