Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi Gia Qúy Nguyễn Lê
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BT thống kê kinh tế

BÀI 8
Đề bài :Công ty ngoại thương X cần kiểm tra tỷ lệ
không đạt tiêu chuẩn chất lượng lô hàng 1500000
hộp hoa quả để xuất khẩu. Hãy xác định số mẫu
cần lựa chọn để điều tra thực tế, biết rằng yêu cầu
chính xác của tài liệu suy rộng là:
- Phạm vi sai số không vượt quá 0,5%
- Trình độ tin cậy của tài liệu với xác suất 0,954 và
tài liệu lịch sử còn cho biết thêm: Tỷ lệ không đạt
tiêu chuẩn trong các cuộc điều tra lần trước là
1,999%; 2%;1,889%. Điều kiện sản xuất không có
gì thay đổi so với các cuộc điều tra lần trước.

BÀI GIẢI

:

Theo đề bài ta có N=1500000
Phạm vi sai số khi suy rông kết quả là
Trình độ tin cậy φ = 0.954 → t = 2

ε

ε p =0.005

0.005
=
= 0.0025
Ta có: ε p = µ p .t → µ p =
t
2
p

Gọi n là biểu số mẫu lựa chọn để kiểm tra thực tế.
Áp dụng CT:
Với

µp =

f (1 − f ) 
n
. 1 − ÷
n
 N

f (1 − f )  n 
µ p = 0.0025 ⇔
×  1 − ÷ = 6.25.10− 6
n
 N

(*)

Với f=1.999%.Thay vào (*) ta có :

0.01999. ( 1 − 0.01999 )  1500000 − n 
−6
×
÷ = 6.25.10
1500000
 1500000 

⇔

0.01959 ( 1500000 − n )

1500000.n
⇒ n = 3128

= 6.25.10−6 ⇔ 29385 − 0.01959n = 9.375n

Với f=2%
• Thay vào (*) ta có:

0.019599 ( 1500000 − n )
1500000n

= 6.25.10

⇔29400 −0.0196 = 9.375n
⇒n = 3129

−6

Với f = 1.889%
• Thay vào (*) ta có :

0.01889 ( 1 − 0.01889 )  1500000 − n 
−6
×
÷ = 6.25.10
n
 1500000 
⇔ 0.01853 ( 1500000 − n ) = 9.375n
⇔ 27795 − 0.01853n = 9.375n
⇒ n = 2959

• Vậy số người cần lựa chọn để điều tra là n với

•

:2959 < n <3129

Đề bài 14
•

Diện tích vụ mùa của hợp tác xã là 200 ha.
Người ta chọn ra 200 điểm gặt (mỗi điểm gặt là
4 m2) để điều tra chọn mẫu về năng suất. Kết
quả được phân tổ như sau

•

Phân tổ các điểm gặt theo năng suất (kg)Số
điểm gặt
Với yêu cầu trình độ tin cậy của việc suy rộng là
0,954 hãy tính:
a. Năng suất bình quân lúa vụ mùa của hợp tác
xã?
b. Sản lượng lúa vụ mùa của hợp tác xã?

•
•
•

Phân tổ điểm gặt theo
năng suất
kg

Số điểm gặt

0.99-1.05

10

1.05-1.11

15

1.11-1.17

35

1.17-1.23

75

1.23-1.29

55

1.29-1.35

10

Lời giải
Phân tổ điểm gặt theo
năng suất
kg

Số điểm gặt

0.99-1.05

10

1.05-1.11

15

1.11-1.17

35

1.17-1.23

75

1.23-1.29

55

1.29-1.35

10

Theo đề bài ta có
Gọi n là số đơn vị tổng thể mẫu :n=200 ( điểm gặt )
N= 200 ×10000 = 500.000
4

Có
φ

t

= 0.954 → t = 2

(điểm gặt )

Gọi

%
x

là năng suất bình quân của 200
điểm gặt .

%x = 10 × 1.02 + 15 × 1.08 + 35 × 1.14 + 75 × 1.2 + 55 × 1.26 + 10 × 4.32 = 1.194
200

δ2

(
∑ x −x )
=
n
∑
i

2

.ni

i

=

( 1.02 − 1.1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập thống kê kinh tế - Người đăng: Gia Qúy Nguyễn Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài tập thống kê kinh tế 9 10 832