Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kỳ thương mại module 1

Được đăng lên bởi Đào Thanh Hương
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

0

A. MỞ ĐẦU
Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, các nước đòi hỏi Việt Nam
phải có một nền kinh tế thị trường, cho nên, việc cấp thiết mà Nhà nước ta cần
làm ngay là tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, xây dựng một nền pháp lý
minh bạch, hợp lý để từ đó tạo điều kiện cho các nền kinh tế phát triển về quy
mô, cũng như tiềm lực về tài chính. Hiện nay, các loại hình kinh tế hợp tác,
hợp tác xã (HTX) đã có sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, quy mô
ngày càng được mở rộng, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng được nâng
lên và đóng một vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật HTX năm 2012 được ban hành
là bước tiến quan trọng, nó đã hoàn thiện hơn Luật HTX năm 2003 về nhiều
điểm và để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này, em xin trình bày quan điểm qua đề bài
“Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật HTX năm 2012 so với
Luật HTX năm 2003”.

B. NỘI DUNG
1. Khái quát về Luật HTX năm 2003 và Luật HTX năm 2012
1.1. Một số điều về Luật HTX năm 2003
HTX hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân,
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vị vốn điều
lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của HTX theo quy định của pháp luật.
Luật HTX năm 2003 đã kế thừa quy định của Luật HTX năm 1996, tiếp tục
khẳng định vai trò của kinh tế HTX, là một tổ chức kinh tế mang tính cộng
đồng và xã hội sâu sắc. Việc thành lập nên HTX dựa trên nhu cầu, lợi ích
chung của các thành viên nhằm phát huy sức mạnh tập thể, cùng giúp nhau
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất cho xã viên
và góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. So với Luật HTX năm 1996,
thì ở Luật HTX năm 2003 đã mở rộng hơn về đối tượng tham gia HTX đó là cá

1

nhân, hộ gia đình và pháp nhân. Điều này cũng tạo điều kiện cho kinh tế HTX
phát triển về số lượng và mở rộng thêm nguồn vốn đầu tư, tham gia vào HTX.
Kể từ khi Luật HTX năm 2003 có hiệu lực, đã tạo thuận lợi hơn cho các
tổ chức kinh tế tập thể phát triển so với khung pháp luật thời kì trước đây.
Thúc đẩy việc tổ chức lại và khuyến khích thành lập mới HTX, liên hiệp HTX,
liên hiệp HTX; Tạo điều kiện cho HTX, liên hiệp HTX được hình thành dựa
trên sở hữu của xã viên và sở hữu tập thể, thúc đẩy xã viên HTX; bao gồm cả
thể nhân và pháp nhân, cùng góp vốn, góp sức, cùng có lợi; khẳng định nguyên
tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, liên hiệp HTX; phân định rõ hơn
chức năng quản lý của ban quản trị và ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kỳ thương mại module 1 - Người đăng: Đào Thanh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập học kỳ thương mại module 1 9 10 810