Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch, đề tài: “Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã Đồng Lương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Được đăng lên bởi ubnddongluong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4023 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài thu hoạch, đề tài: “Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã
Đồng Lương
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”
PHẦN I: MỞ ĐẦU

Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là dân chủ, theo đó dân chủ vừa là mục
tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta xây dựng.
Từ lâu, Đảng ta rất coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân,
nên đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ hoá đời
sống xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là một trong những nội
dung cốt lõi, trọng tâm. Đặc biệt là dân chủ hoá đời sống xã hội từ cơ sở.
Chính vì vậy mà ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị 30 CT/TW về
xây dựng QCDC ở cơ sở. Tiếp đó, ngày 15/05/1998, để cụ thể hoá Chỉ thị này, Thủ
tướng Chính phủ ra nghị định 29 NĐ/CP về ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ ở
xã” . Đến năm 2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành pháp lệnh số
34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7
năm 2007 đây là văn bản quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và là
văn bản pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở xã,
phường, thị trấn. Tính đến nay Pháp lệnh là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất
(không kể Hiến pháp Việt Nam) quy định về vấn đề dân chủ ở cấp xã nhằm phát
huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội,
tăng cường đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng,
chính quyền, đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”. Qua quá trình triển khai thực hiện
QCDC ở cơ sở, thực tế đã cho thấy kết quả đạt được là rất quan trọng. Tuy vậy, vẫn
còn bộc lộ những thiếu sót, yếu kém như: quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi
phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực. Tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch, mệnh
lệnh, tham nhũng, gây phiền hà cho dân vẫn còn khá phổ biến và nghiêm trọng mà
chưa đẩy lùi được. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chậm
đi vào cuộc sống.
Để không ngừng tăng cường việc thực hiện QCDC ở cơ sở và góp phần xem
xét, đánh giá vấn đề một cách khách quan, khoa học, việc đi sâu nghiên cứu, tổng
kết, đánh giá quá trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc hay từng địa phương cụ thể
đều có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn.
Với những lý do nêu trên và với những kiến thức đã được học về Chủ nghĩa
xã hội kho...
Bài thu hoạch, đề tài: “Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã
Đồng Lương
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”
PHẦN I: MỞ ĐẦU
Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là dân chủ, theo đó dân chủ vừa là mục
tiêu, vừa động lực của sự nghiệp cách mạng của Đảng nhân dân ta xây dựng.
Từ lâu, Đảng ta rất coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân,
nên đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ hoá đời
sống hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam c định một trong những nội
dung cốt lõi, trọng tâm. Đặc biệt là dân chủ hoá đời sống xã hội từ cơ sở.
Chính vậy ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị 30 CT/TW về
xây dựng QCDC ở cơ sở. Tiếp đó, ngày 15/05/1998, để cụ thể hoá Chỉ thị này, Thủ
tướng Chính phủ ra nghị định 29 NĐ/CP về ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ
xã” . Đến năm 2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành pháp lệnh số
34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7
năm 2007 đây văn bản quy định về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn
văn bản pháp quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân xã,
phường, thị trấn. Tính đến nay Pháp lệnh văn bản pháp hiệu lực cao nhất
(không kể Hiến pháp Việt Nam) quy định về vấn đề dân chủ cấp xã nhằm phát
huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - hội,
tăng cường đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí,y dựng Đảng,
chính quyền, đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”. Qua quá trình triển khai thực hiện
QCDC ở cơ sở, thực tế đã cho thấy kết quả đạt được là rất quan trọng. Tuy vậy, vẫn
còn bộc lộ những thiếu sót, yếu kém như: quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi
phạm nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực. Tệ quan liêu, cửa quyền, ch dịch, mệnh
lệnh, tham nhũng, gây phiền cho dân vẫn còn khá phổ biến nghiêm trọng
chưa đẩy lùi được. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chậm
đi vào cuộc sống.
Để không ngừng tăng cường việc thực hiện QCDC sở góp phần xem
xét, đánh giá vấn đề một cách khách quan, khoa học, việc đi sâu nghiên cứu, tổng
kết, đánh giá quá trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc hay từng địa phương cụ thể
đều có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn.
Với những lý do nêu trên với những kiến thức đã được học về Chủ nghĩa
hội khoa học các môn học khác, đồng thời được sự ớng dẫn của các thầy,
giáo trường chính trị tỉnh Thanh Hóa. Qua thực tế công tác em đã mạnh dạn lựa
chọn tìm hiểu “Thực trạng thực hiện dân chủ Đồng Lương trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
PHẦN II: PHẦN LÝ LUẬN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin và Đảng ta
Học viên: Phạm Khánh Đạt – Lớp Trung cấp lý luận chính
trị-hành chính (tại chức) khóa 5 huyện Lang Chánh
1
Bài thu hoạch, đề tài: “Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã Đồng Lương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch, đề tài: “Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã Đồng Lương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - Người đăng: ubnddongluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài thu hoạch, đề tài: “Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã Đồng Lương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” 9 10 543