Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn
Áp dụng phương pháp CBA
để đánh giá hiệu quả của dự
án trồng rừng ngập mặn
phòng hộ đê biển khu vực
Giao Thủy – Nam Định

MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU ................................................................................................. 0
3. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 1
CHƯƠNG I: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CBA TRONG ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ DỰ ÁN .................................................................................... 3
1.1 Một số vấn đề về hiệu quả .................................................................... 3
1.1.1 Khái niệm chung về hiệu quả ....................................................... 3
1.1.2 Phân loại hiệu quả ........................................................................ 3
1.1.3 Đánh giá hiệu quả đối với một dự án ........................................... 4
1.2 Phương pháp phân tích CBA ............................................................... 5
1.2.1 Lịch sử phương pháp phân tích chi phí lợi ích ............................ 5
1.2.2 Khái niệm và mục đích thực hiện CBA ........................................ 6
1.2.2.1 Khái niệm ................................................................................ 6
1.2.2.2 Mục đích CBA......................................................................... 7
1.2.3 Các cấp độ tiến hành CBA ........................................................... 7
1.2.4 Các chỉ số thường gặp trong CBA ................................................ 8
1.2.4.1 Giá trị PV, FV, NPV ................................................................ 8
1.2.4.3 Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR (internal rate of return) ................. 9
1.2.5 Các bước tiến hành CBA ............................................................ 10
1.2.6 Các hạn chế của phương pháp CBA .......................................... 13
1.2.6.1 Hạn chế về kỹ thuật ............................................................... 13
1.2.6.2 Tính phù hợp của CBA khi đề cập đến các mục đích ngoài tính
hiệu quả ....................................................................................................... 14
1.2.7 Tiểu kết ....................................................................................... 14
CHƯƠNGII: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN KHU VỰC GIAO THỦY– NAM ĐỊNH .......... 15

2.1 Sơ lược về rừng ngập mặn và hệ thống đê biển của khu vực Giao
Thủy – Nam Định .................................................
Luận văn
Áp dụng phương pháp CBA
để đánh giá hiệu quả của dự
án trồng rừng ngập mặn
phòng hộ đê bin khu vực
Giao Thủy Nam Định
Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy.pdf 9 10 928