Ktl-icon-tai-lieu

bài tập mạng máy tính

Được đăng lên bởi trantuanlinh4893
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI:
Xây dựng mô hình Client/Server cho bài toán quản lí ký túc xá sinh viên Học
Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Giao thức TCP/IP
TCP/IP là tên chung cho một tập hợp hơn 100 giao thức được sử dụng để kết nối các
máy tính vào mạng, trong đó hai giao thức chính là TCP (Transmission Control Protocol) và
IP (Internet Protocol).
Trong phạm vi Internet, thông tin không được truyền tải như một dòng riêng biệt từ
máy tính này tới máy tính khác. Thay vào đó, dữ liệu được chia thành những gói nhỏ gọi là
packet.
Các packet này được gửi trên mạng máy tính. Công việc của IP là chuyển chúng đến
các máy tính ở xa. Tại trạm cuối, TCP nhận các packet và kiểm tra lỗi. Nếu một lỗi xuất
hiện, TCP yêu cầu gói riêng biệt đó phải được gửi lại. Chỉ khi tất cả các packet đã nhận được
là đúng, TCP sẽ sử dụng số thứ tự để tạo lại thông tin ban đầu.
1.1 Giao thức IP
Nhiệm vụ chính của giao thức IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành
liên kết mạng để truyền dữ liệu, vai trò của IP là vai trò của giao thức tầng mạng trong mô
hình OSI. Giao thức IP là một giao thức kiểu không liên kết (connectionlees) có nghĩa là
không cần có giai đoạn thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu.
Sơ đồ địa chỉ hóa để định danh các trạm (host) trong liên mạng được gọi là địa chỉ
IP 32 bits (32 bit IP address). Mỗi giao diện trong 1 máy có hỗ trợ giao thức IP đều phải
được gán 1 địa chỉ IP (một máy tính có thể gắn với nhiều mạng do vậy có thể có nhiều địa
chỉ IP). Địa chỉ IP gồm 2 phần: địa chỉ mạng (netid) và địa chỉ máy (hostid). Mỗi địa chỉ IP
có độ dài 32 bits được tách thành 4 vùng (mỗi vùng 1 byte), có thể biểu thị dưới dạng thập

phân, bát phân, thập lục phân hay nhị phân. Cách viết phổ biến nhất là dùng ký pháp thập
phân có dấu chấm (dotted decimal notation) để tách các vùng. Mục đích của địa chỉ IP là để
định danh duy nhất cho một máy tính bất kỳ trên liên mạng.
Do tổ chức và độ lớn của các mạng con (subnet) của liên mạng có thể khác nhau,
người ta chia các địa chỉ IP thành 5 lớp, ký hiệu là A, B, C, D và E. Trong lớp A, B, C chứa
địa chỉ có thể gán được. Lớp D dành riêng cho lớp kỹ thuật multicasting. Lớp E được dành
những ứng dụng trong tương lai.
1.2 Giao thức TCP
Giao thức TCP (Transmission Control Protocol - "Giao thức điều khiển truyền
vận") là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. Sử dụng TCP, các ứng
dụng trên các máy chủ được nối mạng có thể tạo các "kết nối" với nhau, mà qua đó chúng có
thể trao đổi dữ liệu hoặc các gói tin. ...
ĐỀ BÀI:
Xây dựng mô hình Client/Server cho bài toán quản lí ký túc xá sinh viên Học
Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Giao thức TCP/IP
TCP/IP là tên chung cho một tập hợp hơn 100 giao thức được sử dụng để kết nối các
máy tính vào mạng, trong đó hai giao thức chính là TCP (Transmission Control Protocol)
IP (Internet Protocol).
Trong phạm vi Internet, thông tin không được truyền tải như một dòng riêng biệt từ
máy tính này tới máy tính khác. Thay vào đó, dữ liệu được chia thành những gói nhỏ gọi
packet.
Các packet này được gửi trên mạng máy tính. Công việc của IP là chuyển chúng đến
các máy tính xa. Tại trạm cuối, TCP nhận các packet kiểm tra lỗi. Nếu một lỗi xuất
hiện, TCP yêu cầu gói riêng biệt đó phải được gửi lại. Chỉ khi tất cả các packet đã nhận được
là đúng, TCP sẽ sử dụng số thứ tự để tạo lại thông tin ban đầu.
1.1 Giao thức IP
Nhiệm vụ chính của giao thức IP cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành
liên kết mạng để truyền dữ liệu, vai trò của IP vai trò của giao thức tầng mạng trong
hình OSI. Giao thức IP một giao thức kiểu không liên kết (connectionlees) nghĩa
không cần có giai đoạn thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu.
đồ địa chhóa để định danh các trạm (host) trong liên mạng được gọi địa chỉ
IP 32 bits (32 bit IP address). Mỗi giao diện trong 1 máy h trợ giao thức IP đều phải
được gán 1 địa chỉ IP (một máy nh có thể gắn với nhiều mạng do vậy có thể có nhiều địa
chỉ IP). Địa chỉ IP gồm 2 phần: địa chỉ mạng (netid) địa chỉ máy (hostid). Mỗi địa chỉ IP
độ dài 32 bits được tách thành 4 vùng (mỗi vùng 1 byte), thể biểu thị dưới dạng thập
bài tập mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập mạng máy tính - Người đăng: trantuanlinh4893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập mạng máy tính 9 10 443