Ktl-icon-tai-lieu

bài tâp lớn lý thuyết ô tô

Được đăng lên bởi luuhuyentrang73
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ

GVHD: NGUYỄN HỮU HƯỜNG

BAØI TAÄP LÔÙN LYÙ THUYEÁT OÂTOÂ

SVTH: NGUYỄN THANH TÙNG

Page 1

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ

GVHD: NGUYỄN HỮU HƯỜNG

TÍNH TOAÙN SÖÙC KEÙO OÂ TOÂ COÙ HEÄ
THOÁNG TRUYEÀN LÖÏC CÔ KHÍ
A/ NHÖÕNG THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU VAØ PHÖÔNG PHAÙP TÍNH CHOÏN
I. Nhöõng döõ lieäu cho theo thieát keá phaùc thaûo:
Loại xe
:
Taûi troïng
:
Vmax
:
fmin
:
fmax
:
0,04
imax
:
Heä soá baùm
:
Xe tham khaûo
:
Ta choïn xe tham khaûo :

Xe taûi nhẹ
1750 Kg
110 km/h = 30.56 m/s
0,02
0,36
  0, 7

ISUZU Forward NKR 4x2
Loại hệ thống truyền lực : Cô khí.
Loại ñoäng cô : Ñoäng cô Diesel 4JJ1-E2N
- 4 xylanh thaúng haøng, phun nhieân lieäu tröïc tieáp, laøm maùt baèng nöôùc, OHC
- D x S : (mm)
- Dung tích : 2999 cc
- Nmax : 100/3000 (Kw/rpm)
- Mmax : 220/2000 (Nm/rpm)
- Tæ soá neùn :
Kích thöôùc:
- Chieàu roäng cô sôû cuûa oâ toâ B=1.400(m)
- Chieàu cao toaøn boä cuûa oâ toâ H=2.210 (m)
Côõ loáp:
- Tröôùc: 7.00R16 12PR
- Sau: 7.00R16 12PR
Mitsubisi Canter 4x2
Loại hệ thống truyền lực : Cô khí.
Loại ñoäng cô : Ñoäng cô Diesel 4D34 – 2AT5
- 4 xylanh thaúng haøng, phun nhieân lieäu tröïc tieáp, laøm maùt baèng nöôùc, OHC
- D x S : (mm)
- Dung tích : 3908 cc
- Nmax : 110/2900 (Kw/rpm)
- Mmax : 280/1600 (Nm/rpm)
- Tæ soá neùn : 17,5:1
SVTH: NGUYỄN THANH TÙNG

Page 2

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ

GVHD: NGUYỄN HỮU HƯỜNG

Kích thöôùc:
- Chieàu roäng cô sôû cuûa oâ toâ B=1.39(m)
- Chieàu cao toaøn boä cuûa oâ toâ H=2.055 (m)
Côõ loáp:
- Tröôùc: 7.00R16 12PR
- Sau: 7.00R16 12PR
Huyndai HD 65 4x2
Loại hệ thống truyền lực : Cô khí.
Loại ñoäng cô : Ñoäng cô Diesel D4DB
- 4 xylanh thaúng haøng, phun nhieân lieäu tröïc tieáp, laøm maùt baèng nöôùc, OHC
- D x S : (mm)
- Dung tích : 3568 cc
- Nmax : 120/3200(Kw/rpm)
- Mmax : 300/2000(Nm/rpm)
- Tæ soá neùn : 18:1
Kích thöôùc:
- Chieàu roäng cô sôû cuûa oâ toâ B=1475(m)
- Chieàu cao toaøn boä cuûa oâ toâ H=2.285 (m)
Côõ loáp:
- Tröôùc: 7.00R16 10PR
- Sau: 7.00R16 10PR

II. Nhöõng thoâng soá choïn vaø tính choïn:
1. Troïng löôïng khoâng taûi cuûa oâ toâ (töï troïng hay troïng löôïng thieát keá )
Heä soá khai thaùc KG:
KG = Gc/G0
Vôùi:
+ Gc: taûi troïng chuyeân chôû.
+ Go: töï troïng cuûa oâ toâ.
Heä soá khai thaùc KG ñược tra theo baûng 1.3 taøi lieäu tính toaùn söùc keùo oâ toâ maùy keùo.
=> Choïn KG =1
G
1750
 Go  c 
 1750 (Kg)
KG
1
2. Tính choïn troïng löôïng toaøn boä cuûa oâ toâ.
Troïng löôïng xe ñaày taûi: Ga = Go + A.n + Gc
Trong ñoù:
+ A laø troïng löôïng trung bình cuûa 1 haønh khaùch. Ta choïn A=65...
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: NGUYỄN HỮU HƯỜNG
BAØI TAÄP LÔÙN LYÙ THUYEÁT OÂTOÂ
SVTH: NGUYỄN THANH TÙNG Page 1
bài tâp lớn lý thuyết ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tâp lớn lý thuyết ô tô - Người đăng: luuhuyentrang73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bài tâp lớn lý thuyết ô tô 9 10 46