Ktl-icon-tai-lieu

An ninh trong các hệ thống thông tin di động

Được đăng lên bởi Ngoc Nguyen
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2742 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC
Bưu
VlỄN
SỞ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG 2

VIỆN
CÔNG
NGHỆ
CHÍNH
thông Cơ
0 O0

Đồ ÁN MÔN HỌC
CÁC CHUYÊN ĐỀ VÔ TUYẾN Mã số môn học :
HỆ : HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC,
NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
CHUYÊN ĐỀ SỐ: 03
AN NINH TRONG CÁC HỆ THốNG THÔNG TIN DI ĐỘN
G

Lóp: Đ06VTH2

TS. HỒ Yăn Cừu Khoa Viễn Thông 2
Đỉnh Xuân Hiệp Võ Quốc Phiệt Phạm
Hồng V

Người hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
ũ
Năm 2008

Các chuyên đề vô tuyến

1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH
VlỂN thông Cơ SỞ THÀNH PHỐ Hồ
CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG 2
-----------------------0 O0

Đồ ÁN MÔN HỌC
CÁC CHUYÊN ĐỀ VÔ TUYẾN Mã số
môn học :
..................................................................
HỆ : HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC,
NGÀNH :ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG CHUYÊN ĐỀ SỐ: 03
AN NINH TRONG CÁC HỆ THốNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Lóp: Đ06VTH2

Người hướng dẫn: Sinh viên
thực hiện:
ũ
Năm 2008

TS. Hồ Văn Cừu Khoa
Viễn Thông 2 Đỉnh Xuân
Hiệp Võ Quốc Phiệt Phạm
Hồng V

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ Bưu
2.1. Tổng quan an ninh thông tin
CHÍNH VIÊN THÔNG Cơ’ SỞ
di động
TẠI THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
2.2. Công nghệ an ninh trong
NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
GSM và GPRS
do - Hạnh phúc —0 O0 —
2.3. Công nghệ an ninh trong 3G
N
UMTS
HIỆM
VỤ
2.4. Công nghệ an ninh trong
THIẾT
MIB
KẾ ĐỒ
2.5. Công nghệ an ninh trong
ÁN
cdma2000
MÔN
HỌC
2.6. An ninh trong chuyển
HỆ
mạng 2G sang 3G, hiện
ĐẠI
trạng an ninh 2G tại Việt
HỌC
Nam và thế giói.
CÁC
CHUY
2.7. Các đề xuất tăng cường cho
ÊN ĐỀ
an ninh
YỒ
2.8. An ninh WAP
TUYẾ
N. Mã
2.9. An ninh lớp truyền tải vô
số môn
tuyến (WTLS)
học:.....
..............................................................................
3. Thời gian thực hiện:
Giảng viên bộ môn các
chuyên đè vô tuyến giao
nhiệm yụ thiết kế đồ án môn
học cho nhóm sinh viên lóp:
Đ06VTH2, hệ:Hoàn chỉnh
đại học, ngành: Điện tử viễn
thông, hình thức đào tạo: tại
chức, như danh sách sau:
TT

Họ tên sv
Đỉnh Xuân Hiệp
Võ Quốc Phiệt
Phạm Hồng Vũ

Từ ngày: / /
ngày:
4.
4.1.
4.2.
5.

Đến
/ /

Thời gian chấm tiểu luận:
Ngày nộp tiểu luận
Ngày chấm tiểu luận
Kết quả chấm:

TT
tháng Lóp Nội
d
Mã svNgày
Mã sv Ngày tháng Họ tên sv
năm
thực
năm
Đinh Xuân Hiệp 406360045
22/10/1980
sinh Đ06VTH2 hiện
40636004522/10/1980
sinh
Võ Quốc Phiệt 406360056
04/12/1971 Đ06VTH2
40636005604/12/1971
40636007517/12/1978
Phạm Hồng Vũ 406360075
17/12/1978 Đ06VTH2
Ngày tháng năm 2008 Giảng viên bộ môn

1.

Tên đề tài: An ninh trong các hệ
thống Thông Tin Di Động

2.

Nội dung thực hiện :

Các chuyên đề vô tuyến

3

Qua
thời
gian
học tập
tại lớp
Đ06VT
H2 của
t...
HỌC VIỆN
CÔNG
NGHỆ
Bưu CHÍNH
VlỄN thông Cơ
SỞ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG 2 0 O0
Đồ ÁN MÔN HỌC
CÁC CHUYÊN Đ VÔ TUYN s môn hc :
HỆ : HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC,
NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
CHUYÊN ĐỀ SỐ: 03
AN NINH TRONG CÁC H THNG THÔNG TIN DI ĐN
G
Lóp: Đ06VTH2
Người hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
TS. HỒ Yăn Cừu Khoa Viễn Thông 2
Đỉnh Xuân Hiệp Võ Quốc Phiệt Phạm
Hồng V
ũ
Năm 2008
Các chuyên đề vô tuyến 1
An ninh trong các hệ thống thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An ninh trong các hệ thống thông tin di động - Người đăng: Ngoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
An ninh trong các hệ thống thông tin di động 9 10 850