Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi tamvkba60061
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 2593 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
----------

BÙI ĐĂNG KHOA

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ
MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG
HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH
DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
----- -----

BÙI ĐĂNG KHOA

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ
MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG
HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH
DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60340102

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS. HOÀNG LÂM TỊNH

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận văn “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ
MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH
NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM” là công trình
nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu được sử dụng trung thực và kết quả nêu trong luận văn này chưa
từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm về đề tài nghiên cứu này!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013
Tác giả luận văn

BÙI ĐĂNG KHOA

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA.....................................................................................................
LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................
MỤC LỤC..................................................................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..............................................................................
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ...................................................................
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC...................................................................................
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tên đầy đủ

AVE

Average Variance Extracted - Hệ số phương sai trích trung bình

BMI

Business Monitor International Ltd

CFI

Comparative Fit Index

CR

Construct Reliability - Độ tin cậy tổng hợp

EFA

Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá

GOF

Goodness-of-fit - Chỉ số đo lường độ phù hợp của mô hình

GFI

Goodness Of Fit Index

KMO

Hệ số Kaiser – Meyer – Olkin

MSA

Measure of sampling adequacy - Đo lường độ thích hợp của mẫu

NXB

Nhà xuất bản

PATH

Structural PATH Models - Mô hình cấu trúc nhân quả

RMSEA

Root Mean Square Error Approximation

SGTT

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
----- -----
BÙI ĐĂNG KHOA
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ
MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG
HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH
DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM - Người đăng: tamvkba60061
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG CỤ MARKETING MIX ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM 9 10 533