Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý tín hiệu không gianthời gian, PGS Trần Xuân Nam, HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3310 lần   |   Lượt tải: 52 lần
PGS.TS. Trần Xuân Nam (Chủ biên) - TS. Lê Minh Tuấn

Xử lý tín hiệu
không gian và thời gian
Lý thuyết và Mô phỏng

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

2

Mục lục
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

I

Cơ sở về lập trình Matlab và lý thuyết mô phỏng

1

1

Giới thiệu Matlab

3

1.1

Matlab là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2

Khởi động và Thoát khỏi Matlab . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.3

Làm việc với Matlab Desktop . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.4

Các lệnh MATLAB cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.5

Các ký hiệu đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2

Tính toán và Lập trình sử dụng Matlab

11

2.1

Các phép tính số học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2

Các toán tử so sánh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3

Các toán tử logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.4

Véc-tơ và Ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.5

2.6

2.4.1

Tạo vector và ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4.2

Các phép toán đối với véc-tơ và ma trận . . . . . 19

Lập trình với Matlab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5.1

Điều khiển luồng (flow control) . . . . . . . . . . . 29

2.5.2

Tạo chương trình MATLAB bằng tệp .m . . . . . 35

Sử dụng đồ hoạ trong MATLAB . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.6.1

Vẽ đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
i

ii
3

Mục lục
Lý thuyết mô phỏng

45

3.1

Khái niệm và vai trò của mô phỏng . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2

Ví dụ về sự cần thiết của mô phỏng trong truyền thông . . 47
3.2.1

Sơ đồ truyền dẫn số qua kênh AWGN . . . . . . . 47

3.2.2

Hệ thống truyền dẫn qua kênh thông tin vệ tinh

49

3.3

Nguyên lý xây dựng mô hình mô phỏng . . . . . . . . . . . 50

3.4

Các phương pháp mô phỏng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.5

Các tham số liên quan đến mô phỏng . . . . . . . . . . . . . 54

3.6

3.5.1

Các tham số đánh giá phẩm chất hệ thống . . . . 54

3.5.2

Phân biệt tỉ lệ lỗi bít (BER) và xác suất lỗi bit . 55

3.5.3

Năng lượng và Công suất tín hiệu . . . . . . . . . 56

Mô phỏng Monte-Carlo trong thông tin số . . . . . . . . . . 56
3.6.1

Quan hệ giữa tính chính xác và số lượng mẫu

3.6.2

Tầm quan trọng của số lượng mẫ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý tín hiệu không gianthời gian, PGS Trần Xuân Nam, HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Xử lý tín hiệu không gianthời gian, PGS Trần Xuân Nam, HVKTQS 9 10 923