Ktl-icon-tai-lieu

ận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện na

Được đăng lên bởi bntu-vn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN:

Đánh giá quá trình CNH, HĐH
ở nước ta

Lời mở đầu

Từ Đại hội Đảng lần thứ III đến nay, Đảng ta luôn luôn xác định CNH là nhiệm
vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó, những năm qua, nhất là
những năm đổi mới, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực
mới cho phép chuyển sang một thời kỳ phát triển cao hơn, đẩy tới một bước CNH,
HĐH nước nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện CNH những năm trước đây, do
nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chủ quan nóng vội, chúng ta đã mắc phải
một số sai lầm khuyết điểm.
Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về
kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng một nước nghèo để phát triển nhanh trên
con đưòng đã lựa chọn. Chúng ta không còn cách nào khác là đẩy mạnh CNH, HĐH
đất nước.
Một thời kỳ phát triển mới đang mở ra trên đất nước ta, mục tiêu từ nay đến năm
2005, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, Đại hội VIII của
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định.
"Mục tiêu của CNH, HĐH là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù
hợp với trình độ của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở
mức cao, quốc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằn văn
minh".
Quá trình CNH, HĐH đất nước là cả một sự nghiệp to lớn và lâu dài. Trong
khuôn khổ của một đề án, em không thể bao quát đánh giá hết quá trình CNH, HĐH ở
nước ta và với vốn kiến thức còn hạn chế, bài viết của em khó tránh khỏi những thiếu
sót.

Những vấn đề CNH - HĐH ở nước ta

A - Lý luận chung
I-/ Sự cần thiết của CNH - HĐH ở Việt Nam:
Muốn cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, đất nước từng bước
tiến lên CNXH, đi đối với việc củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiên tiến, chúng ta
nhất thiết phải phát triển lực lượng sản xuất với năng suất lao động ngày càng cao. Mà
muốn có lực lượng sản xuất hùng hậu và năng suất lao động xã hội cao thì không thể
chỉ dựa vào nền nông nghiệp lạc hậu, sử dụng lao động thủ công; trái lại phải phát
triển mạnh công nghiệp cùng với đổi mới công nghệ ngày càng hiện đại tạo nền tảng
cho sự phát triển nhanh, hiệu quả cao và bền vững cho toàn bộ nền KTQD. Nói cách
khác chúng ta phải tiến hành CNH theo hướng HĐH. CNH là một giai đoạn phát triển
tất yếu đối với các quốc gia muốn tiến lên từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đây
là xu thế chung của lịch sử.
Đối với nước ta CNH-...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện na - Người đăng: bntu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện na 9 10 652