Ktl-icon-tai-lieu

BÀI LUẬN

Được đăng lên bởi Huỳnh Thuỳ Dung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 42 lần   |   Lượt tải: 0 lần
# Chủ đề 10
Trong THƯ GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ BẮC BỘ, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Có những đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được 
nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia, làm được hay không, mặc kệ. Hỏng việc, Đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn 
hữu có địa vị là được”
Là chủ nhân đất nước các Chi (anh) giải quyết vấn đề này như thế nào? 
Viết bài luận của chi (anh) về vấn đề này, phương hướng, biện pháp giải quyết vấn đề và rút ra ý nghĩa đối với bản thân.

Thuyết luận về “công bằng” có thể tồn tại và không tồn tại trong chính bản thân chúng ta và người
khác. Hay nói đúng hơn, nhìn nhận công bằng như thế nào đều tùy thuộc vào chủ thể.
Có rất nhiều câu nói diễn giải về sự công bằng, tôi lại thích câu nói của Bill Gates: “Cuộc sống vốn
không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó”.
Nhưng, cái diễn thuyết của Bill Gates nhìn trên biên độ tổng thể xã hội, còn với tôi, nhìn hiện tượng –
đôi lúc cần có sự công bằng – chí ít cũng ở mức độ nào đó, để người ta còn cảm nhận được sự tồn tại
của công bằng. Hiện tượng “cả họ làm quan” ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và ông Giám đốc 30 tuổi ở
Quảng Nam là một hiện tượng minh định cho sự “công bằng” có thể tồn tại - nếu chúng ta biết thực
hiện những điều cơ bản nhất – lấy cái tài để tìm kiếm sự “công bằng”.
Thực tế, trường hợp của huyện Mỹ Đức (Hà Nội) không phải hiếm, nó mang tính phổ quát. Sở dĩ được
lấy làm điển hình bởi vì, nó ngoài sự tưởng tượng của xã hội.
SkipAd
Ad finishes in 12 seconds

Nếu chúng ta có một thống kê chính xác thì nhiều địa phương trên cả nước đều tồn tại trực trạng
“không công bằng” như huyện Mỹ Đức và ông Giám đốc trẻ “chưa từng thấy” chốn quan trường.
Trường hợp xứ tôi cũng thế. Câu nói “một người làm quan, cả họ được nhờ” mà dân gian “khóc - cười”
truyền nhau đến nay vẫn không bao giờ cũ?
Tôi thử đặt câu hỏi: Chẳng lẽ, đại gia đình “cả họ làm quan” đều là những người có tài, đủ trách nhiệm
đảm đương công việc, còn tất cả những công chức ở đơn vị đó, sinh viên mới ra trường ở địa phương
đó không đủ “tầm - sức” làm việc? Và tôi cũng tự trả lời rằng: Cái triết ngôn: “Con vua thì được làm
vua” nó như một quy luật tồn tại vĩnh diễn, dù người ta có muốn hay không, dù điều “bất định luận” ấy
đã cứa vào niềm tin của chúng tôi, của thế hệ sinh viên ra trường quê tôi nói riêng, cả nước nói chung biết bao người có tài, có thừa năng lực, nhưng rốt cuộc là gì...
# Ch đ 10
Trong TH G I CÁC Đ NG CHÍ B C B , H Chí Minh đã ch rõ: “Có nh ng đ ng chí còn gi thói “m t ng i làm quan c h đ c  
nh , đem bà con, b n h u đ t vào ch c này vi c kia, làm đ c hay không, m c k . H ng vi c, Đoàn th ch u, c t cho bà con, b n 
h u có đ a v là đ c” 
Là ch nhân đ t n c các Chi (anh) gi i quy t v n đ này nh th nào? 
Vi t bài lu n c a chi (anh) v v n đ này, ph ng h ng, bi n pháp gi i quy t v n đ và rút ra ý nghĩa đ i v i b n thân.  
 !"#$ %#&#'công bng(#)*#"#"%#"+#&,#-.%/#"%#"+#"01%/#)2%#3%#"4%#)5%/#"6#&,#%/+
-7)8#96!#%*+#:5%/#%;#%<%#%%#).%/#3=%/#%#"#%,1#: #">!#" )#&,1#)#"8
?*#0"#%+ #)4 #%*+#@+A%#/++#&#BC#).%/#3=%/;#".+#$+#"2)#)4 #%*+#)6#D+$$#E6"FBG#“Cuộc sống vốn
không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó”.
H%/;#)7+#@+A%#" !"#)6#D+$$#E6"FB#%<%#"0I%#3+I%#:#"J%/#"#KL#+;#)M%#&+#".+;#%<%#+%#"%/#N#
:.+#$5)#)O%#)*#BC#).%/#3=%/#N#)2#2"#)P%/#Q#R)#:#%,1#:*;#:#%/+#"6#)M%#)R#%%#:)#BC#"%#"+#
)6#).%/#3=%/8#9+%#"%/#')##$,R#S 6%(#Q# !%#TU#V)#W9,#H+X#&,#.%/#E+7R#:)#YZ#" J+#Q#
[ %/#H6R#$,#R"#+%#"%/#R+%#:%#)1#BC#').%/#3=%/(#)*#"#"%#"+#\#% #)5%/#"6#3+"#"C)#
+%#%%/#:+ #)#3%#%"#N#$!#)7+#",+#:#"<R#-+R#BC#').%/#3=%/(8
C)#";#"0%/#]#)6# !%#TU#V)#W9,#H+X#-.%/#]+#+R;#%*#R6%/#"2%#]J#S 7"8#^Q#@_#:)#
$!#$,R#:+%#<%#3Q+#&<;#%*#%/1,+#BC#"Q%/#"%/#)6#KL#+8
SkipAd
Ad finishes in 12 seconds
H #)5%/#"6#)*#R"#"%/#-I#)2%#K7)#"<#%+ #:6#]%/#"0I%#)#%)#: #"%#"+#"0C)#"0%/#
'-.%/#).%/#3=%/(#%# !%#TU#V)#&,#.%/#E+7R#:)#"0`#')6#"a%/#"!(#)%#S 6%#"0%/8#
0%/#]#K#".+#)P%/#"8#?4 #%*+#'R"#%/+#$,R#S 6%;#)##:)#%(#R,#@4%#/+6%#'-*)#\#)+(
"0 !%#%6 #:%#%6!#&b%#-.%/#361#/+#)Pc
.+#"d#:"#)4 #+G#?e%/#$f;#:+#/+6#:<%#')##$,R#S 6%(#: #$,#%%/#%/+#)*#",+;#:#"07)#%+R#
:R#:%/#).%/#&+);#)M%#""#)#%%/#).%/#))#Q#:%#&#:*;#B+%#&+I%#R+#06#"0%/#Q#:6#]%/#
:*#-.%/#:#'"OR#\#B)(#$,R#&+)c#g,#".+#)P%/#"C#"0#$+#0=%/G#?7+#"0+"#%/.%G#'?1%#& 6#"<#:)#$,R#
& 6(#%*#%#R"#S !#$ "#"%#"+#&_%#@+A%;#@>#%/+#"6#)*#R %#6!#-.%/;#@>#:+ #'3"#:%#$ %(#!#
:L#)6#&,1#%+R#"+%#)6#)5%/#".+;#)6#"##B+%#&+I%#06#"0%/#S I#".+#%*+#0+I%/;#)#%)#%*+#) %/#\
3+"#361#%/+#)*#",+;#)*#"a6#%h%/#$C);#%%/#0"#) )#$,#/<c#N#?"#&";#) +#05)#&,1#%%/#).%/#&+)
$L%/#]2#"+#/+6%#)6#" J+#"0`;#)6#)7+#-.%/#:4 #&,1#:4 ;#"6!#&<##$,R#:)#%+ #&+)#S 6%#"0%/#
%#)#R#)6#888
.+#-.%/#@7R#-e%/#:%#'c h lm quan(#Q#TU#V)#6!#.%/#E+7R#:)#"0`#Q#[ %/#H6R#$,#%%/#
%/+#-iR#",+#%h%/;#%%/#".+#)P%/#-.%/#"+%#$jR#&,1#:+ #%/)#$+;#% #6%#)*#%h%/#$C)#""#BC#"<#
-.%/#)O%#'.#@>(#@C6#@bRc
.+#)#$!#R"#:+%#<%#Q#S I#".+G#?6#$,R#S 6%#"<#)1%#0 ";#)1%#0;#)1%#@4 #)P%/#$,R#'S 6%(#W@>#)
$6+#06+;#@>#)6#:#3=%/#)]X#"a#KL#$I%# !%k#3%#)6#36#$,R#S 6%#"<#)1%#)P%/#'S 6%(#W@>#)6#:#
3=%/#)]X;#@>#'S 6%#%(#R+#"#$]#l;#$]#mn;#)M%#S 7#$#"#R#&#%%/#).%/#&+)#0"#3<%#
"%/888
V.+#$5);#".+#)R#"!#0=%/;#%#"#$,#').%/#3=%/(8#?7+#$f#).%/#3=%/#6+#%<%#&,1#)P%/#R #N#a;#"<#)6#
S 6%;#)1%#S 6%#N#R"#"o#$#" %#)M%#/<;#)*#)+#:4 #R,#'-.%/#).%/#3=%/(888
###
Ông Lê Phước Hoài Bảo (ngoài cùng bên phải). Ảnh:
Internet
.+#3+"#0=%/;#:7%#/+7#%h%/#$C)#)1%#%/+#-.%/#]+#Q#R"#6+#BC#&";#+%#"%/;#R,#%*#)*#)#R"#
S 7#"0<%8#H%/#0+;#".+#)P%/#B !#%/_#$+;#)7+#$+#RM%#R,#"6#)1#$,#':a%/#:7%#/+7#&+(#:L#S 7#$p+#"+#
B1#&+#"+#:+8#DQ+#&<;#mt ngưi c năng lc ch cn đnh gi qua mt, hai s v%t hi&n tư'ng l( c th)
BÀI LUẬN - Trang 2
BÀI LUẬN - Người đăng: Huỳnh Thuỳ Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI LUẬN 9 10 620