Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ chuyên gia 7

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài giảng hệ chuyên gia
57
t(x, y) = xy
 :
1. Giao hoán 
 :
Hàm s :
)z),y,x(s(s))y,x(s,x(s
xyzzx yz xy z y x ... z) y), (x,(ss
xyzzx yz xy z y x ... z)) s(y, (x,s
Hàm t :


+
x...),x(s
...),x(s
0
11
;
00
1
...),x(
x...),x(
t
t
- 
],[],[:n)x((n)x(
A
A
1010
Hàm negation :
1.
01
10
)(n
)(n
2. n(n(x)) = x


n(y)
Ví dụ : hàm 1 x
-  
1. s (x, t (y, z)) = t (s (x, y), s (x, z))
2. t (x, s (y, z)) = s (t (x, y), t (x, z))
3. n ( s (x, y)) = t (n (x), n (y))
4. n ( t (x, y)) = s (n (x), n (y))
6.4 :
-  :
If X
1
= v
1
và X
2
= v
2
và ... và X
n
= v
n
then Y = v
+ v
i

-  :
If
1
11
U
A
~
X
2
22
U
A
~
X
và ... và
n
U
nn
A
~
X
then

- Logic 

A
B
U = {x
1
, ... x
n

V = {y
1
, ... y
n

-   

A
bài giảng hệ chuyên gia 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ chuyên gia 7 - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài giảng hệ chuyên gia 7 9 10 884