Ktl-icon-tai-lieu

ỴGJK

Được đăng lên bởi nguyendinhhien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VVT-i
Hệ thống VVT-i là thiết kế phun xăng của hãng Toyota theo nguyên lý điện - th ủy
lực. Cơ cấu này tối ưu hóa góc phối khí của trục cam nạp dựa trên chế độ làm việc
của động cơ phối hợp với các thông số điều khiển chủ động.
Hiệu suất làm việc của động cơ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động cung c ấp nhiên
liệu. Hệ thống điện tử điều khiển van nạp biến thiên VVT-i (variable valve timing
with intelligence) được thiết kế với mục đích nâng cao mô-men xoắn c ủa động cơ,
cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải độc hại. Các bộ phận của hệ thống gồm: Bộ
xử lý trung tâm ECU 32 bit; bơm và đường dẫn dầu; bộ điều khiển ph ối khí (VVT)
với các van điện; các cảm biến: VVT, vị trí bướm ga, lưu lượng khí nạp, vị trí trục
khuỷu, nhiệt độ nước. Ngoài ra, VVT-i thường được thiết kế đồng bộ với cơ cấu
bướm ga điện tử ETCS-i, đầu phun nhiên liệu 12 lỗ (loại bỏ sự hỗ trợ bằng khí) và
bộ chia điện bằng điện tử cùng các bugi đầu iridium.
Trong quá trình hoạt động, các cảm biến vị trí tr ục khuỷu, vị trí b ướm ga và l ưu
lượng khí nạp cung cấp các dữ liệu chính về ECU để tính toán thông s ố ph ối khí
theo yêu cầu chủ động. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ cung cấp dữ liệu
hiệu chỉnh, còn các đầu đo VVT và vị trí trục khuỷu thì cung cấp các thông tin v ề
tình trạng phối khí thực tế. Trên cơ sở các yếu tố chủ động, hiệu chỉnh và th ực tế,
ECU sẽ tổng hợp được lệnh phối khí tối ưu cho buồng đốt. Lệnh này được tính toán
trong vài phần nghìn giây và quyết định đóng (mở) các van điện c ủa h ệ th ống th ủy
lực. Áp lực dầu sẽ tác động thay đổi vị trí bộ điều khiển phối khí, mở các xu-páp
nạp đúng mức cần thiết vào thời điểm thích hợp. Như vậy, thay cho hệ thống cam
kiểu cũ với độ mở xu-páp không đổi, VVT-i đã điều chỉnh vô cấp hoạt động của các
van nạp. Độ mở và thời điểm mở biến thiên theo sự phối hợp các thông số về l ưu
lượng khí nạp, vị trí bướm ga, tốc độ và nhiệt độ động cơ.
Ngoài ra, còn một cảm biến đo nồng độ oxy dư đặt ở cụm góp xả cho biết tỷ lệ %
nhiên liệu được đốt. Thông tin từ đây được gửi về ECU và cũng được phối hợp xử lý
khi hiệu chỉnh chế độ nạp tối ưu nhằm tiết kiệm xăng và bảo vệ môi tr ường.
Vị trí bướm ga được người lái quyết định 80% thông qua pê-đan gắn cảm biến góc
đạp chân ga, 20% còn lại chịu sự chi phối của các cảm biến khác. Hệ th ống b ướm
ga điện tử ETCS-i hoạt động nhờ một mô-tơ cực nhạy điều khiển bằng xung điện.
Cảm biến chân ga gồm 2 đầu đo độc lập, phản ánh thao tác của lái xe đến bộ xử lý
trung tâm thông qua 2 luồng tín hiệu có đặc tính khác...
VVT-i
H th ng VVT-i là thi t k phun x ng c a hãng Toyota theo nguyên lý i n - th y ế ế ă đ ệ
l c. C c u này t i u hóa góc ph i khí c a tr c cam n p d a trên ch làm vi c ơ ư ế độ
c a ng c ph i h p v i các thông s i u khi n ch ng. độ ơ đ ề độ
Hi u su t làm vi c c a ng c ph thu c r t nhi u vào ho t ng cung c p nhiên độ ơ độ
li u. H th ng i n t i u khi n van n p bi n thiên VVT-i (variable valve timing đ đ ề ế
with intelligence) c thi t k v i m c ích nâng cao mô-men xo n c a ng c , đượ ế ế đ độ ơ
c t gi m tiêu th nhiên li u và khí th i c h i. Các b ph n c a h th ng g m: B độ
x lý trung tâm ECU 32 bit; b m và ng d n d u; b i u khi n ph i khí (VVT) ơ đườ đ ề
v i các van i n; các c m bi n: VVT, v trí b m ga, l u l ng khí n p, v trí tr c đ ệ ế ướ ư ượ
khu u, nhi t n c. Ngoài ra, VVT-i th ng c thi t k ng b v i c c u độ ướ ườ đượ ế ế đồ ơ
b m ga i n t ETCS-i, u phun nhiên li u 12 l (lo i b s h tr b ng khí) và ướ đ ệ đầ
b chia i n b ng i n t cùng các bugi u iridium. đ ệ đ ệ đầ
Trong quá trình ho t ng, các c m bi n v trí tr c khu u, v trí b m ga và l u độ ế ướ ư
l ng khí n p cung c p các d li u chính v ECU tính toán thông s ph i khí ượ đ
theo yêu c u ch ng. C m bi n nhi t n c làm mát ng c cung c p d li u độ ế độ ư đ ơ
hi u ch nh, còn các u o VVT và v trí tr c khu u thì cung c p các thông tin v đầ đ
tình tr ng ph i khí th c t . Trên c s các y u t ch ng, hi u ch nh và th c t , ế ơ ế độ ế
ECU s t ng h p c l nh ph i khí t i u cho bu ng t. L nh này c tính toán đượ ư đố đư
trong vài ph n nghìn giây và quy t nh óng (m ) các van i n c a h th ng th y ế đị đ đ ệ
l c. Áp l c d u s tác ng thay i v trí b i u khi n ph i khí, m các xu-páp độ đ đ
n p úng m c c n thi t vào th i i m thích h p. Nh v y, thay cho h th ng cam đ ế đ ư
ki u c v i m xu-páp không i, VVT-i ã i u ch nh vô c p ho t ng c a các ũ độ đổ đ đ độ
van n p. m và th i i m m bi n thiên theo s ph i h p các thông s v l u Độ đ ể ế ư
l ng khí n p, v trí b m ga, t c và nhi t ng c .ượ ư đ độ độ ơ
Ngoài ra, còn m t c m bi n o n ng oxy d t c m góp x cho bi t t l % ế đ độ ư đặ ế
nhiên li u c t. Thông tin t ây c g i v ECU và c ng c ph i h p x đượ đố đ đượ ũ đư
khi hi u ch nh ch n p t i u nh m ti t ki m x ng và b o v môi tr ng. ế độ ư ế ă ườ
V trí b m ga c ng i lái quy t nh 80% thông qua pê- an g n c m bi n góc ướ đượ ườ ế đ đ ế
p chân ga, 20% còn l i ch u s chi ph i c a các c m bi n khác. H th ng b m đạ ế ướ
ga i n t ETCS-i ho t ng nh m t mô-t c c nh y i u khi n b ng xung i n. đ ệ độ ơ đ ề đ ệ
C m bi n chân ga g m 2 u o c l p, ph n ánh thao tác c a lái xe n b x ế đầ đ độ đế
trung tâm thông qua 2 lu ng tín hi u c tính khác nhau. d phòng, n u 1 đặ Để ế
trong 2 chi c b h ng thì b m ga v n có kh n ng m m c gi a 25% và không ế ướ ă
t i, n u c 2 chi c g p s c xe v n có th ch y v i ch không t i v x ng s a ế ế ế độ ư
ch a.
Hi n nay, VVT-i c áp d ng r ng rãi trên các m u xe h ng trung c a Toyota, c đượ đặ
bi t v i thi t k ng c 4 xi-lanh c v a và nh . ế ế đ ơ
[st]
ỴGJK - Người đăng: nguyendinhhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ỴGJK 9 10 126