Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của sự phát triển du lịch tới định hướng nghè nghiệp của cha mẹ con c ái hiện nay

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch sa pa tới định hướng nghề nghiệp của
cha mẹ cho con cái hiện nay (Qua khảo sát thực tế tại Thị trấn Sa Pa huyện

COM

Sa Pa tỉnh Lào Cai)
ĐẶT VẤN ĐỀ

Nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới với sự phát triển mạnh mẽ của
nhiều lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội. Thực tế cho thấy, khi xã hội phát triển
đã nảy sinh hàng loạt vấn đề, trong đó vấn đề việc làm là vấn đề hết sức quan

KS.

trọng. Do cơ cấu nghề nghiệp ngày càng phát triển đa dạng phong phú dẫn đến
các mối quan hệ xã hội nói chung và mối quan hệ xã hội của người lao động nói
riêng cũng biến đổi theo. Đặc biệt trong tình hình chung hiện nay, một vấn đề
mà đang cần xã hội quan tâm đó là tình trạng lao động dư thừa, thanh thiếu niên
khi bước vào tuổi lao động vẫn chưa định hướng được mình sẽ làm gì? Làm như

BOO

thế nào? Sự cần thiết phải có một việc làm ổn định để bước vào đời một cách có
ý thức đảm bảo cho cuộc sống sau này là một đòi hỏi tất yếu và khách quan. Mặt
khác lớp trẻ hiện nay chưa thực sự năng động tìm tòi học hỏi để có đủ khả năng
và công việc như gia đình mong muốn, hay một số người chỉ nghĩ đến lúc trước
mắt mà không nghĩ đến tương lai lâu dài. Không việc làm ổn định sẽ nảy sinh
hàng loạt những tiêu cực trong xã hội như các tệ nạn xã hội... Điều quan trọng

KIL
O

hơn nữa, thất nghiệp là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, nó ảnh hưởng và tác
động lớn tới bất cứ xã hội nào trong tiến trình phát triển chung của toàn xã hội
hiện nay.

Gia đình là một xã hội thu nhỏ, gia đình là môi trường đầu tiên giúp cho
mỗi con người, mỗi thành viên nhận thức và hiểu biết. Trong đó cha mẹ đóng
vai trò quan trọng chủ chốt trong việc giáo dục và nuôi con cái khôn lớn trưởng
thành. Cha mẹ là người sinh ra mình, hơn ai hết cha mẹ là những người hiểu
được tính cách và nhu cầu của con mình. Song cha mẹ có những định hướng cho
tương lại của con mình. Đặc biệt định hướng cho con mình một nghề nghiệp
vững chắc bước vào cuộc sống là rất quan trọng, nó rất cần thiết cho mỗi gia


THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
đình trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời cha mẹ định hướng nghề cho con đều
mong muốn cho con mình có được cuộc sống ổn định sau này. Đó là mong
muốn tột bậc của các bậc làm cha làm mẹ.

COM

Trong khuôn khổ đề tài: “Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch Sa Pa tới
định hướng nghề nghiệp của cha mẹ cho con cái hiện nay”. Qua nghiên cứu ở
thị trấn Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai. Tôi hy vọng sẽ gợi mở ...
KILOBOOKS.COM
nh hưởng ca s phát trin du lch sa pa ti định hướng ngh nghip ca
cha m cho con cái hin nay (Qua kho sát thc tế ti Th trn Sa Pa huyn
Sa Pa tnh Lào Cai)
ĐẶT VN ĐỀ
Nước ta đang bước vào thi k đổi mi vi s phát trin mnh m ca
nhiu lĩnh vc kinh tế - cnh tr - xã hi. Thc tế cho thy, khi xã hi phát trin
đã ny sinh hàng lot vn đề, trong đó vn đề vic làm vn đề hết sc quan
trng. Do cơ cu ngh nghip ngày càng phát trin đa dng phong phú dn đến
các mi quan hhi nói chung và mi quan h xã hi ca người lao động nói
riêng cũng biến đi theo. Đặc bit trong tình hình chung hin nay, mt vn đề
đang cn xã hi quan tâm đó là tình trng lao động dư tha, thanh thiếu niên
khi bước vào tui lao động vn chưa định hưng được mình s làm gì? Làm như
thế nào? S cn thiết phi có mt vic làm n định để bước vào đời mt cách có
ý thc đảm bo cho cuc sng sau này là mt đòi hi tt yếu và khách quan. Mt
khác lp tr hin nay chưa thc s năng động tìm tòi hc hi để có đủ kh năng
công vic như gia đình mong mun, hay mt s người ch nghĩ đến lúc trước
mt không nghĩ đến tương lai lâu dài. Không vic làm n định s ny sinh
hàng lot nhng tiêu cc trong hi như các t nn hi... Điu quan trng
hơn na, tht nghip nguyên nhân dn đến đói nghèo, nh hưởng tác
động ln ti bt c hi nào trong tiến trình phát trin chung ca toàn hi
hin nay.
Gia đình mt hi thu nh, gia đình môi trường đầu tiên giúp cho
mi con người, mi thành viên nhn thc hiu biết. Trong đó cha m đóng
vai trò quan trng ch cht trong vic giáo dc và nuôi con cái khôn ln trưởng
thành. Cha m là ngưi sinh ra mình, hơn ai hết cha m nhng người hiu
được tính cách và nhu cu ca con mình. Song cha m có nhng định hưng cho
tương li ca con mình. Đặc bit định hướng cho con mình mt ngh nghip
vng chc bước vào cuc sng rt quan trng, rt cn thiết cho mi gia
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ảnh hưởng của sự phát triển du lịch tới định hướng nghè nghiệp của cha mẹ con c ái hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của sự phát triển du lịch tới định hướng nghè nghiệp của cha mẹ con c ái hiện nay - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ảnh hưởng của sự phát triển du lịch tới định hướng nghè nghiệp của cha mẹ con c ái hiện nay 9 10 71