Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BỔ LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM Ủ KT1 TRUNG QUỐC.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
****0O0****

TRẦN VŨ QUỐC BÌNH

ẢNH HƢỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BÕ LÊN
KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM
Ủ KT1 TRUNG QUỐC

LUẬN VĂN KỸ SƢ
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh
-Tháng 9/2006-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
****0O0****

ẢNH HƢỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BÕ LÊN
KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM
Ủ KT1 TRUNG QUỐC

LUẬN VĂN KỸ SƢ
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Giáo viên hƣớng dẫn

Sinh viên thực hiện

TS. DƢƠNG NGUYÊN KHANG

TRẦN VŨ QUỐC BÌNH
KHÓA: 2002 – 2006

Thành phố Hồ Chí Minh
-Tháng 9/2006-

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
NONG LAM UNIVERSITY, HCMC
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY


EFFECT OF COW MANURE CONCERTRATION
ON GAS PRODUCTION OF CHINESE
FIXED – DOME DIGESTER

GRADUATION THESIS
MAJOR: BIOTECHNOLOGY

Professor
Dr. DUONG NGUYEN KHANG

HCMC, 09/2006

Student
TRAN VU QUOC BINH
TERM: 2002 - 2006

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đƣợc luận văn tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân
thành đến:


Ban giám hiệu trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp. HCM, Ban chủ nhiệm bộ môn

Công Nghệ Sinh Học, cùng tất cả các thầy cô đã tận tình giảng dạy, giúp tôi có đƣợc
kiến thức trong những năm Đại Học.


TS. Dƣơng Nguyên Khang, ngƣời thầy đã luôn tận tình hƣớng dẫn, động

viên tôi trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận này.


Trại bò sữa thực nghiệm thuộc trung tâm chuyển giao Khoa Học và Công

Nghệ Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.


Trung tâm Công nghệ - Quản lý tài nguyên và môi trƣờng, trƣờng Đại học

Nông Lâm cùng các anh chị làm việc tại đó đã tạo điều kiện và hết lòng giúp đỡ tôi
trong quá trình thực tập.


Gia đình cô Nguyễn Thị Mỹ Đức đã nhiệt tình giúp đỡ tôi.



Toàn thể các bạn trong lớp CNSH28 đã hỗ trợ, giúp đỡ và động viên tôi trong

thời gian làm đề tài.


Con thành kính ghi ơn ba mẹ cùng những ngƣời thân trong gia đình luôn tạo

điều kiện và động viên con trong quá trình học tập tại trƣờng.
Tháng 09 năm 2006
Trần Vũ Quốc Bình

iii

TÓM TẮT
TRẦN VŨ QUỐC BÌNH, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Tháng 9/2005. "ẢNH
HƢỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BÒ LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM Ủ KT1
TRUNG QUỐC".
Giáo viên hƣớng dẫn:
TS. DƢƠNG NGUYÊN KHANG.
Đề tài đƣợc tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2006 tại: trại bò sữa thực
nghiệm thuộc trung tâm chuyển giao Khoa Học và Công Nghệ Trƣờng Đại Học Nông
Lâm Tp. Hồ Chí Minh và hộ chăn nuôi bò sữa của cô Nguyễn Thị Mỹ Đức, 20/34
đƣờng Bình Chiểu, tổ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
****0O0****
TRẦN VŨ QUỐC BÌNH
ẢNH HƢỞNG NỒNG ĐỘ PN BÕ LÊN
KH NĂNG SINH GAS CA HẦM
KT1 TRUNG QUỐC
LUẬN VĂN KỸ
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Thành phố Hồ Chí Minh
-Tháng 9/2006-
ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BỔ LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM Ủ KT1 TRUNG QUỐC.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BỔ LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM Ủ KT1 TRUNG QUỐC.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ PHÂN BỔ LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS CỦA HẦM Ủ KT1 TRUNG QUỐC.pdf 9 10 804