Ktl-icon-tai-lieu

Âm học kiến trúc

Được đăng lên bởi Lipton Ice
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG ÂM HỌC KIẾN TRÚC
Mục đích:
+ Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm thanh, sự hình thành
trường âm trong phòng khán giả, tính chất hút âm và phản xạ âm của các bề mặt vật liệu
& kết cấu, những quy luật lan truyền của âm thanh trong công trình & trong đường phố.
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để thiết kế nội thất âm học
Phòng khan giả để đảm bảo chất lượng âm thanh trong phòng.
+ Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tiếng ồn, quan hệ giữa tiếng ồn và
sức khỏe con người để giải quyết các bài toán về cách âm và chống ồn.

1

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ÂM THANH - MỘT SỐ TÍNH
TOÁN CƠ BẢN
I. Bản chất vật lý của Âm Thanh.
1. Sóng âm:
Về mặt vật lý âm thanh chính là dao động của sóng âm trong môi trường đàn hồi
sinh ra khi có các vật thể dao động được gọi là nguồn âm. Bản chất của nguồn âm là kích
thích sự dao động của các phần tử kế cận nó nên âm thanh chỉ lan truyền trong môi trường
đàn hồi. Môi trường đàn hồi có thể coi là những môi trường liên tục gồm những phần tử liên
kết chặt chẽ với nhau, lúc bình thường mỗi phần tử có 1 vị trí cân bằng bền (môi trường chất
khí, chất lỏng, chất rắn là những môi trường đàn hồi).
Trong quá trình truyền âm thì dao động giảm dần & tắt hẳn.
a. Phân loại phương dao động:
Tùy theo tính chất của môi trường đàn hồi mà có thể xuất hiện sóng dọc hay sóng ngang.
- Sóng dọc:

phương truyền. Xảy ra khi các phân tử dao động song

song với phương truyền âm. Xảy ra trong môi trường chất lỏng, khí.
- Sóng ngang :

phương truyền: Xảy ra khi các phân tử dao

động vuông góc với phương truyền âm. Xảy ra trong môi trường rắn.
* Dạng mặt sóng: Mặt sóng là mặt chứa những điểm (phân tử) có cùng trạng thái dao
động tại một thời điểm nào đó
- Sóng cầu: Khi nguồn sáng là 1 điểm

- Sóng phẳng : Mặt sóng là những mặt phẳng // với nhau và vuông góc tia sóng. Khi
cách xa nguồn sóng một khoảng cách cố định thì các lớp mặt sóng xem như phẳng song song.

Tia mặt sóng

2

-

Sóng trụ khi nguồn là một đường, mặt sóng là mặt trụ

- Sóng uốn: Lan truyền trong các bản mỏng như kêt câu tường

-

Sóng âm được biểu diễn dưới dạng

Ptb =

Pmax
2

b. Các đại lượng đặc trưng của sóng âm là:
+ Tần số: f (hz)
Số dao động của các phân tử thực hiện trong một 1giây
Ký hiệu: f (hz) =

c
λ

Tại nguồn cảm thụ được những âm thanh có tần số từ 16 đến 20.000 hz. Những âm
thanh có f < 16hz gọi là hạ âm. Tại nguồn không cảm thụ được. Những âm thanh có f >
20.000 hz gọi là siêu âm. Tại người không cảm thụ được âm thanh này
3

...
1
BÀI GING ÂM HC KIN TRÚC
Mc đích:
+ Cung cp cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn v âm thanh, s hình thành
trường âm trong phòng khán gi, tính cht hút âm và phn x âm ca các b mt vt liu
& kết cu, nhng quy lut lan truyn ca âm thanh trong công trình & trong đường ph.
+ Trang b cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn để thiết kế ni tht âm hc
Phòng khan gi để đảm b
o cht lượng âm thanh trong phòng.
+ Trang b cho sinh viên nhng hiu biết v tiếng n, quan h gia tiếng n và
sc khe con người để gii quyết các bài toán v cách âm và chng n.
Âm học kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Âm học kiến trúc - Người đăng: Lipton Ice
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Âm học kiến trúc 9 10 831