Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức

Được đăng lên bởi skywallker600
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

ĐỖ THỤY LAN HƯƠNG

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CÔNG TY
ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC
CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP Ở TP.HCM
Chuyên ngành:
Mã số:

Quản Trị Kinh Doanh
60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGÔ THN NGỌC HUYỀN

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008

LỜI CẢM ƠN
--------***-------Tôi có thể hoàn thành luận văn này không chỉ là công sức của riêng tôi mà còn là sự
đóng góp của các thầy cô, bè bạn và đồng nghiệp của tôi. Vì lẽ đó,
Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô Ngô Thị Ngọc
Huyền trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp đã nhiệt tình hỗ trợ,
giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô của khoa Quản Trị Kinh Doanh
trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã truyền đạt các bài học lý thuyết cũng như
những kinh nghiệm thực tế, những phương pháp nghiên cứu khoa học và đó chính
là những kiến thức nền tảng giúp tôi có thể hoàn thành tốt luận văn.
Và tôi tin rằng đây sẽ là kinh nghiệm quý báu giúp tôi thành công trong công việc
cũng như công tác nghiên cứu trong tương lai.

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
--------***-------Đề tài luận văn tốt nghiệp “Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó
với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí
Minh” được thực hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa công
ty và mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Nghiên cứu cũng đề xuất
một mô hình lý thuyết biểu diễn mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa với mức
độ gắn bó của nhân viên được phát triển dựa trên lý thuyết về văn hóa công ty của
Recardo và Jolly (1997) – bao gồm tám khía cạnh văn hóa: Giao tiếp trong tổ chức,
Đào tạo và Phát triển, Phần thưởng và Sự công nhận, Hiệu quả trong việc ra quyết
định, Chấp nhận rủi ro do bởi sáng tạo và cải tiến, Định hướng về Kế hoạch tương
lai, Làm việc nhóm, Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu là
phương pháp định lượng với bảng câu hỏi khảo sát điều tra lấy ý kiến và tập mẫu có
kích thước n = 202. Thang đo được đánh giá thông qua phân tích Cronbach alpha và
phân tích nhân tố để kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị. Các giả thuyết nghiên cứu
được kiểm định thông qua phương pháp phân tích tương quan với hệ số Pearson và
hồi quy tuyến tính bội.
Kết quả tìm thấy chỉ có năm khía cạnh văn ...
BGIÁODCVÀĐÀOTO
TRƯỜNGĐẠIHCKINHTTP.HCM
ĐỖTHYLANHƯƠNG
NHHƯỞNGCAVĂNHÓACÔNGTY
ĐẾNSCAMKTGNBÓVITCHC
CANHÂNVIÊNLÀMVICTRONGCÁC
DOANHNGHIPTP.HCM
Chuyênngành: QunTrKinhDoanh
Mãs: 60.34.05
LUNVĂNTHCSĨKINHT
NGƯỜIHƯỚNGDNKHOAHC
TS.NGÔTHNNGCHUYN
TP.HCHÍMINH–NĂM2008
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức - Người đăng: skywallker600
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức 9 10 132