Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu

Được đăng lên bởi tran-loan1
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC
LỤC
Trang
MỞ
ĐẦU
Lý
do
chọn
đề
tài……………………………………………………...2
Mục
tiêu
nghiên
cứu……………………………………………….….4
Nhiệm
vụ
nghiên
cứu…………………………………………………4 Đối tượng và phạm vi nghiên
cứu…………………………………….4
Ý
nghĩa
thực
tiễn………………………………………………………4 NỘI DUNG Chương 1:
TỔNG
QUAN
TÀI
LIỆU
Khái
quát
về
cây
đậu
tương……………………………………………6 Ảnh hưởng của áp suất thẩm
thấu
môi
trường
đến
sự
sinh
trưởng
của
thực
vật……………………………………………………………9 Tình hình nghiên
cứu khả năng chống chịu của cây đậu tương với điều kiện áp suất thẩm thấu
cao………………………………………10 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG
PHÁP
NGHIÊN
CỨU
Đối
tượng
nghiên
cứu…………………………………………………17
Phương
pháp
nghiên…………………………………………………..17 Chương 3: KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu đến sự nảy
mầm
của
đậu
tương
DT02
và
DT84………………………………………………………………..22 Ảnh hưởng
của áp suất thẩm thấu đến hàm lượng prolin trong mầm đậu tương DT02 và
DT84………………………………………28 Ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu
đến
một
số
enzyme
trong
mầm
đậu
tương
DT02
và
DT84………………………………………….
..30
KẾT
LUẬN………………………………………………………….………40
TÀI
LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….……..41 MỞ
ĐẦU Lý do chọn đề tài Đậu tương là giống cây trồng phổ biến ở nước ta và trên
thế giới. Ở nước ta đậu tương là cây lương thực được sử dụng phổ biến cho cả
người và vật nuôi. Có rất nhiều giống đậu tương là giống có năng suất cao được sử
dụng phổ biến trên cả nước như: DT84, DT96, DT99 [3]. Thành phần dinh dưỡng
của đậu tương rất phong phú, hàm lượng protein cao nên đậu tương được dùng chế
biến thực phẩm giàu dinh dưỡng và đáp ứng nhu cầu của con người như: bột ngũ
cốc, bột đậu, tương, giá đỗ... Cây đậu tương dễ trồng, có khả năng thích nghi tương
đối rộng với các loại đất trồng nhờ khả năng cố định đạm của các vi khuẩn nốt sần
cộng sinh trong rễ cây [24]. Ngoài ý nghĩa về mặt dinh dưỡng, kinh tế, đậu tương
còn có tác dụng cao trong việc cải tạo đất , góp phần cắt đứt dây truyền sâu bệnh
trong luân canh với cây trồng khác [18]. Việc tăng năng suất cây đậu tương mang
lại nhiều lợi ích, tuy nhiên vấn đề cơ bản hạn chế năng suất đậu tương ở Việt Nam
lại là điều kiện khí hậu, đặc biệt là hạn hán [4], [6], do nước ta có địa hình đa dạng,
diễn biến khí hậu không ổn định, lượng mưa không đều giữa các vùng và các thời
khì trong năm vì vậy hạn hán cũng có thể xảy ra ở bất kỳ vùng nào, mùa nào. Khi
gặp điều kiện thiếu nước, năng suất của cây trồng bị giảm sút. Tuy vậy các cây
1

sống ở vùng hạn có thể sinh trưởng tốt vì có khả năng thich nghi chống lại tác
động xấu vì thiếu nước. Do đó việc nghi...
MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU do chọn đề
tài……………………………………………………...2 Mục tiêu nghiên
cứu……………………………………………….….4 Nhiệm vụ nghiên
cứu…………………………………………………4 Đối tượng phạm vi nghiên
cứu…………………………………….4 Ý nghĩa thực
tiễn………………………………………………………4 NỘI DUNG Chương 1:
TỔNG QUAN TÀI LIỆU Khái quát về cây đậu
tương……………………………………………6 Ảnh ởng của áp suất thẩm
thấu môi trường đến sự sinh trưởng của thực
vật……………………………………………………………9 Tình hình nghiên
cứu khả năng chống chịu của cây đậu tương với điều kiện áp suất thẩm thấu
cao………………………………………10 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên
cứu…………………………………………………17 Phương pháp
nghiên…………………………………………………..17 Chương 3: KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN nh hưởng của áp suất thẩm thấu đến sự nảy
mầm của đậu tương DT02
DT84………………………………………………………………..22 Ảnh hưởng
của áp suất thẩm thấu đến hàm lượng prolin trong mầm đậu tương DT02
DT84………………………………………28 Ảnh ởng của áp suất thẩm thấu
đến một s enzyme trong mầm đậu tương DT02
DT84…………………………………………. ..30 KẾT
LUẬN………………………………………………………….………40 TÀI
LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….……..41 MỞ
ĐẦU do chọn đề tài Đậu tương là giống cây trồng phổ biến nước ta và trên
thế giới. nước ta đậu tương là cây lương thực được s dụng ph biến cho c
người và vật nuôi. Có rất nhiều giống đậu tương là giống có năng suất cao được sử
dụng phổ biến trên cả nước như: DT84, DT96, DT99 [3]. Thành phần dinh dưỡng
của đậu tương rất phong phú, hàmợng protein cao nên đậu tương được dùng chế
biến thực phẩm giàu dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của con người như: bột ngũ
cốc, bột đậu, tương, giá đỗ... Cây đậu tương dễ trồng, có khả năng thích nghi tương
đối rộng vi các loại đất trồng nhờ khả năng cố định đạm của các vi khuẩn nốt sần
cộng sinh trong rễ cây [24]. Ngoài ý nghĩa về mặt dinh ỡng, kinh tế, đậu tương
còn cóc dụng cao trong việc cải tạo đất , góp phần cắt đứt dây truyền sâu bệnh
trong luân canh với cây trồng khác [18]. Việc tăng năng suất cây đậu tương mang
lại nhiều lợi ích, tuy nhiên vấn đcơ bản hạn chế năng suất đậu tương ở Việt Nam
lại là điều kiện khí hậu, đặc biệt là hạn hán [4], [6], do nước ta có địa hình đa dạng,
diễn biến khí hậu không ổn định, lượng mưa không đều giữa các vùng các thời
khì trong năm vậy hạn hán cũng thể xảy ra bất kỳ ng nào, mùa nào. Khi
gặp điều kiện thiếu ớc, năng suất của cây trồng b giảm sút. Tuy vậy c cây
1
ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu - Người đăng: tran-loan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu 9 10 909