Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH LỚP HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi utnga141
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THU HOẠCH: KĨ NĂNG TỔ CHỨC CUỘC
HỌP THÀNH CÔNG
Câu hỏi: Để tổ chức thành công cuộc họp cần chuẩn bị những gì?
Trả lời
Hình dung cuộc họp ra sao thì ai cũng có thể nhưng để tổ chức một cuộc
họp thành công thì không phải người quản lí nào cũng có khả năng đảm trách.
Làm cách nào để hoàn thành tốt công việc này,trong trường hợp bạn được giao
trách nhiệm thực hiện.
Cho dù tính chất và qui mô như thế nào, bạn vẫn có thể yên tâm áp dụng
những cách thức này trong quá trình tổ chức, thực hiện để cuộc họp để đạt được
hiệu quả ở mức cao nhất
1.Xác định rõ mục đích của cuộc họp
Mục đích rõ ràng giúp cuộc họp tập trung vào trọng điểm.Mục đích của
cuộc họp phải được xác định cẩn thận và trao đổi với những người sẽ tham dự
họp và được nêu ra trong lập trình.
2. Xác định thành phần, địa điểm, thời gian họp và triệu tập người tham
dự
Trước khi tiến hành cuộc họp cần xác định cụ thể hoặc có thể lập danh
sách những người tham dự buổi họp và cân nhắc xem mỗi người có cần tham dự
từ đầu tới cuối buổi họp hay không.Ngoài ra số lượng người được triệu tập họp
cũng tùy thuộc vào nội dung, mục đích cũng như địa điểm triệu tập cuộc họp.
Thời gian cuộc họp được xác định bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời
gian kết thúc cuộc họp.Không nên bố trí các cuộc họp cận kề ngày nghỉ.Phòng
họp phải mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông.Và một điểm nữa cũng quyết
định thành công của cuộc họp là tạo không khí cởi mở, thân thiện, thoải mái
nhưng vẫn nghiêm túc.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị nhà quản lí phải phổ biến cho mọi người
mục tiêu của cuộc họp, thời gian bắt đầu và kết thúc đồng thời nhấn mạnh rằng
cuộc họp sẽ được bắt đầu đúng giờ.
3. Lập chương trình cho cuộc họp
Chương trình họp là một danh mục các công việc chính cần xem xét để
đạt được mục tiêu của cuộc họp, là cái mà bạn sử dụng cho chính mình hoặc

phân phát cho tất cả những người dự họp.Chương trình cuộc họp được xem như
một công cụ chuẩn bị, nó giúp người chủ tọa quản lí được thời gian của cuộc
họp để đạt được mục tiêu.Nó cũng là công cụ để đánh giá xem các mục tiêu đã
đề ra có đạt được hay không . Chương trình cuộc họp như bản đồ chỉ đường
giúp người tham dự biết họ sẽ đi đến đâu và những gì họ mong đợi từ cuộc họp.
Chương trình họp cũng cần phải uyển chuyển vì nếu quá gò bó sẽ giảm tính
sáng tạo của mọi người.Ngoài chương trình họp các thành viên tham dự cũng
cần được cung cấp đầy đủ các tài liệu khác có liên quan trước khi cuộc họp tiến
hành. Nếu là những vấn đề lớn cần cung cấp tài liệu cho họ trước khi tiến hành
cuộc h...
BÀI THU HOẠCH: KĨ NĂNG TỔ CHỨC CUỘC
HỌP THÀNH CÔNG
Câu hỏi: Để tổ chức thành công cuộc họp cần chuẩn bị những gì?
Trả lời
Hình dung cuộc họp ra sao thì ai cũng thể nhưng để tổ chức một cuộc
họp thành công thì không phải người quản nào cũng khả năng đảm trách.
Làm cách nào để hoàn thành tốt công việc này,trong trường hợp bạn được giao
trách nhiệm thực hiện.
Cho tính chất qui như thế nào, bạn vẫn thể yên tâm áp dụng
những cách thức này trong quá trình tổ chức, thực hiện để cuộc họp để đạt được
hiệu quả ở mức cao nhất
1.Xác định rõ mục đích của cuộc họp
Mục đích ràng giúp cuộc họp tập trung vào trọng điểm.Mục đích của
cuộc họp phải được xác định cẩn thận trao đổi với những người sẽ tham dự
họp và được nêu ra trong lập trình.
2. Xác định thành phần, địa điểm, thời gian họp triệu tập người tham
dự
Trước khi tiến hành cuộc họp cần xác định cụ thể hoặc thể lập danh
sách những người tham dự buổi họp và cân nhắc xem mỗi người có cần tham dự
từ đầu tới cuối buổi họp hay không.Ngoài ra số lượng người được triệu tập họp
cũng tùy thuộc vào nội dung, mục đích cũng như địa điểm triệu tập cuộc họp.
Thời gian cuộc họp được xác định bao gồm cả thời gian bắt đầu thời
gian kết thúc cuộc họp.Không nên bố trí các cuộc họp cận kề ngày nghỉ.Phòng
họp phải mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông.Và một điểm nữa cũng quyết
định thành công của cuộc họp tạo không khí cởi mở, thân thiện, thoải mái
nhưng vẫn nghiêm túc.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị nhà quản phải phổ biến cho mọi người
mục tiêu của cuộc họp, thời gian bắt đầu kết thúc đồng thời nhấn mạnh rằng
cuộc họp sẽ được bắt đầu đúng giờ.
3. Lập chương trình cho cuộc họp
Chương trình họp một danh mục các công việc chính cần xem xét để
đạt được mục tiêu của cuộc họp, cái bạn s dụng cho chính mình hoặc
BÀI THU HOẠCH LỚP HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC - Trang 2
BÀI THU HOẠCH LỚP HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC - Người đăng: utnga141
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH LỚP HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC 9 10 704