Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý tín hiệu số

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Nghĩa
Số trang: 273 trang   |   Lượt xem: 1730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN LINH TRUNG, TRẦN ĐỨC TÂN, HUỲNH HỮU TUỆ

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

“DSP_trung_index” — 2012/7/25 — 7:11 — page 1 — #1

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ
Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội

“DSP_trung_index” — 2012/7/25 — 7:11 — page 2 — #2

“DSP_trung_index” — 2012/7/25 — 7:11 — page i — #3

Mục Lục

Danh sách hình vẽ

iv

Danh sách bảng

xii

Lời nói đầu

xv

1 GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

1

1.1 Tín hiệu là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2 Hệ thống là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.3 Xử lý tín hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.4 Công nghệ DSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2 SỐ HÓA TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ
2.1 Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
9

2.2 Phương pháp lấy mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 Lấy mẫu thực tiễn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 Lượng tử hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5 Mã hóa và biểu diễn nhị phân . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.6 Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bài tập chương 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
i

“DSP_trung_index” — 2012/7/25 — 7:11 — page ii — #4
Mục Lục

3 TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC

25

3.1 Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Tín hiệu rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.1 Một số tín hiệu quan trọng . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.2 Phân loại tín hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2.3 Một số tính toán đơn giản trên tín hiệu . . . . . . 35
3.3 Hệ thống rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3.1 Mô hình hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3.2 Phân loại hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.3 Kết nối các hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4 Hệ thống tuyến tính bất biến . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4.1 Ý nghĩa của đáp ứng xung và tích chập . . . . . . 47
3.4.2 Đáp ứng xung của hệ thống nối tiếp . . . . . . . . 49
3.4.3 Hệ thống tuyến tính ổn định . . . . . . . . . . . . 50
3.5 Biến đổi Z và áp dụng vào hệ thống tuyến tính bất biến 51
3.5.1 Biến đổi Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.5.2 Biến đổi Z ngược . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5.3 Biến đổi Z và h...
NGUYỄN LINH TRUNG, TRẦN ĐỨC TÂN, HUỲNH HỮU TUỆ
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI
Xử lý tín hiệu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý tín hiệu số - Người đăng: Nguyễn Quang Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
273 Vietnamese
Xử lý tín hiệu số 9 10 324