Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
1
BOÄ GIAÙO DC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Û TP.HCM
PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN HIEÄP
PHOÙ GIAÙM ÑOÁC SÔÛ XAÂY DÖÏNG TP. HOÀ CHÍ MINH
nvhiep89@hcm.vnn.vn
nvhiep89@yahoo.com
0903706108 - 39325923
2009
YEÂU CAÀU VAØ NHIEÄM VUÏ
CUÛA COÂNG TAÙC TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
THI COÂNG XAÂY DÖÏNG
YEÂU CAÀU VAØ NHIEÄM VUÏ
CUÛA COÂNG TAÙC TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
THI COÂNG XAÂY DÖÏNG
www.chinhphu.vn
www.moc.gov.vn
www.mpi.gov.vn
www.monre.gov.vn
www.mof.gov.vn
www.tcxdvn.xaydung.gov.vn
www.hochiminhcity.gov.vn
www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng 9 10 203