Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi huongthan89
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

VŨ XUÂN NAM
NGUYỄN VĂN GIÁP

BÀI GIẢNG

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

THÁI NGUYÊN, NĂM 2015

MỤC LỤC
Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ ..................................... 5
1.1. Giới thiệu về văn phòng điện tử ...................................................................... 5
1.2. Mục tiêu của văn phòng điện tử...................................................................... 6
1.3. Lợi ích của văn phòng điện tử......................................................................... 7
1.3.1. Đối với lãnh đạo ...................................................................................... 7
1.3.2. Đối với chuyên viên ................................................................................. 7
1.3.3. Đối với văn thư ........................................................................................ 7
1.3.4. Đối với doanh nghiệp............................................................................... 7
1.4. Nhiệm vụ của văn phòng điện tử .................................................................... 8
1.4.1. Điều hành tác nghiệp ............................................................................... 8
1.4.2. Quản lý phân phối công văn..................................................................... 8
1.4.3. Quản lý lịch biểu...................................................................................... 8
1.4.4. Quản lý công việc .................................................................................... 8
1.4.5. Quản lý hồ sơ, trình duyệt ........................................................................ 9
1.4.6. Quản lý tài liệu (File Server) .................................................................... 9
1.4.7. Quản trị nhân sự ...................................................................................... 9
1.4.8. Tủ hồ sơ cá nhân ...................................................................................... 9
1.4.9. Tiện ích.................................................................................................... 9
1.4.10. Tìm kiếm, khai thác thông tin ................................................................ 9
1.4.11. Tự động báo tin.................................................................................... 10
1.5. Mô hình văn phòng điện tử và điều kiện phát triển ..................................... 10
1.5.1. Mô hình văn phòng điện tử ...................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
VŨ XUÂN NAM
NGUYỄN VĂN GIÁP
BÀI GIẢNG
V
V
Ă
Ă
N
N
P
P
H
H
Ò
Ò
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
N
N
T
T
THÁI NGUYÊN, NĂM 2015
BÀI GIẢNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - Người đăng: huongthan89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
BÀI GIẢNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ 9 10 264