Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên

Được đăng lên bởi Xuxu Chúm Chím
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................5
DANH MỤC HÌNH..........................................................................................6
MỞ ĐẦU...........................................................................................................7
1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................7
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................9
4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................10
5. Đóng góp của luận văn................................................................................10
6. Bố cục của luận văn....................................................................................11
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BIỂN VÀ NHỮNG TÁC
ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN...........................12
1.1. Du lịch biển..........................................................................................12
1.1.1. Khái niệm...................................................................................................12
1.1.2. Lịch sử phát triển........................................................................................12
1.1.3. Đặc điểm....................................................................................................13
1.1.4. Xu thế, triển vọng........................................................................................13

1.2. Môi trường...........................................................................................14
1.2.1. Khái niệm môi trường..................................................................................14
1.2.2. Khái niệm môi trường du lịch.......................................................................15
1.2.3. Môi trường du lịch tự nhiên..........................................................................16

1.3. Tác động của du lịch biển tới môi trường tự nhiên..............................17
1.3.1. Các tác động tích cực..................................................................................18
1.3.2. Các tác động tiêu cực..................................................................................18
1.3.3. Tác động môi trường của các dự án phát triển du lịch biển.................
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................5
DANH MỤC HÌNH..........................................................................................6
MỞ ĐẦU...........................................................................................................7
1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................7
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................9
4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................10
5. Đóng góp của luận văn................................................................................10
6. Bố cục của luận văn....................................................................................11
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BIỂN VÀ NHỮNG TÁC
ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN...........................12
1.1. Du lịch biển..........................................................................................12
1.1.1. Khái niệm...................................................................................................12
1.1.2. Lch s phát trin........................................................................................12
1.1.3. Đc đim....................................................................................................13
1.1.4. Xu thế, trin vng........................................................................................13
1.2. Môi trường...........................................................................................14
1.2.1. Khái nim môi trưng..................................................................................14
1.2.2. Khái nim môi trưng du lch.......................................................................15
1.2.3. Môi trưng du lch t nhiên..........................................................................16
1.3. Tác động của du lịch biển tới môi trường tự nhiên..............................17
1.3.1. Các tác đng tích cc..................................................................................18
1.3.2. Các tác đng tiêu cc..................................................................................18
1.3.3. Tác đng môi trưng ca c d án phát trin du lch bin............................23
1.4. Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững...............................24
1.4.1 Bảo vệ môi trường..............................................................................24
1
ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên - Người đăng: Xuxu Chúm Chím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên 9 10 127