Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý số liệu địa vật lý

Được đăng lên bởi Lưu Hiệu
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu tham khảo
1. Bài giảng cơ sở lý thuyết XLSL ĐVL, Phạm Năng Vũ, 2002
2. XLSLĐVL, Phạm Năng Vũ, Nguyễn Huy Ngọc, 1997
3. Digital signal processing, Proaskis J.G.; Manolakis D.G., 1996
4. Fundamentals of Geophysical Data processing, Claerbout J.F, 1976

Xử lý số liệu
Địa vật lý

5. Spectral analysis and filter theory in applied Geophysics, Buttkus B., 2000
6. Time series analysis and inverse theory for geophysics, 2004
7. Seismic data processing, Ylmaz O., Doherty S.M., 1987

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Mở đầu
• Vai trò của XLSL

• 1a) mô hình địa chất theo các vết lộ 0.1b
và 0.1c mô hình địa chất suy ra từ tài liệu
địa vật lý.
• Tuy nhiên, khi nghiên cứu một cách gián
tiếp thì các phương pháp địa vật lý sẽ có
những nhược điểm như tính đa trị của kết
quả (hình 1a và 1b), sự không phù hợp
giữa các mô hình tính toán đơn giản với
thực tế địa chất phức tạp, kết quả có thể
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ nhạy,
độ ổn định và độ chính xác của máy móc.
Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

1

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Môi trường
Địa chất

Trường ĐVL

Số liệu
ĐVL

Minh giải

Xử lý

Nguồn

Kết quả
Phân tích

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

2

• Số liệu
• Tín hiệu
• Nhiễu

n

Fj = ∑ fi
i =1

Trường vật lý đo được là trường tổng gồm các phần đóng góp của nhiều đối
n

tượng tạo ra trường lên điểm quan sát. Tại điểm j hoặc thời điểm j nào đó ta

Fj = ∑ fi

có giá trị trường quan sát được Fj

i =1

fi là giá trị của phần trường do đối tượng thứ i gửi về điểm quan sát thứ j.

Fj = s j + n j

Phan Thiên Hương-2013

Phan Thiên Hương-2013

Nội dung của khóa học này là giới thiệu các thuật toán dùng trong xử lý giúp làm
Môi trường
Địa chất

Trường ĐVL

Số liệu
ĐVL

rõ những thông tin có ích hoặc làm cho quá trình minh giải sau đó trở nên dễ
dàng hơn. Nói cách khác 2 nhiệm vụ chính được đề cập trong giáo trình này là:
•Xác định tín hiệu đo được có chứa tín hiệu có ích không?

Nguồn

•Nếu tồn tại tín hiệu thì phải tách tín hiệu ra khỏi giá trị quan sát
Khóa học này sẽ gồm các phần chính sau:
•Số hóa
Kết quả
Phân tích

Minh giải

Xử lý

•Biến đổi Fourier và Z
•Lọc tuyến tính: - lọc không tối ưu
•

- lọc tối ưu
•Phát hiện tín hiệu yếu: áp dụng lý thuyết toán xác suất, thống
kê, các hàm ngẫu nhiên để xây dựng các chỉ tiêu định nghiệm
thống kê. Dựa trên các định nghiệm thống kê này để xác định
tồn tại tín hiệu hay không tạ...
1
Phan Thiên Hương-2013
Xử lý số liệu
Địa vật lý
Phan Thiên Hương-2013
Tài liệu tham khảo
1. Bài giảng cơ sở lý thuyết XLSL ĐVL, Phạm Năng Vũ, 2002
2. XLSLĐVL, Phạm Năng Vũ, Nguyễn Huy Ngọc, 1997
3. Digital signal processing, Proaskis J.G.; Manolakis D.G., 1996
4. Fundamentals of Geophysical Data processing, Claerbout J.F, 1976
5. Spectral analysis and filter theory in applied Geophysics, Buttkus B., 2000
6. Time series analysis and inverse theory for geophysics, 2004
7. Seismic data processing, Ylmaz O., Doherty S.M., 1987
Phan Thiên Hương-2013
Mở đầu
Vai trò của XLSL
Phan Thiên Hương-2013
Phan Thiên Hương-2013
1a) mô hình địa chất theo các vết lộ 0.1b
và 0.1c mô hình địa chất suy ra từ tài liệu
địa vật lý.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu một cách gián
tiếp thì các phương pháp địa vật lý sẽ có
những nhược điểm như tính đa trị của kết
quả (hình 1a và 1b), sự không phù hợp
giữa các mô hình tính toán đơn giản với
thực tế địa chất phức tạp, kết quả có thể
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ nhạy,
độ ổn định và độ chính xác của máy móc.
Phan Thiên Hương-2013
Xử lý số liệu địa vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý số liệu địa vật lý - Người đăng: Lưu Hiệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Xử lý số liệu địa vật lý 9 10 89