Ktl-icon-tai-lieu

Zigbee

Được đăng lên bởi Nguyễn Gia Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Zigbee Appication
1.Những chú ý trong gửi và nhận dữ liệu:
- Zigbee hỗ trợ một cách tốt nhất để truyền dữ liệu giữa các node trong hệ thống mạng.
- Zigbee sử dụng chuẩn truyền dự liệu được định nghĩa bởi IEEE . Hỗ trợ : unicast, broadcast
and groupcast:
+ Sử dụng unicast: khi việc gửi nhận dữ liệu giữa 2 node với tần số thấp, giúp tiết kiệm
băng thông.
+ Sử dụng acknowledged unicasts nếu việc gửi nhận cần có sự xác thực, đảm bảo là có
gửi hay nhận được chưa.
+ Sử dụng broadcast không nên hơn 1 lần trong 1 phút, nếu khoảng cách xa. Đôi lúc gửi
broadcast giữa những node gần nhau lại rất hữu ít. Broadcast không có acknowledged.
+ Sử dụng groupcast để điều khiển 1 nhóm lớn hơn 5 node. Groupcast sẽ giúp quá trinh
truyền nhận nhanh hơn là sử dụng unicast trong 1 nhóm nhiều node. Giống như broadcast,
groupcast hữu ít với những node ở gần nhau và không có acknowledged.
2. Zigbee PANs (Personal Area Network):
- Những node trong mạng zigbee chỉ có thể gửi dữ liệu cho node khác trong cùng mạng của nó.
Mạng đó được gọi là PAN.
- Các Zigbee PAN được được thành bởi Zigbee Coordinators (ZCs),và chỉ có ZCs mới tạo ra
PAN. Những dạng node khá, như Zigbee Routers (ZRs) và Zigbee End-Devices (ZEDs) có thể
tham gia vào mạng nhưng không thể tạo mạng.
- Để định danh các PAN người ta sử dụng PAN IDs. Zigbee PAN IDs là 1 số 16 bit trong
khoảng từ 0x0000 đến 0x3fff ( chú ý là vùng số này khác trong định nghĩa của 802.15.4 0x00000xfffe).
- Extended PAN IDs là 1 số 64 bit để định danh PAN, được sử dụng khi 1 node muốn tham gia
vào mạng.
APL Layer ( the application layer)
- Đây là lớp cao nhất trong các lớp giao thức của mạng Zigbee. APL layer bao gồm 3 phần
như hình dưới đây: APS, ZigBee Device Objects (ZDO), và các framework.

+ The application support sublayer (APS): cung cấp interface giao tiếp giữa lớp
network layer (NWK) và lớp APL. APS là lớp con của APL. Cũng như những lớp thấp khác,
APS hỗ trợ 2 dịch vụ: dữ liệu và quản lý. Dịch vụ dữ liệu được cung cấp bởi APS Data Entity
(APSDE) và được tiến hành thông qua APSDE Service Access Point (SAP). Dịch vụ quản lí
được cung cấp bởi APS Management Entity (APSME) và được tiến hành thông qua APSMESAP.
+ Framework trong Zigbee là môi trường để Application objects điều khiển và quản lý .
Application objects được phát triển bởi nhà sản xuất thiết bị. có thể có đến 240 Application
objects trong 1 thiết bị đơn.
+ Application objects sử dụng APSDE-SAP để gửi và nhận dữ liệu giữa các application
objects ( như hình). Mỗi Application object c...
Zigbee Appication
1.Những chú ý trong gửi và nhận dữ liệu:
- Zigbee hỗ trợ một cách tốt nhất để truyền dữ liệu giữa các node trong hệ thống mạng.
- Zigbee sử dụng chuẩn truyền dự liệu được định nghĩa bởi IEEE . Hỗ trợ : unicast, broadcast
and groupcast:
+ Sử dụng unicast: khi việc gửi nhận dữ liệu giữa 2 node với tần số thấp, giúp tiết kiệm
băng thông.
+ Sử dụng acknowledged unicasts nếu việc gửi nhận cần có sự xác thực, đảm bảo là có
gửi hay nhận được chưa.
+ Sử dụng broadcast không nên hơn 1 lần trong 1 phút, nếu khoảng cách xa. Đôi lúc gửi
broadcast giữa những node gần nhau lại rất hữu ít. Broadcast không có acknowledged.
+ Sử dụng groupcast để điều khiển 1 nhóm lớn hơn 5 node. Groupcast sẽ giúp quá trinh
truyền nhận nhanh hơn là sử dụng unicast trong 1 nhóm nhiều node. Giống như broadcast,
groupcast hữu ít với những node ở gần nhau và không có acknowledged.
2. Zigbee PANs (Personal Area Network):
- Những node trong mạng zigbee chỉ có thể gửi dữ liệu cho node khác trong cùng mạng của nó.
Mạng đó được gọi là PAN.
- Các Zigbee PAN được được thành bởi Zigbee Coordinators (ZCs),và chỉ có ZCs mới tạo ra
PAN. Những dạng node khá, như Zigbee Routers (ZRs) và Zigbee End-Devices (ZEDs) có thể
tham gia vào mạng nhưng không thể tạo mạng.
- Để định danh các PAN người ta sử dụng PAN IDs. Zigbee PAN IDs là 1 số 16 bit trong
khoảng từ 0x0000 đến 0x3fff ( chú ý là vùng số này khác trong định nghĩa của 802.15.4 0x0000-
0xfffe).
- Extended PAN IDs là 1 số 64 bit để định danh PAN, được sử dụng khi 1 node muốn tham gia
vào mạng.
APL Layer ( the application layer)
- Đây là lớp cao nhất trong các lớp giao thức của mạng Zigbee. APL layer bao gồm 3 phần
như hình dưới đây: APS, ZigBee Device Objects (ZDO), và các framework.
Zigbee - Trang 2
Zigbee - Người đăng: Nguyễn Gia Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Zigbee 9 10 772