Ktl-icon-tai-lieu

bài tập an toàn lao động_ecgonomy

Được đăng lên bởi Hiên Phạm
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay nước ta đang bước sang thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, quy mô cũng như tính chất của công việc vì thế ngày càng quy mô
và phức tạp.Ngày nay trong các ngành nghề sản xuất cơ khí ngày càng ứng dụng rộng rãi
các máy móc và phương tiện công nghệ hiện đại.Bên cạnh những mặt tích cực, đó cũng
có thể là nguyên nhân tai nạn.
Tai nạn lao động không những gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản mà còn
để lại di chứng nặng nề cho người bị nạn, là gánh nặng đối với xã hội.Vì vậy, việc thực
hiện những biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và giữ gìn sức
khỏe cho người lao động là một yêu cầu cần thiết và bắt buộc ở các công ty, nhà máy xí
nghiệp.
Chuyên đề “An toàn lao động” này trình bày bám sát yêu cầu của thầy giáo giảng
dạy.Nội dung trong báo cáo này được đúc kết từ kiến thức các môn học chuyên ngành mà
em đã được học, cộng với nguồn tài liệu tham khảo trên internet.
Nội dung báo cáo này của em gồm hai phần:
Phần I :Chuyên đề Ecgônômi trong ngành chế tạo máy : khái niệm về Ecgônômi,
Ecgônômi nói chung, Ecgônômi trong ngành cơ khí chế tạo máy.
Phần II : Chuyên đề kỹ thuật an toàn lao động trong gia công cắt gọt kim loại : cơ sở lý
thuyết, những vấn đề cơ bản chính sách pháp luật quy định về an toàn, những ví dụ minh
họa về tai nạn và phân tích nguyên nhân + giải pháp.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo bộ môn đá tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến
thức quan trọng về an toàn lao động cũng như chuyên ngành để em có thể hoàn thành tốt
được bài báo cáo này.Tuy vậy do kiến thức môn này rất rộng mà thời lượng lại ít cộng
thêm sự hiểu biết hạn chế nên báo cáo này không thể tránh khỏi những sai sót.Rất mong
thầy góp ý kiến phê bình để những bài báo cáo sau được tốt hơn! Em xin cảm ơn!
Đà Nẵng, Ngày 06 tháng 8 năm 2014
Sinh viên
Phạm Ngọc Hiên

Chuyên đề 1: Ecgônômi (Ergonomic) Trong Ngành
Chế Tạo Máy
Trong quá trình lao động, 3 yếu tố: Con người - Đối tượng kỹ thuật- Môi trường lao động
luôn có một mối quan hệ, tương thích, tác động đến nhau. Con người thiết kế, tạo ra và sử
dụng các công cụ, phương tiện lao động, đồng thời họ chịu tác động tr...


 !""#$%%
"%&'(%)*+%,-./ %%&01)2)3
++"%/'4567 8
9:%5;'
<:*26;5)=", %-%>
9:0&7,*?:%+7@".32'A#"B"8
6+CDE:*2,"%6#&
FG*:*2:%25H"%I+%+. 
'
J5,KL%)#%++5H!H+*-
0'(20)*+*+*%MN$E$&+=5%%
G3M=2"O%:-*)5G)G'
(20+*+*%!GOHP
QHRPJ5,S)*%$*+P+",S
SS)*%/ $*+'
QHRRPJ5,TB*%:*2)*U=:*P/I:V
$6",/- ++:B?",*%6" 01
=","%; 5;W-+'
S.;%-/H+*2+B#-0),6$
&)=",*%:*25%9G9*%%@
M%+*+*%'<"B0*$&%))2%:M: 2
589$$5+*+*%9)+F6'X*
HV$5#96%+*+*M@/YS.-/Y
Z%([(%\]+^D_\`a
b"5
Q(=5
bài tập an toàn lao động_ecgonomy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập an toàn lao động_ecgonomy - Người đăng: Hiên Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập an toàn lao động_ecgonomy 9 10 459