Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn mạch điều khiển

Được đăng lên bởi loan-phan
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 6710 lần   |   Lượt tải: 24 lần
BÀI GIẢNG MÔN MẠCH
ĐIỀU KHIỂN

Bài giảng môn Mạch điều khiển

MỤC LỤC
CHƯƠNG I ...................................................................................................................3
TỔNG QUAN VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN ..............................................................................3
I. Khái niệm chung về Khí cụ điện .............................................................................3
II. Phân loại khí cụ điện .............................................................................................3
III. Một số khí cụ điện thông dụng .............................................................................3
CHƯƠNG II................................................................................................................17
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN ...................................................................17
I . Định nghĩa và phân loại........................................................................................17
III . Một số loại máy điện thông dụng ......................................................................17
CHƯƠNG III ..............................................................................................................24
MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN...........................................................................24
BÀI 1: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
3 PHA KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP .......................................................................24
BÀI 2 : RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA ĐẢO CHIỀU QUAY TRỰC TIẾP ..............................................................26
BÀI 3: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA ĐẢO CHIỀU QUAY QUA NÚT DỪNG.....................................................28
BÀI 4: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG SAU KHÔNG DÙNG TIMER............................30
BÀI 5: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG TRƯỚC KHÔNG DÙNG TIMER.....................32
BÀI 6: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG SAU DÙNG TIMER............................................34
BÀI 7: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG TRƯỚC DÙNG TIMER .....................................36
BÀI 8: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA KHỞI ĐỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI SAO TAM GIÁC .....38
BÀI 9: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA MẠCH ĐẢO C...
BÀI GING MÔN MCH
ĐIU KHIN
Bài giảng môn mạch điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn mạch điều khiển - Người đăng: loan-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Bài giảng môn mạch điều khiển 9 10 407